Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

התאזרחות לאחר שירות בצה"ל ופטורים אחרים מתנאי התאזרחות בישראל

Michael Decker

שלום

תותח עורך דין מיכאל עזר לנו מאוד עם תביעת אבהות ולאחר מכן בהסדרת המעמד של בת הזוג שלי. צוות המשרד נחמד מאוד והיו מאוד יעילים

מבוא – תנאים להתאזרחות של חייל בצה״ל ופטורים אחרים מהתנאים להתאזרחות

התאזרחות לאחר שירות בצה"ל מאפשרת לתושב קבע בישראל לקבל אזרחות ישראלית מבלי למלא אחר התנאים השונים הרלוונטיים להתאזרחות בהתאם לסעיף 5 לחוק האזרחות, התשי״ב – 1952.

במאמר זה נדון גם בפטורים אחרים מהתנאים להתאזרחות לפי סעיף 5 לחוק האזרחות, כגון להורה אשר בנו או ביתו נהרגו במהלך שירות בצה"ל, או בהתאם לשיקול דעתו של שר הפנים (אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת).

תנאים להתאזרחות בסעיף 5 לחוק האזרחות:

על מנת להתאזרח בישראל, פונה שאינו זכאי עלייה בהתאם לחוק השבות, חייב לעמוד בקריטריונים הבאים:

  1. להימצא בישראל;
  2. לשהות בישראל שלוש שנים מתוך תקופת חמש שנים שקדמה ליום הגשת בקשתו;
  3. להיות בעל זכאות ישיבת קבע בישראל (מעמד תושב קבע);
  4. להשתקע בישראל או שיש בדעתו להשתקע בה;
  5. לדעת ידיעת-מה את השפה העברית;
  6. לוותר על אזרחותו הקודמת או להוכיח שיחדל מהיות אזרח-חוץ לכשיהיה לאזרח ישראלי.

אפשר ללמוד על תהליך ההתאזרחות מכוח סעיף 5 לחוק האזרחות במאמר זה.

התאזרחות לאחר שירות בצה"ל ופטורים אחרים מתנאי התאזרחות בישראל

החובה והיכולת לשרת בצה״ל:

לפי חוק שירות ביטחון, תשמ״ו – 1986, תושבי קבע ואזרחים מחויבים בשירות בצה״ל.

נהלים פנימיים של צה״ל פוטרים אזרחים ותושבי קבע מסוימים מחובת שירות בצה״ל בשל נסיבות ביטחוניות (בפרט את תושבי ישראל מהמגזר הערבי), אבל הם יכולים להתגייס מרצונם החופשי.

תושב קבע אשר עומד בתנאים הרלוונטיים לבקשת התאזרחות לאחר שירות בצה"ל, מתאזרח לפי סעיף 6 לחוק האזרחות. בניגוד לרוב המתאזרחים, לפי סעיף 5 לחוק האזרחות, מתאזרחים לפי סעיף 6 מקבלים הקלות בהליך ההתאזרחות.

התאזרחות לפי סעיף 6 לחוק האזרחות לחייל צה"ל:

בהצעת חוק האזרחות (תיקון – פטור מתנאים להתאזרחות למשרת בצה"ל), אשר נכנסה לתוקף בשנת 2014, הוצע, בין היתר, לפטור את מי ששירת בצה״ל במשך 18 חודשים ושוחרר כחוק, מהתנאים להתאזרחות כפי שאלו מופיעים בסעיף 5 לחוק האזרחות.

"ייחשב כמי שהשלים 18 חודשי שירות גם מי שהשתחרר מצה"ל קודם לכן מסיבות ראויות וכחוק. בין סיבות אלו: מחלה, החמרת מחלה, או חבלה, שאירעו בתקופת שירותו ועקב שירותו, כמשמעותם בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט – 1959 והכל בהתאם להוראות ולהסתייגויות שמופיעות בחוק הנכים."

אם שוחרר חייל פלוני מהשירות הסדיר בצה"ל בשל הרשעה בהתאם לדין או בשל חוסר התאמה, אז לא יהיה זכאי אותו חייל לפטור מהתנאים המופיעים בסעיף 5 לחוק האזרחות. בנוסף, אם קבע שר הפנים שנתקיימו נסיבות אחרות אשר מצדיקות זאת, גם אז לא יהיה זכאי חייל פלוני לפטור.

מטבע הדברים יוכל אותו חייל פלוני לתקוף כל החלטה של שר הפנים שלא לפטור אותו מהתנאים לקבלת אזרחות ישראל, ובפרט אם מדובר בהחלטה שמבוססת סתם על שיקול דעתו של שר הפנים ("בשל נסיבות אחרות שמצדיקות זאת").

זכאויות נוספות לפטורים לפי סעיף 6 לחוק האזרחות:

מי ששיכל בן או בת בשירות בצה"ל יהיה זכאי גם הוא לפטור מהתנאים המופיעים בסעיף 5 לחוק האזרחות.

בנוסף, שר הפנים רשאי לפטור כל מבקש מאי אילו תנאים שמופיעים בסעיף 5 לחוק האזרחות, פרט לתנאי של השתקעות בישראל, או הבעת דעת להשתקע בישראל, אם יש לדעתו סיבה מיוחדת להצדיק את הפטור.

שר הפנים במהלך השנים החליט לפטור אי אילו מקרים באמצעות נהלים רשמיים מתנאי הויתור על האזרחות האחרת לצורך קבלת אזרחות ישראלית. בין הפטורים: הורה קשיש ובודד לאזרח ישראלי, או הורים של חייל המשרת בצה"ל. בנוסף פטורים בני זוג ידועים בציבור של אזרחים ישראלים (אך לא תושבי קבע) אשר השלימו את התהליך המדורג מתנאי הויתור על האזרחות האחרת, כפי שניתן ללמוד בבג"צ 8298/15 אלון מימון נ' משרד הפנים.

פטור לא יינתן למי שלא השתקע בישראל או למי שלא מביע רצון להשתקע בישראל:

יצוין כי לא יינתן פטור מהתנאי להשתקעות בישראל או הבעת רצון להשתקע בישראל בשום מצב.

יחד עם זאת, אף אם המבקש אינו מתגורר בארץ הוא יכול להביע רצון להשתקע בישראל.

עורך הדין מיכאל דקר, עורך דין להגירה לישראל, ממשרד עורכי הדין שלנו ייצג מקרים שבהם סירב שר הפנים להעניק אזרחות ישראלית למבקשים ששירתו בצה"ל שירות מלא, ושלא התגוררו בישראל במהלך הדיון בבקשה שהגישו להתאזרחות. לאחר חתימת המבקשים על תצהיר שבהם הביעו רצון להשתקע בישראל בעתיד, קיבל משרד הפנים את ערעורם ואפשר להתחיל בהליך התאזרחות.

צרו קשר עם עורכי דין מומחים להגירה לישראל ולאזרחות ישראלית:

עורך הדין מיכאל דקר, עורך דין להגירה לישראל במשרדנו, ייצג חיילים רבים ששרתו בצה"ל, בתהליך התאזרחותם, מבלי לעמוד בתנאים השונים לקבלת האזרחות הישראלית כפי שאלו נקבעו בסעיף 5 לחוק האזרחות.

בנוסף, ייצג משרד עורכי הדין שלנו תושבי קבע רבים בתהליך התאזרחותם בישראל תוך ויתור על התנאי של ויתור על האזרחות האחרת, בין אם מדובר להורה של חייל, ובין אם מדובר בהורה קשיש ובודד, ובין אם מדובר בבן זוג ידוע בציבור של אזרח ישראלי אשר השלים את התהליך המדורג.

צרו קשר עם אחד מעורכי הדין המומחים לאזרחות ישראלית במשרדנו.

תרגום נוטריוני להונגרית

: 03-3724722

        055-9781688

 : [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top