Skip to content

מתן מעמד בישראל להורה קשיש ובודד

Avatar

Joshua Pex

נוהל טיפול בבקשות מתן מעמד בישראל להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי

נוהל מתן מעמד בישראל להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי, אשר עודכן ביום 02.09.14, נועד לתת מענה אנושי הולם למצב משפחתי בעייתי. האזרח הישראלי חיי בארץ, אולם רוצה לדאוג לאימו או אביו המבוגרים, אזרחים זרים אשר אינם זכאי שבות, לכן המתגוררים בגפם בחו"ל. הנוהל מיועד להורה שאין לו ילדים נוספים בחו"ל, לאב של אזרח ישראלי מעל גיל 67 ולאם מעל גיל 65 (להלן "מוזמן/ת")

תנאים ודרישות:

 • נוכחות אישית חובה. במקרה והמוזמן בארץ, הוא נדרש להגיע ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה אשר במשרד הפנים, ביחד עם האזרח הישראלי המזמין, על מנת להגיש טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה/החלפת סוג אשרה.
 • במקרה והמוזמן נמצא בחו"ל, האזרח הישראלי המזמין נדרש להגיש בקשה בשם ההורה, האזרח הזר, בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה הסמוכה למקום מגוריו.

מסמכים אותם נדרש המבקש להגיש בהתאם לנוהל מתן מעמד בישראל להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי

(חייבים להיות מקוריים ומתורגמים במידת הצורך. אם המסמכים לא מקוריים, יש לאמת אותם).

 • תעודת יושר של המוזמן.
 • אם בוצע שינוי שם, יש להציג תעודה רשמית על כך.
 • מסמכים עדכניים (שנה האחרונה) אודות מצבו האישי הנוכחי והקודם של המוזמן.
 • תעודת לידה של המוזמן.
 • תעודות המעידות על הקשר המשפחתי עם האזרח הישראלי.
 • הצגת דרכון זר בתוקף חצי שנה לפחות.
 • תמונת פספורט עדכנית של המוזמן.

כמו כן, בהתאם לנוהל משרד הפנים, בנוסף על המסמכים לעיל, יש להגיש:

 1. מכתב הסבר של המוזמן (איפה הוא גר עד היום, איפה עבד, עם מי גר עכשיו, האם ואיך חגג חגים, טיב היחסים שלו עם המזמין וגם מדוע הוא רוצה לעבור לישראל).
 2. מכתב הסבר של המזמין (איפה יתגורר ההורה ומי יטפל בו) והתחייבות של המזמין לדאוג להורה (אם הבקשה תאושר).

הטיפול בבקשה על פי נוהל הורה קשיש ובודד של אזרח ישראל

סירוב הבקשה בהתאם לנוהל:

מזמין אשר אינו בעל אזרחות ישראלית או מרכז חייו אינו בארץ, אינו זכאי להזמין הורה לישראל בהתאם לנוהל, לפיכך הבקשה תידחה. כמו כן, אם לא צורפו לבקשה כל המסמכים הנדרשים, או שהמוזמן שוהה בישראל שלא כחוק – הבקשה תסורב על הסף, ואם המוזמן נמצא בארץ, הוא יידרש לעזוב את ישראל תוך 14 יום.

אם נמצאה מניעה אחרת כלשהי לאשר שהייה בישראל, הטיפול יועבר למרכז האשרות, במטה רשות מנהל האוכלוסין וההגירה בירושלים, להחלטתו. אם בקשה לא אושרה על ידי מטה הרשות, המוזמן יתבקש להגיע אל לשכת הרשות המקומית, בכדי לקבל מכתב סירוב מנומק. אם המוזמן נמצא בארץ הוא  יידרש לעזוב את ישראל תוך 30 יום.

אישור הבקשה בהתאם לנוהל:

נמצא לאחר כל הבדיקות, כי אין מניעה לאשר מעמד חוקי בישראל בהתאם לנוהל? המוזמן יתבקש להגיע ללשכת מנהל האוכלוסין וההגירה להמשך טיפול לצורך הנפקת האשרה.

לאחר מתן האישור למעמד בישראל בהתאם לנוהל מתן מעמד להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי, על ידי משרד הפנים, יקבל ההורה המוזמן מעמד חוקי בישראל. תחילה, אשרה לשהייה זמנית, אשר עשויה להתחלף בהמשך לאשרה קבועה יותר, זאת בהתאם לגיל ההורה ומשך השהייה בארץ, כל זאת בתנאי שמרכז החיים של המזמין והמוזמן נותר בישראל.

לגבי מוזמנת (אימא קשישה ובודדה) בהתאם לנוהל:

 • אם במועד הגשת הבקשה היא בגיל 65 שנים ומעלה, היא תקבל אשרה לישיבה בישראל מסוג ב/1 למשך שנה.
 • אם היא בין 62-65 שנים, היא תקבל אשרה לישיבה בישראל מסוג של ב/2 תייר למשך שנה, עם אפשרות להארכה עד ל 27 חודשים במצטבר.

לגבי מוזמן (אבא קשיש ובודד) בהתאם לנוהל:

 • אם במועד הגשת הבקשה הוא מעל גיל 67, יינתן רישיון ישיבה מסוג ב/1 למשך שנה.
 • אם הוא בין 64-67 שנים, יינתן רישיון ישיבה מסוג ב/2 לשנה, עם אפשרות להארכה עד ל- 27 חודשים במצטבר.

סה"כ רישיון ישבה בסוג ב/1 יהיה לתקופה של שנתיים עובר הורה בגיל 62-69 ושנה להורה מעל גיל 70.

לאחר תום תקופת השהייה באשרה מסוג ב/1, וללא מניעה אחרת כלשהי, רשאי ההורה הקשיש והבודד לקבל אישור שהייה ארעי (א/5) למשך שנתיים, שנה בכל פעם. בתום תקופה זו קיימת זכאות לקבלת מעמד תושב קבע בישראל, אשר מאפשרת להורה הימצאות ארוכת טווח בקרבת בני משפחתו.

אופן יישום נוהל טיפול בבקשות למתן מעמד בישראל להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי, על ידי פקידי רשות מנהל האוכלוסין וההגירה הוא בדרך כלל נוקשה. הורה מוזמן אשר אינו מתאים לתנאי הנוהל מבחינת גיל ו/או קיום ילדים אחרים בחו"ל וכדומה, בקשתו תדחה. יחד עם זאת, בהתאם לנהלי משרד הפנים, ניתן להגיש ערר כנגד דחיית הבקשה, לרבות פנייה לערכאות שיפוטיות מוסמכות במקרים בהם ישנם טעמים יוצאי דופן אשר מצדיקים מעמד להורה מוזמן, אשר אינו מתאים לתנאי הנוהל.

  למידע נוסף ולייעוץ משפטי תתקשרו: נוהל מתן מעמד בישראל להורה קשיש ובודד

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: office@lawoffice.org.il

כהן, דקר, פקס וברוש – משרד עו”ד בתל אביב – מעמד בישראל להורה קשיש

צרו קשר

Scroll To Top