Skip to content

הגירה לישראל

נישואין אזרחיים בישראל

במדינת ישראל אין כיום אפשרות לערוך נישואין אזרחיים. לאחר קום המדינה אומצה הפקודה המנדטורית מימי השלטון הבריטי, שחלקה הוחלף בחוק ישראלי, אולם עם זאת חלקים מהפקודה תקפים גם היום. סעיף 51 לדבר המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1922 עד 1947 קובע כדלקמן: "בכפוף להוראות הסעיפים 64 עד 67 ועד בכלל, יהא השיפוט בענייני המעמד האישי, בהתאם…

קרא עוד

הליך הגשת בקשה לוועדת מאוימים

מאמר זה יתרכז בהסברת הליך הגשת בקשה לוועדת מאוימים. פלסטיני תושב הרשות הפלסטינית ו/או אזור חבל עזה אשר נמצא כמשתף פעולה ישראלי – בין אם הטענות נגדו נכונות ובין שלא, יכול להגיש בקשה לוועדת מאוימים, בטענה כי חייו מצויים בסכנה. לאחר הגשת הבקשה, הרשויות הביטחוניות הישראליות בודקות את טענות המאוים, ומחליטות האם הוא זכאי לאשרת…

קרא עוד

אישור שהייה בישראל עבור פלסטינים מאוימים

אישור שהייה בישראל עבור פלסטינים מאוימים – נוגע לתושבי איו"ש ואזור חבל עזה המצויים בסכנת חיים כיוון ונחשדו כמשתפי פעולה עם גורמי ביטחון ישראלים (ומכאן עונים לשם מאוימים). מאמר זה יסקור את הליך הטיפול במאוימים, וירחיב לגבי החלטות ממשלת ישראל והענף הביטחוני בקשר למתן אישורי שהייה בישראל עבור תושבים פלסטינים שנחשדו כסייענים (משתפי פעולה). משרד…

קרא עוד

קבלת רישיון נהיגה ברכב ישראלי לפלסטינים – בעלי רישיון נהיגה מהרשות הפלסטינית

המאמר עוסק בהליך קבלת רישיון נהיגה ברכב ישראלי לפלסטינים תושבי האזור (שטחי יהודה, שומרון ועזה) אשר מחזיקים ברישיון נהיגה בר תוקף מטעם הרשות הפלסטינית. הליך קבלת הרישיון יהיה כפוף לבקשות הומניטאריות ספציפיות, אשר גורמי הביטחון הישראלי יחליטו האם הן מוצדקות בכדי לאפשר למבקש את רישיון הנהיגה ברכב הישראלי. משרד כהן, דקר, פקס, ברוש מנגיש לפלסטינים…

קרא עוד

הליך קבלת רישיון נהיגה בישראל לפלסטינים – ללא רישיון מהרשות הפלסטינית

הליך קבלת רישיון נהיגה בישראל לפלסטינים תושבי השטחים (אזור יהודה ושומרון) ורצועת עזה הוא לעיתים הליך ארוך ומורכב. על מנת לצלוח את השלבים הכלולים בהליך, יש להגיש מסמכי בקשה להוכחת נסיבות הומניטריות מיוחדות. לאחר מכן יבדקו המסמכים על ידי גורמי ביטחון שונים, זאת בנוסף לבדיקה של ועדה מטעם משרד התחבורה. במידה וימצא כי ישנם טעמים…

קרא עוד

היתר רישיון נהיגה לפלסטינים תושבי האזור ורצועת עזה

האם ניתן להסדיר רישיון נהיגה ישראלי לתושבי אזור יהודה ושומרון ורצועת עזה? מאמר זה נוגע למצב המשפטי הקיים היום במדינת ישראל, בכל הנוגע להסדרת היתר רישיון נהיגה בישראל לפלסטינים תושבי האזור ורצועת עזה. רישיון נהיגה ישראלי עבור תושבים אלו הינו הליך הכפוף לחוקים ותקנות לא מעטות. הסמכות לאשר הנפקת רישיון נהיגה בישראל נמצא אצל משרד התחבורה,…

קרא עוד

פיטורים והתפטרות של עובדי סיעוד זרים – חובות, זכויות, פיצויים ותשלומים

במאמר זה נתמקד בסיום יחסי העבודה בין עובדי סיעוד זרים ובין מעסיקיהם, שהם לרוב המטופלים עצמם. במקרים של פיטורים והתפטרות עובדי סיעוד, חלות על הצדדים חובות שונות, כגון: מתן הודעה מוקדמת, שחרור כספי פנסיה שנחסכו עבור עובדי הסיעוד הזרים וחובות וגם זכויות נוספות בהתאם לדיני העבודה בישראל. להלן נציג סקירה של עיקרי אותן חובות, וכן…

קרא עוד

עובדת סיעוד זרה בהריון במהלך עבודתה – מהן ההשלכות המשפטיות?

במאמר זה נעסוק בסוגיה מורכבת ורגישה, הנוגעת למקרים בהם עובדות סיעוד זרות נכנסות להריון ויולדות במהלך שהותן בישראל. עולות שאלות רבות בנוגע למצב של עובדת סיעוד זרה בהריון במהלך העסקתן על ידי משפחות בישראל וההשלכות המשפטיות, וביניהן: כיצד הדבר משפיע על מעמדן החוקי של אותן עובדות סיעוד זרות בישראל? מה המשמעויות עבור המטופלים אשר מעסיקים את…

קרא עוד

דעו את חובותיכם – אילו ביטוחים נדרשים עבור עובדי סיעוד זרים?

במאמר קודם בסדרה זו סקרנו חובות שונות החלות על מעסיקי עובדי הסיעוד הזרים בישראל, אשר על פי החוק הם לרוב המטופלים עצמם. קיימת חשיבות יתרה לנושא חובות הביטוח השונות במסגרת זו, על מנת להימנע מתשלום פיצויים וקנסות בשל אי עמידה בהן. במאמר זה נסקור את עיקרי הכללים הייחודיים שקיימים לגבי חובות ביטוח לעובדי סיעוד זרים,…

קרא עוד

עובדי סיעוד זרים שמעסיקיהם אושפזו או נפטרו – מהן ההשלכות המשפטיות?

ענף הסיעוד כולל, מטבעו, התמודדות עם סיטואציות מורכבות. עובדי הסיעוד הזרים מגיעים לישראל על מנת לסייע ליקירינו ברגעים הקשים. במקרים רבים המטופלים עוברים לאשפוז במוסדות סיעודיים או, למרבה הצער, הולכים לעולמם במהלך התקופה. הדבר מעלה שאלות משפטיות רבות, כגון: מה יעלה בגורל עובדי סיעוד שמעסיקיהם אושפזו או נפטרו? האם וכיצד באפשרותם של העובדים להישאר בישראל?…

קרא עוד
Scroll To Top