Skip to content

דרכון ישראלי לעולים חדשים והארכת דרכונים לישראלים בחו"ל

Avatar

Joshua Pex

דרכון ישראלי – הן עולים חדשים והן ישראלים אשר חיים בחו"ל זכאים להחזיק בדרכון ישראל ולחדשו מעת לעת. עם זאת, רשויות ישראל מתנגדות לקבלת אזרחות ישראל רק לצורכי "מקום מעבר".

ישנם זכאי שבות אשר מקבלים דרכון ישראל ולעולם אינם הופכים לתושבי ישראל – מטרת העלייה במקרה זה היא קבלת הדרכון לשימוש בחו"ל. חידוש דרכונו של עולה אשר אזרח ישראלי רק על הנייר ומעולם לא הפך את ישראל למרכז חייו עשוי להיות מסובך.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה בנושאי עלייה והגירה לישראל. במאמר זה נדון בנושא הנפקת דרכון מהירה לעולה ללא צורך בשהייה ארוכה בישראל, בחידוש דרכון לישראלי אשר עבר לחו"ל.

 עורך דין מומחה לדרכונים ישראלים לעולים חדשים

דרכון ישראליישנם זכאי שבות רבים שחיים מחוץ למדינת ישראל, בין אם הם זכאים לעלות לישראל בתור יהודים בהתאם לסעיף 1 לחוק השבות, 1950, ובין אם הם זכאים לעלות לארץ כקרובי משפחה של יהודים בהתאם לסעיף 4א(א) לחוק השבות.

מסיבות רבות ומגוונות (משפחה, עסקים, לימודים, וכיוצ״ב), רבים מאותם זכאי שבות אינם מעוניינים לעבור לגור ולהשתקע במדינת ישראל, אבל רבים מהם כן היו מעוניינים בקבלת האזרחות הישראלית, ובהחזקת דרכון ישראלי.

לאור האמור, במאמר זה עורך דין יהושע פקס, עו"ד לענייני הגירה לישראל, מסביר אודות חוק הדרכונים (תיקון מספר 9), 2017, אשר קובע שאזרח ישראלי אשר קיבל את אזרחותו בהתאם לסעיף 2 לחוק האזרחות, 1952, אשר מסדיר את מעמד האזרחות של עולה מכוח חוק השבות, יוכל לקבל דרכון ראשון רגיל, על אף שלא השתקע בישראל לאחר עלייתו לארץ.

ישראל מעודדת זכאי שבות לקבל אזרחות גם אם אינם משתקעים בישראל:

כפי שניתן לראות, בטרם תיקון מספר 9 לחוק הדרכונים, רשאי היה שר הפנים לסרב לתת לעולה חדש שלא השתקע בישראל דרכון ישראלי לתקופה רגילה של 10 שנים, ובכלל היה רשאי לסרב לתת דרכון ישראלי בכלל, אם אותו עולה חדש לא השתקע קודם בישראל.

מדברי ההסבר להצעת חוק הדרכונים (תיקון – מתן דרכון לעולה), 2017, עולה שהמדינה מנסה להקל על עולים חדשים, והעובדה שעולים חדשים אשר לא השתקעו בישראל, נאלצו להסתפק פעמים רבות בתעודת מעבר בלבד (Lese Passé), העיבה על רצונם של זכאי שבות רבים בעולם מלעלות לישראל.

למרות שהצעת החוק לא קובעת בצורה מפורשת שמדינת ישראל מעודדת זכאי שבות להתאזרח כאשר רצונם הברור הוא להמשיך ולהשתקע במדינת מוצאם (אך עם דרכון נוסף, דרכון ישראלי) אלו הן התוצאות האופרטיביות של תיקון מספר 9 לחוק האזרחות. זכאי שבות ברחבי העולם יכולים להתאזרח בישראל, לקבל דרכון ראשון רגיל לתקופה של 10 שנים, ולא לעבור לגור ולהשתקע בישראל.

מה קורה לאחר סיום תוקפו של הדרכון הראשון?

לאחר חלוף 10 השנים הראשונות עם הדרכון הישראלי הראשון, באם משרד הפנים מוצא כי אותו העולה לא השתקע בישראל, תיקון מספר 9 כבר אינו חל. שר הפנים יהיה רשאי במקרה זה להגביל את תוקף הדרכון הישראלי המחודש של אותו אזרח ישראלי, או ליתן לאותו אזרח ישראלי תעודת מעבר.

בסעיף 6 א'(א') לחוק הדרכונים נקבע כי שר הפנים רשאי לקבוע בתקנות את המקרים שבהם לא יינתן דרכון לאזרחים ישראליים הנמצאים בחוץ לארץ ולא יוארך תוקפו של דרכון שבידם, אלא לצורך שיבתם לישראל. זאת, זולת אם יש נסיבות המצדיקות, לדעת השר, מתן דרכון או הארכת תקפו אף שלא לצורך שיבתם לישראל.

עם כך, אותו עולה חדש שקיבל דרכון ראשון רגיל, עלול להיתקל בסירוב לחידוש דרכונו הרגיל לאחר סיום תוקפו של הדרכון הראשון.

ערעורים לשר הפנים בכל הנוגע למתן דרכון וחידוש דרכון:

סעיף 9 (א') לחוק הדרכונים קובע כי רשאי שר הפנים להאציל מסמכויותיו לעובדים זוטרים במשרד הפנים.

סעיף 9 (ב) לחוק הדרכונים קובע שמי שרואה עצמו נפגע מהחלטת עובד זוטר לשר הפנים שאליו האציל שר הפנים את סמכויותיו, רשאי לפנות אל שר הפנים לצורך קבלת הכרעתו הסופית.

לאור האמור, כל החלטה שתתקבל לעניין סירוב ליתן דרכון לאזרח ישראל, וסירוב להארכת דרכון לאזרח ישראלי, ניתנת לערעור בפני שר הפנים בעצמו לצורך קבלת הכרעתו הסופית, ועד ששר הפנים עצמו לא ייתן "הכרעה סופית", אז על פניו, כך ניתן יהיה לטעון, לא מוצו ההליכים המנהליים עדיין, בטרם מתן הכרעה שיפוטית בנושא.

לאחר קבלת הכרעתו הסופית של שר הפנים (שלו ולא של עובד זוטר שאליו הואצלו סמכויות), ניתן יהיה לעתור על ההכרעה הסופית של שר הפנים בפני בתי המשפט הרלוונטיים.

סיכום – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדרכונים ישראלים:

משרד עורכי דין כהן, דקר, פקס, ברוש, אשר מתמחה בקבלת דרכונים ישראלים, מייצג עולים חדשים רבים, אשר אינם משתקעים בישראל, בקבלת דרכון ישראלי ראשון.

בנוסף, מגיש משרדנו ערעורים בפני שר הפנים בנושא זה, לרבות עתירות בפני בתי המשפט הרלוונטיים, במקרים ובהם לא ניתן לאזרח ישראלי השוהה בחו״ל דרכון ישראלי רגיל. צרו קשר עם עורך דין לענייני הגירה בירושלים או בפתח תקווה לקבלת עזרה בנושא.

עיכוב בהסדרת מעמד של בן משפחה עקב בירור מחדש של אזרחות המזמין

: 03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il

 

צרו קשר

Scroll To Top