Skip to content

שנת הסתגלות עבור עולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקים

Avatar

Michael Decker

עולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקים זכאים להטבה משמעותית הנקראת שנת הסתגלות. הטבה זו ניתנת למשך השנה הראשונה להתיישבותם בישראל, והיא כוללת הטבות והקלות מס שונות. מהן אותן הטבות והקלות, וכיצד מקבלים אותן? על כך יסביר להלן עורך דין ממשרדנו, המתמחה בדיני הגירה לישראל.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בתחום ההגירה לישראל. משרדנו הינו בעל ניסיון מקצועי רב בליווי וסיוע משפטי עבור עולים חדשים ותושבים חוזרים מול הרשויות השונות. אנו מסייעים, בין היתר, בנושאים כגון טיפול בבקשות להטבות מס, הקמת עסק, סיועים כספיים לעולים ועוד.

שנת הסתגלות עבור עולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקיםעלייה לישראל, כמו כל הגירה לארץ אחרת, עשוייה להיות כרוכה בקשיים שונים. לאור זאת, מדינת ישראל, הנחשבת ״מדינה קולטת עלייה״, המעודדת הגירה על בסיס חוק השבות, פועלת בדרכים שונות על מנת להקל על ציבור העולים החדשים ואזרחי ישראל השבים לחיות בארץ. יש לכך היבטים רבים, ובמאמר זה נתמקד בפן המשפטי של סיוע לעולים חדשים ולתושבים חוזרים עם הגעתם לישראל. על מנת לעודד עלייה של תושבים חדשים, ולקלוט תושבים חוזרים שהשתקעו בחו״ל למשך זמן ממושך, תיקנה הכנסת את פקודת מס הכנסה. במסגרת התיקון, נקבעו הטבות שונות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. 

הטבה מרכזית אשר נכללה במסגרת התיקון הנ״ל לפקודת מס הכנסה נקראת ״שנת הסתגלות״. הטבה זו שמורה לעולים חדשים (ההופכים לתושבי ישראל לראשונה) ולתושבים חוזרים ותיקים. החוק מגדיר תושבים חוזרים ותיקים כמי ששבו להיות תושבי ישראל לאחר ששהו בחו״ל באופן רצוף במשך 10 שנים לפחות. משרד העלייה והקליטה מתייחס אל שנת הסתגלות כאל מתנה של ממש. להלן נסביר מדוע, וממה מתנה זו מורכבת.

מה המשמעות של שנת הסתגלות עבור עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים?

משמעותה של שנת הסתגלות היא כי בשנה הראשונה לשהותם בישראל, עולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקים לא ייחשבו כתושבי ישראל לצרכי מס הכנסה. זאת, למרות העתקת מגוריהם ומרכז חייהם לישראל. הדבר נועד לאפשר להם, לבחון האם הם מעוניינים להישאר בישראל ולהשתקע בה. את ההחלטה הסופית הם יוכלו לשמור לסוף השנה הראשונה לשהותם בארץ. 

הטבות הנכללות במסגרת שנת הסתגלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים 

בין ההטבות אשר שנת הסתגלות מעניקה ניתן למנות אי תחולה של האמנות למניעת כפל מס החלות על תושבי ישראל. משמעות הדבר היא כי רווחים שנצברו, למשל, כתוצאה מהשקעות בחו״ל במהלך שנת ההסתגלות, לא יחויבו במס בישראל. כמו כן, מדינת ישראל מעניקה הטבות שונות לתושבי חוץ, כגון פטורים על מכירת מניות של חברות ישראליות, הקלות מכוח החוק לעידוד השקעות הון, פטורים על הכנסות ריבית מפיקדון בנקאי במט״ח (כפי שקבוע בתקנות) ועוד. מן ההטבות הללו יהנו מי שמצויים בשנת הסתגלות.

כיצד מקבלים זכאות לשנת הסתגלות?

חשוב לדעת כי שנת ההסתגלות אינה ניתנת באופן אוטומטי, ונדרש להגיש בקשה עבור קבלת זכאות לשנת הסתגלות. הבקשה מוגשת באמצעות טופס בשם ״טופס 1130.״ יש לצרף אליה צילום תעודת זהות ומסמכים נוספים העשויים להיות רלוונטיים. הגשת הבקשה חייבת להיעשות בתוך 90 יום ממועד ההגעה לישראל. יש להדגיש בנוסף כי ההטבה של שנת הסתגלות ניתנת פעם אחת בלבד. מי שקיבלו זכאות לשנת הסתגלות ועזבו את ישראל במהלך אותה שנה, לא יוכלו לקבל השלמה של התקופה אם ישובו לישראל לאחר תום שנת ההסתגלות. 

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל

אם אתם או קרוביכם נחשבים כעולים חדשים או תושבים חוזרים, או שהנכם מתכננים לעבור לישראל, נשמח לתת לכם סיוע משפטי בהליכי הקליטה בארץ. עורך דין בעל מומחיות בתחום ההגירה לישראל ממשרד כהן, דקר, פקס, ברוש, יוכל לסייע לכם בבקשות להטבות והקלות מס, מעמד שנת הסתגלות עבור עולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקים, הקמת עסק ועוד. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

פתיחת חשבון בנק לחברה

:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top