Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד לבני זוג זרים של ישראלים עקב אלימות מצד בן זוג ישראלי

Michael Decker

יצחק קץ

ברוצני להודות למשרד ובמיוחד לנטעלי בן דוד שהייתה לי לעזר ותמיכה. וגם מחוץ לשעות העבודה במידת הצורך במשך כמעט שנתיים וחצי של מתחים ויסורי נפש שהעביר אותי משרד הפנים בעזרת הפרקליטות וכל זאת רק על-מנת לאשר לי בדיקת רקמות לפי נוהל חו"ל להוכחת אבהות, דבר שאיפשר לי בסופו של דבר להביא את בני לחיות עימי בארץ לאחר פתירת אימו בחו"ל.

תודתי נתונה לכל הצוות שהיה חלק בתהליך מורכב זה.

נוהל משרד הפנים לעניין הפסקת הליך מדורג חל על אזרחים זרים שהחלו בהליך מדורג לקבלת מעמד בארץ על סמך חיים משותפים עם בן או בת זוג ישראלים, אולם הקשר הזוגי נותק כתוצאה מאלימות של בן זוג ישראלי כלפי בת הזוג הזרה, כפי שדווח ע"י אחד מבני זוג או גורם אחר ללשכת מנהל האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים.

תנאים ודרישות – הפסקת הליך מדורג עקב אלימות:

 1. הודעה על אלימות על ידי אחד מבני זוג או גורם אחר.
 2. נוכחות של אחד מבני זוג/מיופה כוח של אחד הצדדים בלשכה.
 3. הוכחות לאלימות. (אם אין הוכחה, הבקשה תדחה על הסף).

טענת בן זוג שהוא סבל מאלימות מצידו של בן זוג ישראלי צריכה להיות מוכחת באחת מן הדרכים הבאות:

 • שהייה של חודש או יותר במקלט לנשים מוכות במסגרת הגנה וטיפול לנשים נפגעות אלימות וילדיהן.
 • ראיות הנמצאות בידי משטרה המעידות על אלימות מצד של בן הזוג הישראלי.
 • בן הזוג הזר קיבל צו הגנה מפני בן הזוג הישראלי מבית המשפט לענייני משפחה.
 • אישור המעיד כי בן הזוג הזר מוכר ומטופל בשל אלימות מצד של בן זוגו הישראלי – ממחלקה  לשירותים חברתיים בעירייה, או ממרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה במשרד הרווחה.

הליך הטיפול – הפסקת הליך מדורג עקב אלימות:

אחרי קבלת מידע על ניתוק הקשר הזוגי, פקידי מחלקת אשרות, ברשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, יבדקו את התיק האישי ומסמכי ההליך המדורג לאיחוד המשפחות (אחמ"ש) על מנת לאמת את הנתונים.

שני בני זוג יזומנו בנפרד לראיון בלשכת הרשות, באמצעות מכתב רשום. בהתאם לנוהל הפסקת הליך מדורג – חובה לעבור ראיון לפני קבלת החלטה בעניין מעמדו של הנתין הזר. במהלך הראיון בודקים את כוונת האזרח הזר להמשך שהייה והשתקעות בארץ.

אם הנתין הזר לא התייצב לראיון, ללא הסבר סביר, ההליך המדורג יופסק ורישיונו יבוטל (לאחר התייעצות עם מרכז אשרות במטה מנהל האוכלוסין וההגירה) והוא יקבל הודעה על כך בדואר רשום, בדרישה לעזוב את הארץ תוך 14 ימים. בן הזוג הישראלי יקבל העתק של מכתב זה.

בסיום הריאיון התיק יועבר לדיון בוועדה בראשות מנהל הלשכה, בצירוף הוכחות לאלימות.

אם לא הוכחה אלימות, יש להביא הוכחות ועדויות תוך 30 ימים. אם זה לא נעשה, בקשת הנתין הזר תדחה על הסף והבקשה תועבר לטיפול בהתאם לנוהל הפסקת הליך מדורג.

הנתין הזר לא יידרש לעזוב את הארץ עד לקבלת החלטה.

החלטה – נוהל הפסקת הליך מדורג:

אם יש לבני זוג ילד משותף:

אם הוחלט בוועדה להפסיק הליך מדורג כתוצאה מניתוק קשר זוגי על רקע אלימות ואם מתקיימים התנאים הבאים, הבקשה תועבר לדיון בוועדה הבינמשרדית.

 1. בן זוג שני סבל מאלימות עוד לפני סיום קשר זוגי (הוכחות חובה).
 2. הילד המשותף נמצא במשמורת בן הזוג הזר, או בן הזוג הזר מקיים איתו קשר קרוב ורצוף ודואג למזונותיו וצרכיו, וחוות דעת של עו"ס או פקיד סעד קבעה כי עזיבת בן הזוג הזר תפגע בילד.
 3. בן/בת זוג היה נשוי ונישואין נרשמו למרשם האוכלוסין והוגשה בקשה להסדרת מעמדו של הנתין הזר.

 אם אין לבני זוג ילד משותף:

אם הוחלט בוועדה להפסיק הליך מדורג כתוצאה מניתוק קשר זוגי על רקע אלימות ואם מתקיימים התנאים הבאים, הבקשה תועבר לדיון בוועדה הבינמשרדית.

 1. בן/בת הזוג היה נשוי בנישואים כנים ונישואיו נרשמו במרשם האוכלוסין.
 2. הזוג קיבל רישיון ישיבה בישראל מסוג א/5 (תושב ארעי) מכוח ההליך המדורג.
 3. בן הזוג עבר יותר ממחצית תקופת ההליך המדורג (מחושב ממועד מתן רישיון ישיבה מסוג א/5, תושב ארעי).
 4. בן הזוג הזר טען כי סבל מאלימות מצד בן הזוג הישראלי טרם פקיעת הקשר הזוגי, וטענתו הוכחה.

במידה ובן הזוג הזר עונה על כל הדרישות הללו, הוא יוזמן לראיון בלשכת האוכלוסין וההגירה שבמשרד הפנים, על מנת לבדוק את הזיקה שלו לישראל ביחס לזיקה שלו לחו"ל, כלומר משך תקופת שהייתו בארץ, ביקורים בחו"ל, עבודה בישראל, קרובי משפחה שלו בארץ ובחו"ל, מידת מעורבותו בחברה ישראלית, נכסים בארץ ובחו"ל, זכויות סוציאליות של בן הזוג הזר בחו"ל וכדומה.

אם הוכחה טענת האלימות והמקרה לא עומד בקריטריונים לוועדה הבינמשרדית:

אם הוועדה הלשכתית מחליטה בכל זאת שיש טעמים הומניטריים מיוחדים, התיק יועבר לדסק אשרות, במטה רשות האוכלוסין וההגירה, ורישיון הישיבה של הנתין הזר יוארך עד לקבלת ההחלטה.

אם דסק אשרות החליט שלא להעביר את המקרה לוועדה, ההכרעה תהיה בידי מנהל תחום אשרות וזרים ברשות האוכלוסין והגירה. אם גם פה יוחלט שלא להעלות את המקרה לוועדה, ההליך המדורג יופסק ובני הזוג יזומנו ללשכה בנפרד. הנתין הזר יקבל מכתב מנומק, האשרה שלו תבוטל והוא יידרש לעזוב את הארץ תוך 14 ימים.

אם הוחלט להעלות את המקרה לוועדה הבינמשרדית, ההחלטה תהיה על פי נוהל הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים.

 דיון בועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטריים

במקרה בו מועבר התיק לדיון בוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטריים והוועדה סבורה כי יש מקום להמליץ על מתן מעמד לנתין זר, היא יכולה להמליץ על מתן רישיון שהייה ועבודה או מתן מעמד, בשני המקרים לשנתיים (שנה ועוד שנה). לאחר ההמלצות, ההחלטה תהיה בידי ראש דסק אשרות במטה מנהל רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים.

אם במהלך תקופת השהייה בישראל של בן הזוג הזר, באמצעות אשרה/רישיון שהייה, חל שינוי בנסיבות, יועבר התיק לדיון נוסף בוועדה הבינמשרדית.

משרד עורכי דין להגירה.

צרו קשר

 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top