דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מחוסרי אזרחות בישראל – מידע משפטי על ידי עורך דין הגירה לישראל

Joshua Pex

במאמר זה עורך דין יהושע פקס, עורך דין הגירה לישראל, יסביר מי הם מחוסרי אזרחות בישראל, אילו חוקים בינלאומיים חלים על מחוסרי אזרחות, וכיצד מדינת ישראל מטפלת בתופעה של חסרי אזרחות הנמצאים בשטח מדינת ישראל. משרדינו עוסקים בסיוע ללקוחות המשרד בכל הקשור למעמד חוקי בישראל מול משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה.

0

מיהו מחוסר אזרחות?

תופעת מחוסרי האזרחות, היא תופעה כלל עולמית, אשר נחשבת לבעיה גלובלית. המציאות המודרנית מלמדת כי כל אדם בעולם שייך למדינת לאום כלשהי. אזרחות של מדינה מסוימת יוצרת מערכת של זכויות וחובות של האזרח מול מדינתו. כמו כן, האזרחות מאפשרת לאזרח של אותה מדינה לקיים קשר עם מדינות אחרות. ללא אזרחות אדם נחשב חסר זהות, ונמצא בקושי רציני לחיות חיים נורמליים סבירים בעולם.

אזרחות נרכשת בדרכים שונות, אולם ככלל, כל תינוק אשר נולד במדינתו, על המדינה לרשמו כאזרח ברישום האוכלוסין בה נולד, או שהתינוק הנולד מקבל את אזרחות הוריו, ללא קשר למקום הלידה הגאוגרפי. אדם יכול לרכוש בהמשך חייו אזרחויות שונות, על ידי נישואין, משפחה או דרכים אחרות. לדוגמא, בישראל לאחר לידת תינוק בבית החולים, היילוד מקבל את זהותו והופך לאזרח מדינת ישראל, אך ורק באם אחד מהוריו ישראלי.

מחוסרי אזרחות, כשמם כן הם – אנשים אשר לא מחזיקים אזרחות של אף מדינה בעולם. אדם יכול למצוא עצמו מחוסר אזרחות מפני שנולד להורים חסרי אזרחות, או שאיבד את אזרחותו מסיבות שונות. תהליכים כלל עולמיים של מלחמות, נדידת עמים, פליטים ומבקשי מקלט אשר נמלטים ממדינתם, או התפרקות מעצמות הגבירו את תופעת מחוסרי האזרחות בעולם. כך לדוגמא, בעת פירוק ברית המועצות לשעבר, מצאו עצמם עשרות אלפי אזרחי ברה"מ מחוסרי אזרחות, מפני שברית המועצות חדלה להתקיים, אולם הם לא קיבלו אזרחות של מדינה אחרת. מחוסרי אזרחות לא מחזיקים בדרכון תקף, לכן מתקשים מאוד לנוע בין מדינות. מחוסרי אזרחות חיים למעשה מחוץ למערכת המודרנית של מדינת לאום. ארגון האומות המאוחדות רואה בתופעה של חסרי אזרחות תופעה שלילית אשר יש לצמצם, אולם נתונים רשמיים של האו"ם מלמדים כי ישנם כעשרה מיליון בני אדם אשר מוגדרים כיום כחסרי אזרחות בעולם כולו. אדם ללא אזרחות, וללא דרכון, ימצא עצמו אבוד בעולם המודרני, לכן פועל האו"ם לצמצם את תופעת חסרי האזרחות בעולם.

אמנה בדבר מעמדם של חסרי אזרחות:

לאחר מלחמת העולם השנייה, במטרה לצמצם את מספר מחוסרי האזרחות בעולם אושרה בשנת 1954 האמנה הבינלאומית בנוגע לחסרי האזרחות (Stateless persons). ישראל הצטרפה לאמנה זו, וכן חתמה על אמנה לצמצום מחוסרי האזרחות אך לא אשררה אותה. המדינות החברות באמנות אלו מתחייבות להתייחס אל מחוסרי האזרחות  בצורה הוגנת, ולאפשר להם עבודה בתנאים סטנדרטים בשטח המדינה המארחת. כמו כן, מתחייבות המדינות החתומות על האמנה להעניק למחסורי האזרחות בשטחן זכויות סוציאליות וחינוך. התנהלות מדינת ישראל ההתנהלות אל מול מחוסרי האזרחות לא התבצעה על פי הסטנדרטים העולים מאמנות אלו, לכן בעקבות פסקי דין של בתי המשפט, פרסם משרד הפנים את נוהל הטיפול בחסרי אזרחות בישראל.

מה ניתן לעשות כמחוסר אזרחות בישראל?

בשנת 2012 פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה את "נוהל לטיפול במי שטוען כי הוא מחוסר אזרחות" וזאת כחידוש של הנוהל הקודם שפורסם בשנת 2007, אשר התייחס אל הגשת בקשה להסדר מעמד של מחוסרי אזרחות בישראל  אשר נמצאים במעצר.

תחילה, יש לשים לב כי נוהל משרד הפנים מתייחס אל שני מצבים לטיפול באדם הטוען כי הוא מחוסר אזרחות: ראשית, מבקש מעמד בישראל המגיע פיזית ללשכת רשות האוכלוסין. שנית, מבקש מעמד בישראל אשר נמצא במשמורת חוקית, כלומר: מעצר.

יש לזכור כי לכל אורך התהליך נדרש מחוסר האזרחות המבקש מעמד חוקי בישראל לשתף פעולה באופן מלא עם הרשויות על מנת לברר זהותו של אדם, גם במידה ולא מתאפשר להבהיר את זהותו.

מה צריך להביא בעת ההגעה ללשכת רשות האוכלוסין?

הליך קבלת מעמד חוקי בישראל עבור מחוסרי אזרחות מתבצע מול לשכת רשות האוכלוסין וההגירה אשר במשרד הפנים. להלן רשימת מסמכים אשר נדרשים על פי נוהל משרד הפנים בנושא מחוסרי אזרחות:

 1. נוכחות אישית של מבקש המעמד בישראל הטוען כי הוא מחוסר אזרחות היא חובה.
 2. דרכון או תעודה מזהה של מדינת המקור או מדינת המוצא או כל מקום בו התגורר המבקש בעבר, גם אם הדרכון לא תקף.
 3. דרכונים זרים, דרכונים זרים אשר פג תוקפם, מסמך נסיעה באמצעותו נכנס המבקש לישראל.
 4. שלוש תמונות חזותיות עדכניות (תמונות פספורט) עבור הבקשה.
 5. תעודת לידה של מבקש המעמד בישראל.
 6. למלא טופס שאלון מלא בכתב יד.
 7. קורות חיים בהם מפרט מבקש המעמד בישראל את כלל הקשר שלו למדינות בהן שהו הוא או בני משפחתו-, לרבות: מקום לידה, מקומות עבודה קודמים (אם היו), לימודים קודמים (אם היו), כתובות, אנשים המכירים את המבקש וכו'.
 8. כל מסמך רשמי אשר הונפק ממדינה בה שהה המבקש.
 9. מכתב המפרט את טענתו כי הוא אינו אזרח מדינת המוצא או מדינת הלידה או כל מקום בו שהה המבקש בעברו, פירוט כיצד נכנס לישראל, האם קיבלת אשרת כניסה, מקום העבודה בישראל, פירוט האנשים עימם נמצא המבקש בקשר בישראל.
 10. פירוט הליכים קודמים ברשות האוכלוסין, יש לצרף את כלל המסמכים הרלוונטיים.
 11. כל מסמך הנוגע למדינה אחרת.

הליך הטיפול על פי נוהל משרד הפנים למתן מעמד עבור חסר אזרחות

הליך קבלת מעמד חוקי בישראל עבור מחוסרי אזרחות בישראל הוא הליך משפטי מורכב הדורש בדיקה מעמיקה מצד רשויות המדינה, לרבות בחינות עבר פלילי, בקשות שנדחו בעבר, הרחקה, בדיקת זהות ועוד. בנוסף, יקבע ראיון למבקש המעמד בישראל, על פי נוהל עריכת ראיונות ובו ישאל המבקש אודות המסמכים שהגיש בפתיחת ההליך.

השלמת הליך קבלת מעמד חוקי בישראל עבור מחוסרי אזרחות בישראל:

מבקש מעמד בישראל אשר טוען כי הוא מחוסר אזרחות נדרש להגיש את כל המסמכים להוכחת טענותיו, לעבור ראיון מקיף מול פקידי משרד הפנים, ולאחר מכן ימתין לקבלת החלטה סופית על ידי מנהלת תחום אשרות וזרים במטה רשות האוכלוסין.

במידה והחליטה מנהלת התחום כי יש להעניק למבקש רישיון שהייה חוקי בישראל, יקבל המבקש רישיון ביקור מסוג ב/1 בישראל, וההחלטה תתעדכן בלשכה הרלוונטית. מחוסר האזרחות יוכל לשהות כחוק בישראל ולעבוד לפרנסתו. רישיון ב/1 יוענק לתקופה של שנה, לאחר שנה מיום קבלת רישיון ב/1 יתבצע בחינה נוספת בעניין.

לאחר 10 שנים לפחות בהם המבקש שהה בישראל ברישיון ב/1 או במידה ומשרד החוץ מודיע כי לא ניתן להשיב את המבקש למדינה כלשהי, זאת במידה וקיים שיתוף פעולה מלא ואקטיבי מצד המבקש, יכול המבקש להגיש בקשה לקבלת מעמד תושב ארעי במדינת ישראל.

תושב ארעי (אשרת א-5) לאחר סיום התהליך:

כאשר התקבלה הבקשה, ירשם המבקש כתושב ארעי בישראל- א/5, ויהיה ניתן לחדש רישיון זה לשנה בכל פעם. תושבות ארעית מעניקה לחסר האזרחות תעודת זהות ישראלית זמנית, ואפשרות לקבל ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וזכויות סוציאליות.

לסיכום

הליך קבלת מעמד חוקי בישראל עבור חסר אזרחות הוא הליך ביורוקרטי ארוך ומייגע, אך חשוב כי מבקש המעמד ישתף פעולה עם רשויות המדינה לאורך כל הדרך, זאת על בסיס ייעוץ משפטי של עורך דין מומחה לנושא. ברור כי מחוסרי אזרחות המבקשים מעמד בישראל חייבים להיות אקטיביים ולהימנע  מפעילות אסורה- פלילית/ביטחונית, אשר תפגע בבקשתם לקבל מעמד חוקי בארץ. אדם הנמצא בשטח מדינת ישראל, אשר מוכיח כי הוא חסר אזרחות, ולא יקבל אזרחות של מדינה אחרת, יקבל בסופו של דבר מעמד חוקי בישראל ואפשרות לגור ולעבוד בישראל.

עורכי דין הגירה לישראל

משרדנו עם סניף בעיר ירושלים וסניף בעיר תל-אביב, בעל מומחיות בטיפול בבקשות למעמד בישראל מול משרד הפנים. צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי בנושא מעמד עבור מחוסרי אזרחות בישראל, או טיפול משפטי מול רשות האוכלוסין וההגירה – משרד הפנים.

צרו קשר

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה