Skip to content

חזקת תקינות נוטריונית וחזקת התקינות המנהלית

Avatar

Michael Decker

מה היא חזקת תקינות מנהלית בקשר לפעולות נוטריוניות? חזקת התקינות היא חזקה חשובה מאוד בכל הנוגע לדיני הראיות במדינת ישראל. חזקה זו חלה על אישורים נוטריוניים ובאופן כללי על פעולות רשויות המדינה.

החזקה קובעת שהנוטריון או הרשויות פועלות בצורה תקינה ככלל. באם פלוני מבקש להוכיח שלא פעלו בצורה תקינה, הנטל להוכיח זאת יהיה על כתפיו (וזה יהיה בגדר החריג לכלל).

משרד עורכי דין כהן, דקר, פקס, ברוש מספק שירותים נוטריוניים, כולל אימות חתימה, תרגום נוטריוני, ואישור מסמכים. בנוסף, בפעולותינו כעורכי דין הגירה, אנו נתקלים לעתים קרובות בחזקת התקינות המנהלית לעומת טענות לקוחות כי רשויות המדינה לא פעלו כשורה. במאמר זה נבחן עם כן את חזקת התקינות ונטל ההוכחה.

נטל ההוכחה כנגד חזקת התקינות

חזקת תקינות נוטריונית וחזקת התקינות המנהליתעל מנת לזמן נוטריון לחקירה נגדית בהליך שיפוטי שבו נדרש פלוני לקעקע את תוקף האישור הנוטריוני, יהיה על פלוני להציג ראשית פגמים אמיתיים בפני השופט. זאת משום שבית המשפט יניח מראש כי פעולותיו של הנוטריון הן תקינות.

אותה חזקת תקינות חלה גם על רשויות המדינה. כך למשל רלוונטית החזקה לגבי פרוטוקול שהוכן על ידי נציג של המדינה, ו/או שימוע שנערך וכיוצ״ב. במידה ואדם מבקש לטעון שהפרוטוקול או השימוע לא נערך בצורה תקינה, נטל ההוכחה הוא עליו.

האם הרשות נדרשת להוכיח כי פעלה כראוי?

לגבי חזקת התקינות המנהלית נקבע בעא 3901/11 מחקשווילי ואח' נ' רשות המסים ואח', כדלקמן:

״בהתאם לחזקה זו, הרשות אינה נדרשת להראות שפעולתה היא תקינה, אלא לכאורה עומדת לה החזקה שאלה הם פני הדברים ועל הפרט הטוען לאי-תקינות להרים נטל לשם סתירת החזקה. חזקת התקינות נובעת בעיקר משיקולים של יעילות ומעשיות. ראשית, לא ייתכן להטיל על הרשות את נטל בזבוז המשאבים הכרוך בהליך השיפוטי רק על יסוד טענה בעלמא שמעלה הצד שכנגד. שנית, קשה לצפות לתיעוד מלא ומדויק, לאורך שנים, של כלל הפעולות הנעשות כעניין של דבר יום ביומו במנגנון הפנימי של השירות הציבורי (להבדיל מפעולות בעלות משמעות מיוחדת שיש לתעד ואי-תיעודן ייחשב לנזק ראייתי)" 

אנחנו רואים אם כן שהנטל על פלוני יהיה גבוה מאוד אם ברצונו יהיה לנסות לקעקע את הפעולה המנהלית או הנוטריונית.

חזקת התקינות הנוטריונית בחקיקה ובפסיקה:

סעיף 19 לחוק הנוטריונים 1976, קובע כדלקמן:

״אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו, ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור.״

בתמש 3681/00 מ.ע.א.ז נ׳ נ.ד.ז למשל נקבע שהנתבעת לא הביאה כל ראיה משמעותית לסתירת החזקה לפיה הנוטריון הציבורי קיים את חובתו לחקור ולברר את זהותם של הצדדים ואת החזקה לפיה הוא נוכח, כי המנוחה עשתה את ייפוי הכוח מרצונה החופשי ומתוך הבנה מלאה את משמעותו של יפוי הכוח.

איך אפשר למצוא פגמים בחזקת התקינות ולקעקע את הפעולה?

בה״פ 4076/05 שעיה נ׳ כרמי נמצאו לא מעט פגמים על גבי ייפוי כוח שנערך על ידי נוטריון, בין השאר:

  • מדובר היה באימות על מסמך "בלנקו" (מסמך ריק), ושמו של מיופה כוח לא הופיע ביפוי הכח כאשר הוא אומת.
  • המספר הסידורי היה זהה למספר סידורי שהופיע על אישורים אחרים של הנוטריון.
  • בני הזוג מייפי הכוח לא הבינו רומנית כך שהייתה מוטלת חובה על נוטריון לתרגם להם את ייפוי הכח עליו חותמים אך הוא לא עשה זאת.
  • הנוטריון היה צריך (אולם לא עשה זאת) להשתמש בטופס 4 "אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידוע לחותם" מכיוון שהמסמך נערך ברומנית.

המשפט בישראל קובע כי יש חובה על מאשר החתימה לתרגם לשפה בה החותם יבין את תוכן המסמך, בטרם יחתום עליו, וללא תרגום זה, המסמך לא תקף.

בנוסף:

  • הנוטריון לא שמר העתקים של ייפויי הכח בניגוד להוראות תקנות הנוטריונים, 1977.
  • הנוטריון לא הציג ספר נוטריונים.
  • השכר הנקוב בין באישורים הנוטריונים ובין בקבלות, לא תאם את השכר הקבוע בתקנות הנוטריונים (שכר ושירותים).

לאור כל הפגמים דלעיל שנמצאו ביפויי הכח, ניתן על ידי כבוד השופט משה דרורי פסק דין הצהרתי אשר ביטל את תוקפן של יפויי הכוח הנוטריוניים הרלוונטיים.

כיצד לוודא שפרוטוקול של רשות מנהלית יערך כראוי?

מומלץ לבקש להקליט שימוע שנערך על ידי רשות ממשלתית. רק בדרך זו ניתן יהיה בוודאות לאמת את תוכן הפרוטוקול שייערך. אם לא כן הפרוטוקול שנערך ייחשב לתקין, בשל חזקת תקינות המנהל, גם אם הוא לא משקף את המציאות בפועל.

סיכום – צרו קשר עם נוטריון בפתח תקוה או בירושלים:

כפי שניתן לראות, לפעולות מנהליות ולפעולות נוטריוניות קיימות רמה ראייתית מאוד גבוהה שאותה יהיה קשה לסתור ו/או לקעקע. לכן כדאי מאוד לגבות ראייה שברצונכם לשמר באמצעות אישור / אימות נוטריוני. מצד שני, חשוב לוודא שאין שום פגמים צורניים או פרוצדורליים בפעולה הנוטריונית, ולכן חשוב להתייעץ עם נוטריון מנוסה וקפדן.

כמו כן, אם ברצונכם לנסות לקעקע ו/או להפריך פעולה מנהלית או נוטריונית, חשוב לזכור שמדובר במאמצים לא פשוטים. לכן כדאי להתייעץ עם נוטריון שמכיר את כל התהליכים הפרוצדורליים הנדרשים כדי לראות אם קיימים אי אילו פגמים פרוצדורליים באישור / אימות נוטריוני.

:03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top