Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חוות דעת מומחה בתביעה אזרחית

Michael Decker
Michael Decker

Bashar Altalleh

אין מילים לתאר עד כמה אנחנו מאושרים ושמחים מהשירות האישי שקבלנו ממשרדכם ומיוחד מעורכת דין נחמה המון תודה רבב רבה לך

בתביעות אזרחיות, רשאים הצדדים להגיש חוות דעת מומחה לצורך ביסוס טענותיהם בהליך. ככל שהטענות עוסקות בעניין רפואי, קיימת חובה להגיש חוות דעת מומחה. בית המשפט מוסמך למנות מומחה, או אף מספר מומחים, מטעמו, לצורך מתן חוות דעת בעניין הדורש מומחיות. במאמר זה יסביר עורך דין מומחה למשפט אזרחי ממשרדנו על ההבדל בין חוות דעת מטעם הצדדים ובין חוות דעת מטעם בית המשפט, וכן על הכללים המשפטיים החלים בנושא.

חוות דעת מומחה בתביעה אזרחית

מדוע יש צורך בחוות דעת מומחה בתביעה אזרחית?

לא פעם, תביעות אזרחיות עוסקות בנושאים מורכבים, אשר אינם בתחום המומחיות של בית המשפט. לדוגמה, תביעות העוסקות בקניין רוחני, דוגמת תביעות בנושא הפרת פטנט או הפרת זכויות יוצרים, כוללות בדרך כלל אי הסכמות בין הצדדים לגבי סוגיות מדעיות או אומנותיות. מאחר שבית המשפט לא נועד לעסוק בסוגיות אלה, יהיה בדרך כלל צורך במקרים אלה בעמדה של בעל מומחיות בתחום, על מנת להכריע בהן. דוגמה בולטת נוספת היא של תביעות בתחום הרשלנות הרפואית. תביעות אלה עוסקות בסוגיות רפואיות, אשר בפירוש מצריכות חוות דעת של גורם רפואי מוסמך. במקרים אלה ובמקרים נוספים, יש צורך בהגשת חוות דעת מומחה.

מה הכללים המשפטיים להגשת חוות דעת מטעם הצדדים לתביעה?

תקנות סדר הדין האזרחי, המסדירות את אופן הניהול של תביעות אזרחיות בישראל, קובעות זכות לצדדים לתביעה להגיש חוות דעת מטעם מומחה בעניין שנוגע לטענותיהם ומצריך עמדת מומחים. את חוות הדעת יש להגיש עד 90 יום לפני דיון ההוכחות בתביעה, אלא אם הורה בית המשפט על מועד אחר להגשתה. ככל שמדובר בהוכחת עניין רפואי, הזכות הופכת לחובה להגיש חוות דעת מומחה, בצירוף לכתב הטענות. אם הוגשה חוות דעת בעניין שאינו רפואי, לצד השני תקום זכות להגיש חוות דעת נגדית, לא יאוחר מ-30 יום לפני דיון ההוכחות, אלא אם הורה בית המשפט על מועד אחר.

על חוות הדעת להיות מוגשות לפי הכללים המשפטיים להגשת ראיות לפי פקודת הראיות. בכלל זה, יש לצרף לחוות הדעת רשימה של אסמכתאות שעליהן מסתמכים המומחים. בנוסף, התקנות קובעות כי יש לצרף לחוות הדעת אסמכתאות שלא ניתן לאתר באמצעים סבירים. המומחים מטעם הצדדים יידרשו להתייצב לחקירה בבית המשפט, אלא אם הצד השני הודיע על ויתור על חקירתם. מעבר לחוות הדעת הנ״ל, הגשה של כל חוות דעת נוספת מטעם הצדדים לא תתאפשר ללא אישור של בית המשפט.

מומחים הממונים על-ידי בית המשפט

כאמור, בית המשפט נועד להכריע בסוגיות משפטיות בלבד. על מנת לאפשר לבית המשפט לקבל מידע הנחוץ לו להכרעה משפטית בנושאים שאינם בתחום מומחיותו, התקנות קובעות כללים גמישים לעניין מינוי מומחים מטעם בית המשפט. הן מסמיכות את בית המשפט למנות מומחה, מספר מומחים או אף צוות מומחים מטעמו, לשם מתן חוות דעת בעניין הדורש מומחיות, ולתת למומחים הוראות והנחיות לעניין מילוי תפקידם. לצורך קבלת ההחלטה על מינוי מומחה או מומחים מטעם בית המשפט, התקנות קובעות כי על בית המשפט לשקול, בין היתר, את שווי התביעה, העניין בו היא עוסקת, וכן את היקף וסוג המחלוקת בין הצדדים או המומחים מטעמם. תנאי למינוי מומחה או מומחים מטעם בית המשפט הוא הצהרתם על היעדר ניגוד עניינים. ככל שהוצהר על ניגוד עניינים אצל המומחים, בית המשפט מוסמך לבטל את מינויים, מיוזמתו או לבקשת מי מהצדדים להליך.

במידה ובית המשפט ימנה מומחה או מומחים מטעמו, מומחים מטעם הצדדים לא ייחקרו במסגרת שלב ההוכחות, למעט אם מי מהצדדים הודיע כי ברצונו לחקור מומחה או מומחים מסוימים. במקרים אלה, בית המשפט ייתן הוראות לגבי אופן והיקף החקירה. אם מינוי המומחה או המומחים מטעם בית המשפט נעשה בהסכמת הצדדים להליך, לא יוגשו חוות דעת מטעם הצדדים, וככל שהוגשו חוות דעת בטרם מינוי המומחה או המומחים מטעם בית המשפט, הן לא ייחשבו כראיות שהתקבלו בהליך.

צרו קשר עם המומחים שלנו למשפט אזרחי

במאמר זה הסברנו על הפרוצדורה לצורך הגשת חוות דעת של מומחים מטעם הצדדים לתביעה אזרחית, או מינוי מומחים מטעם בית המשפט. לכל שאלה נוספת או צורך בייעוץ או סיוע בתביעות אזרחיות, נשמח לעמוד לשירותכם. משרד עורכי הדין שלנו מתמחה במשפט אזרחי, על ענפיו השונים, לרבות דיני חוזים ומשפט מסחרי, דיני תאגידים, דיני נזיקין, דיני נדל״ן, רשלנות רפואית, תאונות דרכים, קניין רוחני ועוד. משרדנו פועל בשיתוף עם מומחים בעלי שם במגוון תחומים. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה, ולתאם פגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה למשפט אזרחי במשרדנו, בירושלים או בתל אביב.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top