Skip to content

הכרזת חייב כמוגבל באמצעים

אודליה משולמי

אודליה משולמי

הכרזת חייב כמוגבל באמצעים – מצב בו לחייב אין אפשרות לשלם את חובותיו עקב חוסר אמצעים. כפי שפרטנו במאמר הנוגע לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל, ישנם מקרים בהם חייב יכול לבקש שיאוחדו תיקיו. במסגרת החלטת ראש ההוצאה לפועל בבקשת החייב, ישנה אפשרות להכריז על החייב "כמוגבל באמצעים".

משרד עורכי הדין בירושלים ובפתח תקווה, כהן, דקר, פקס, ברוש מתמחה בנושאי הוצאה לפועל ופשיטת רגל. עו"ד אודליה משולמי תסביר במאמר זה בקצרה על משמעות הכרזת החייב כמוגבל באמצעים וההשלכות המשפטיות של הכרזה זו.

מיהו חייב מוגבל באמצעים  

הכרזת חייב כמוגבל באמצעים חייב המוגבל באמצעים הינו מושג המתאר מצב משפטי בו החייב לא עומד בתשלום החוב הנתבע כנגדו. בהינתן שזהו המצב, החייב יכול לבקש שיכריזו עליו כמוגבל באמצעים, אם אינו יכול לעמוד בתשלומים הבאים במסגרת הזמנים, כדלקמן:

  • החייב לא יכול לשלם חוב שאינו עולה על 20,000 ₪ בתוך שנתיים.
  • החייב לא יכול לשלם חוב העולה על 20,000 ₪ ושאינו עולה על 100,000 ₪ בתוך 3 שנים.
  • החייב לא יכול לשלם חוב העולה על 100,000 ₪ בתוך 4 שנים.

מי יכול להגיש בקשת הכרזת חייב כמוגבל באמצעים?

בקשה להכריז על החייב כמוגבל באמצעים, יכול להיעשות ביוזמת ראש ההוצאה לפועל ואף על ידי החייב או הזוכה כפי שיפורט כעת:

בקשה ביוזמת החייב – החייב יגיש "טופס בקשה להכרזה על החייב כמוגבל באמצעים", במסגרתו יבקש להכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים, ובלבד שעומד בתנאים שפירטנו לעיל. בנוסף על החייב למלא שאלון אודות מצבו הכלכלי וסך החובות העומדים כנגדו בצירוף קבלה על תשלום ראשון ששולם על ידו בסכום שהוא יכול לעמוד בו בכל חודש.

בקשה ביוזמת הזוכה – זוכה רשאי לבקש הכרזה על החייב כמוגבל באמצעים אם מתקיימים אחד מהתנאים הבאים:

  • בקשת צו התשלומים של החייב עולה על התקופה הקבועה בחוק.
  • לאחר חקירת היכולת של החייב, עולה כי החייב לא יעמוד בתשלום החוב במסגרת התקופות שנקבעו בחוק. הזוכה יכול לבקש להכריז על החייב במסגרת בקשה בכתב או בעל-פה.

הגבלות על חייב המוכרז כמוגבל באמצעים

בסמכותו של הרשם להטיל צו ביניים על החייב טרם חקירת יכולת. הרשם רשאי במסגרת צו הביניים לאפשר לחייב לשלם את חובו בהתאם לתשלום שהוצע על ידו – או תשלום אחר, עד לבירור מצבו הכלכלי בחקירת יכולת או עד לקבלת תגובת הזוכה. כמו כן, רשאי רשם ההוצאה לפועל להטיל  על החייב במסגרת צו הביניים את ההגבלות הבאות:

  • הכרזה על החייב כמוגבל מיוחד בבנק.
  • איסור ייסוד תאגיד או מילוי תפקיד בתאגיד.
  • צו עיכוב יציאה מן הארץ.
  • הגבלה על שימוש בכרטיס אשראי.

החייב יכול להגיש בקשה להסרת ההגבלות הנ"ל יחד עם תצהיר תמיכה לסיבות המצוינות בבקשה.

חקירת יכולת של החייב המבקש להכריז עליו כמוגבל באמצעים

עם הטלת צו הביניים, החייב יזומן לחקירת יכולת כדי שהרשם יקבע מהו צו התשלומים התואם את יכולתו. הרשם יכול לקבוע את צו התשלומים הסופי על בסיס בקשת החייב והעובדות המצוינות בה יחד עם הראיות שהביא החייב בתמיכה לבקשה, או לבקש את תגובת הזוכה בטרם ייקבע הצו. בנוסף, רשאי הרשם לזמן את החייב לחקירת יכולת ולחקור אותו על בקשתו ולתת לו את הזכות לטעון את טענותיו על מנת שבקשתו תאושר, וגם הזוכה רשאי לבקש כי החייב יזומן לחקירת יכולת, אם הרשם לא קבע חקירה שכזו.

לאחר שהרשם ביצע את אחת הפעולות לעיל, הוא יכול לקבוע האם החייב הוא מוגבל באמצעים ובכך להשאיר את המגבלות שהוטלו במסגרת צו הביניים או להוסיף עליהם. אם מצא הרשם שהחייב אינו מוגבל באמצעים ויש באפשרותו לשלם את החוב במסגרת הזמן הקבועה בחוק, הוא יכול להשאיר את ההגבלות שהוטלו במסגרת צו הביניים.

עצת עורך דין לפני בקשת הכרזה כמוגבל באמצעים

הכרזה כמוגבל באמצעים אינה דבר של מה בכך, ויש לה השלכות רבות על חיי היום יום של החייב. החייב המוגבל באמצעים אינו יכול להחזיק כרטיס אשראי, אינו רשאי להקים חברה, ולא יוכל לצאת מהארץ. בנוסף, פרטי החייב יירשמו בבנק ישראל כמוגבל, כך שלא יוכל להשתמש בשיקים, וגם יירשמו במרשם החייבים המוגבלים באמצעים, דבר אשר עלול לגרום לבעיות שונות, מקשיים לשכור דירה בשל הרישום, ועד לקשיים בקבלת הלוואות. לכן, עם החייב מגיש התנגדות מנומקת, פעמים רבות הוא לא יוכרז כמוגבל באמצעים. לכן, אם אתם חייבים אשר כנגדכם חובות שאינכם יכולים לעמוד בתשלומם, או אם אתם זוכים ואינכם מצליחים לגבות את חובכם, כדאי שתפנו לסיוע עורך דין הבקיא בתחום הוצאה לפועל ופשיטת רגל שיוכל להיות לכם לעזר בהשגת מטרתכם – אם להכריז על חייב כמוגבל באמצעים, או שלא להיות מוכרזים ככאלה.

צרו קשר עם עורכת דין לפשיטת רגל

משרד כהן, דקר, פקס, ברוש ישמח לעזור בהליך הכרזת חייב כמוגבל או כל חלק אחר בהליך הפירעון. צרו קשר כדי לקבוע פגישה עם עורכת דין מומחית לפשיטת רגל בירושלים או בפתח תקווה.

הכרזת חייב כמוגבל באמצעים

:03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org

 

צרו קשר

Scroll To Top