Skip to content

פשיטת רגל והוצל"פ

עיקול צד ג בהוצאה לפועל

במסגרת הליכי הוצאה לפועל ניתן להטיל על החייב עיקולים שונים וביניהם עיקול כספים המצויים בחזקתו של צד ג'. כלומר, ניתן לעקל כספים של החייב גם אם אדם / גוף כלשהו קיבלו כספים אלו ומחזיקים בהם. במאמר זה נסביר בקצרה אודות עיקול צד שלישי. מהו עיקול צד ג' ?   ישנם מקרים בהם חייבים שנגדם נפתח תיק בהוצאה…

קרא עוד

עיקול רכב בהוצאה לפועל

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, יכול זוכה שפתח תיק להטיל על החייב עיקולים שונים וביניהם עיקול רכב של החייב. במאמר זה נעמוד בקצרה על האפשרות להטלת עיקול על רכבו של החייב והתנאים להטלתו. ישנם מקרים בהם חייבים לא פועלים על פי הוראות הרשם. בין שאר ההתנהלות הבעייתית: אי מסירת מסמכים או מידע הנמצא ברשותו של החייב,…

קרא עוד

התנגדות לביצוע שטר

במסגרת הליכי הוצאה לפועל עומדות לזוכה אפשרויות שונות למימוש ההתחייבויות החייב כלפיו. אחת האפשרויות השכיחות היא הגשת בקשה לביצוע שטר / המחאה כנגד החייב. במאמר זה נעמוד בקצרה על זכותו של החייב להגיש התנגדות לביצוע שטר / המחאה והתנאים להגשתה. מהי התנגדות לביצוע שטר? במסגרת הליך הוצאה לפועל, יכול הזוכה להגיש בקשה לביצוע שטר נגד…

קרא עוד

בקשה לביצוע שטר – הוצאה לפועל

זוכה בהליך הוצאה לפועל מחזיק אפשרויות שונות למימוש ההתחייבויות של החייב כלפיו. אחת האפשרויות המקובלות היא הגשת בקשה לביצוע שטר ("שטר" הכוונה המחאה, שיק). במאמר זה עו"ד נחמה עובדיה תעמוד בקצרה על אופן הגשת בקשה לביצוע שטר / המחאה על ידי הזוכה וכיצד על החייב להתגונן מפני הליך זה. אדם המחזיק בהמחאה (צ'ק) או שטר…

קרא עוד

איך מתמודדים עם צו עיכוב יציאה מהארץ

צו עיכוב יציאה מהארץ לא רק מונע מישראלים לצאת מהארץ לצרכי עבודה, רפואה, ביקור משפחתי, תפילה על קברי צדיקים ואף צרכי בילוי ונופש. עיכוב יציאה אף פוגע בחופש התנועה אשר מובטח בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. מה קורה אם קיים נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ? לצאת מהארץ ודאי שלא תוכלו, ואם תרצו להיכנס, כנראה שלא…

קרא עוד

הגשת תביעת חוב כנגד פושט רגל

כפי שהסברנו במאמרים קודמים, הגשת תביעת חוב מאפשרת לבעל החוב לפעול לפירעונו על ידי חייב המצוי בהליך פשיטת רגל. במאמר זה עורכת הדין נחמה עובדיה תסביר על אופן הגשת תביעת החוב ברמה הפרקטית. מתי ולמי מגישים תביעת חוב? המחוקק קבע כי בסמוך לאחר מתן צו כינוס לנכסיו של חייב, רשאי כל נושה שהחייב חב לו…

קרא עוד

חייב נפטר במהלך פשיטת רגל – ניהול עיזבון

ישנם מצבים בהם במהלך תוכנית פירעון חייב נפטר בטרם סיום ההליך המשפטי שהוא בעצמו הגיש או שהגישו כנגדו. חוק הוצאה לפועל קובע כי פטירת החייב איננה מסיימת הליכי פשיטת רגל. אין מניעה חוקית להמשיך את קיום ההליך על אף שהחייב הלך לעולמו. במאמר זה עו"ד אודליה משולמי תעמוד בקצרה על סוגיה זו והדרכים להתמודד עם ניהול הליך משפטי…

קרא עוד

מה זה הסדר חובות בהוצאה לפועל?

קיימת הבחנה בין הסדר חובות בהליך הוצאה לפועל והסדר חובות בהליך פשיטת רגל. אם מדובר בחייב שיש לו תיקים המתנהלים במסגרת הוצאה לפועל, יש לנסות להגיע להסדר פשרה עם הזוכים במסגרת תיק איחוד. לעומת זאת, אם מדובר בחייב המצוי במסגרת הליך פשיטת רגל, הסדר הנושים מתבצע מול הנושים במעורבותו של המנהל המיוחד ובכפוף לאישור בית…

קרא עוד

חוב מזונות בהוצאה לפועל

חייב שאינו רוצה לשלם חוב מזונות, אפשר לאלצו במסלול מיוחד של הוצאה לפועל. כל נושה אשר יש פסק דין לטובתו המורה לחייב לשלם לו מזונות והחייב לא עומד בחיוב זה, רשאי לממש את פסק הדין לתשלום חוב המזונות במסלול המיועד לכך בלשכת ההוצאה לפועל. עורכת דין אודליה משולמי, ממשרד עורכי דין בירושלים – כהן, דקר,…

קרא עוד

חלוקת נכסי חייב בין הנושים השונים

כיצד מתבצעת חלוקת נכסי חייב בין הנושים בהליך פשיטת רגל והוצאה לפועל? כיצד נקבעת הקדימות בנושא מי מהנושים זכאי לאיזה חלק מנכסי החייב? כפי שתיארנו במאמר קודם בנושא "תביעות חוב", כל נושה זכאי להגיש תביעת חוב נגד החייב בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק. עם סיום ההליך, בין בדרך של הכרזת החייב כפושט רגל וקביעת תוכנית…

קרא עוד
Scroll To Top