דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תקנון עמותה מצוי – אלו תקנות משותפות לארגונים שלא למטרות רווח בישראל?

Joshua Pex
Joshua Pex

מה הוא תקנון עמותה מצוי? משרדנו מתמחה בתחום חוקי עמותות ומלכ"רים בישראל. הדרך הנפוצה ביותר להתאגד כארגון ללא מטרות רווח בישראל היא כעמותה. עורכי הדין במשרדנו ישמחו לסייע בהליך רישום עמותה, פירוק עמותה, וייעוץ משפטי בנושא ניגוד עניינים בעמותה. אנו מייצגים לקוחות בכל סוגיה משפטית הנוגעת לרשם העמותות, הרשות הממשלתית שמפקחת על עמותות בישראל כתת-מחלקה של משרד המשפטים. במאמר זה יהושע פקס, עורך דין במשרדנו, יסביר על מערכת החוקים והתקנות שבבסיס ניהול תקין של עמותה – תקנון עמותה מצוי.

תקנון עמותה מצוי בישראל

מה הן ההוראות העיקריות של תקנון עמותה מצוי?

רשם העמותות פרסם את התקנון המצוי לעמותה, לפיו על כל עמותה לפעול.
יש לשים לב כי העמותה עשויה לבקש לפעול על פי תקנון ייחודי או לבקש אישור מרשם העמותות לשנות חלק מהוראות התקנון המצוי, אך ציות לדרישות הבסיסיות הן חובה.
עמותה חדשה מתאגדת על ידי לפחות שני מייסדים, אשר הופכים לחלק מהוועד המנהל הראשון של העמותה. מייסדי העמותה נחשבים גם לחברי עמותה מיום רישומה אצל רשם העמותות.

מי שרוצה להצטרף לעמותה לאחר הרישום, מגיש בקשה להוועד המנהל. אם יסרבו לקבל את החבר החדש, הוא רשאי לערער על הסירוב באסיפה הכללית הבאה. חבר בעמותה יכול להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ותהיה לו זכות הצבעה בכל בחירות; הוא רשאי לבחור ולהיבחר לוועד המנהל ולוועדת הביקורת. לכל חבר עמותה, בלי קשר לתפקיד או לוותק, יש קול אחד בבחירות באסיפה הכללית של העמותה. החלטות מתקבלות על בסיס רוב קולות.

 האסיפה הכללית של עמותה

על האסיפה הכללית של עמותה להתאסף לפחות פעם בשנה. האסיפה שומעת דיווח לגבי פעולות ועד העמותה וגם ועדת הביקורת. לכל אסיפה כללית נבחר יושב ראש האסיפה. חברי העמותה באסיפה הכללית דנים בעניינים החשובים לעמותה, לרבות הדו"ח הכספי, אשר מוצג על ידי הוועד המנהל, ומחליטה אם לאשר אותם. חברי הוועד של העמותה וחברי ועדת ביקורת נבחרים באסיפה הכללית. החלטות האסיפה הכללית נעשות על פי רוב קולות הבוחרים, אלא אם כן החוק או תקנון העמותה מחייבים רוב אחר לקבלת החלטות מסוימות. אם ההצבעה במצב שיוויוני, יושב ראש האסיפה הוא בעל הקול המכריע.

ועד העמותה

הוועד המנהל ימונה על ידי האסיפה הכללית. על הוועד לכלול לפחות שני חברים. הוועד מקבל החלטות בנוגע לתפקודי העמותה. הוועד מכהן מיום בחירתו על ידי האסיפה הכללית, ועד שאסיפה כללית נוספת תבחר חבר ועד חדש. בכפוף להוראות תקנון עמותה, ניתן לבחור באותם חברי ועד המנהל מחדש לתקופת כהונה נוספת. חברי הוועד רשאים להתפטר בכל עת על ידי כתיבת הצהרה לחברי הוועד האחרים. בנוסף, חבר בוועד אינו רשאי לשרת בו אם הוא הוכרז כבלתי כשיר או פושט רגל. החלטות הוועד המנהל נעשות ברוב קולות.

ועדת ביקורת של העמותה

ועדת הביקורת של העמותה תחתום על הדוחות הכספיים שיוגשו אחת לשנה לרשם העמותות. ועדת הביקורת תפקידה לפקח על העניינים הפיננסיים של העמותה.

ניגוד עניינים בעמותה

חברי ועד העמותה וגם חברי ועדת הביקורת של העמותה אינם רשאים להיות מועסקים על ידי העמותה, או לקבל כל טובות הנאה אחרות מהעמותה. תפקיד חבר ועד עמותה או חבר ועדת ביקורת הוא התנדבותי בלבד.

אם יש לכם שאלות בנוגע לחוקי מלכ"רים בישראל, אישור ניהול תקין, או בנושא תקנון עמותה אנא צרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו בתל אביב וירושלים.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה