Skip to content

ניגוד עניינים בעמותה

Avatar

Joshua Pex

ניגוד עניינים בעמותה מידע

עורך דין יהושע פקס, עורך דין במשרד כהן, דקר, פקס וברוש – משרד עורכי דין בירושלים ובתל אביב, מסביר כללים בסיסיים כיצד להימנע ממצב של ניגוד עניינים בעמותה. אם אתם מנהלים עמותה בישראל, או רוצים מידע לגבי התנהלות נכונה של עמותה, אתם מוזמנים לפנות אל עורך דין במשרדנו לקבל ייעוץ משפטי בתחום.

כיצד להימנע ממצב של התנהלות לא תקינה בעמותה?

עמותה היא תאגיד משפטי, בעל ישות משפטית נפרדת, אשר מנוהלת על ידי חברי העמותה, אשר בוחרים את וועד העמותה וחברי ועדת ביקורת העמותה באסיפה הכללית. ועד העמותה, מורכב משני חברי העמותה לפחות, הוא אשר ממנה את בעלי התפקידים המרכזיים בעמותה ועובדי העמותה ומפקח על התנהלותם התקינה. על מנת להימנע ממצב של ניגוד עניינים בעמותה חשוב לדעת וליישם את חוק העמותות, תקנות וכללים לגבי ניהול עמותה. חוברת הנחיות להתנהלות עמותות, אשר מפורסמת, מפעם לפעם, על ידי רשות התאגידים הכפופה למשרד המשפטים, מכילה מידע מפורט ורלוונטי אשר מטרתו ללמד את הציבור כיצד לנהל עמותה בצורה תקינה. יש לציין כי חרף החוקים, תקנות, כללים והנחיות רשות התאגידים, לעתים קיימים מצבים לא ברורים, בהם כדאי להיוועץ עם עורך דין אשר עוסק בתחום העמותות בישראל, משרד כהן-דקר-פקס-ברוש, אשר יכול לבחון את הנושא לעומק. לעתים ניתן למצוא תשובות בפסיקות של בתי מהמשפט או ערכאות שיפוטיות אחרות.

יישום מטרות העמותה

ברמה הבסיסית עמותה מחויבת להשתמש בכספי התרומות אותם היא מקבלת-על מנת לקדם את מטרות העמותה. מטרות העמותה מוגדרות בעת רישום העמותה. מטרות העמותה מלמדות את הקהל הרחב מה הן תחומי פעילויות העמותה. ברור כי עמותה אשר מקבלת תרומות למטרה מסוימת, אולם הלכה למעשה משתמשת בכספים למטרות אחרות לגמרי, לא עומדת בכללי מנהל תקין. במקרים בהם לא ברור כיצד לנהוג בשאלה ספציפית לגבי התנהלות העמותה, ניתן לפנות אל רשם העמותות.

ניגוד עניינים בעמותה, עו"ד פקס יהושע http://lawoffice.org.il/

ניגוד עניינים בעמותה, עו"ד פקס יהושע

קרבה משפחתית בעמותה

הסוגיה של קרבה משפחתית בעמותה כבעיה של ניגוד עניינים בעמותה מקבלת התייחסות בחוברת הנחיות לניהול תקין של עמותות שפורסם בשנת 2016. ראשית, יש לשים לב כי חברי ועד העמותה, אשר מהווים את מקבלי ההחלטות המרכזיים בעמותה, אינם יכולים להיות מועסקים על ידי העמותה, או לקבל טובות הנאה באמצעות העמותה בדרכים אחרות. שנית, למרות שחוק העמותות לא מתייחס לכך במפורש, הרי שקיים איסור על קרבה משפחתית בין חברי ועד העמותה, לבין עובדי העמותה. כמו כן, קיים איסור על קרבה משפחתית בין חברי ועד העמותה לבין חברי ועדת ביקורת העמותה, וגם איסור על קרבה משפחתית בין חברי ועדת ביקורת של העמותה, לבין עובדים בעמותה.

ניגוד עניינים בעמותה, עו"ד פקס יהושע http://lawoffice.org.il/

אם יש לכם שאלה לגבי נושא ניגוד עניינים בעמותה, או תחום התאגידים, מלכרים, ומוסדות ללא כוונת רווח בארץ, אתם מוזמנים לפנות אל משרדנו לקבלת ייעוץ משפטי:

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/03-3724722

       055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top