Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

כיצד מתבצע הליך סגירת עמותה בישראל?

Joshua Pex
Joshua Pex

Hagit Orr Giltal

נעזרתי בעו"ד עודד גרמנוב בעניין דיני עבודה. לאורך כל התהליך עו"ד גרמנוב היה קשוב, זמין, אדיב, מקצועי וענייני, הוגן ואף הגון.
דיברתי עם שלל עורכי דין לפני שבחרתי ייצוג במקרה שלי, ובחרתי בעו"ד גרמנוב מהסיבות שציינתי. הוא עזר לי מאוד ואני ממליצה בחום.

במאמר זה, עורך הדין יהושע פקס, ממשרדנו מסביר את הנוהל של פירוק או מחיקת עמותה. במידה ואתם מנהלים עמותה בישראל או יש לכם עניין בביצוע תהליך פירוק עמותה, פנו אלינו. משרדנו, לו סניפים בירושלים ובתל אביב, מתמחה בחוקי תאגידים ועמותות, וישמח לעזור לכם בתהליך המסובך של סגירת עמותה.

ישנן שלוש דרכים עקרוניות לפירוק עמותה:  פירוק מרצון, מחיקה מרצון, ופירוק בצו משפט.

פירוק מרצון:

כאשר אסיפה כללית של עמותה פעילה מקבלת החלטה על פירוק העמותה. במקרה זה, האסיפה ממנה מפרק האחראי על פירוק העמותה. המפרק הוא בדרך כלל עורך דין שהאסיפה הכללית ואו הנהלת העמותה סומכים של היושרה והיכולת המקצועית שלו. המפרק נפטר מנכסי העמותה, מודעי על הפירוק בציבור, ורושם את פירוק העמותה אצל רשם העמותות.

נוהל פירוק עמותה מרצון;

(הוראות מפורטות ועדכניות באתר רשם העמותות.)

 • תצהיר כושר פירעון של העמותה חתום ע"י רוב חברי הועד (חתימות מקוריות + אימות עו"ד).
 • מכתב נלווה לתצהיר, המפרט את מספר חברי הועד ומצהיר שהרוב חתמו על התצהיר.
 • פרוטוקול אסיפה כללית בדבר קבלת החלטה על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק (זאת לאחר התצהיר), [חתימות מקוריות שני חברי ועד. יוגש לרשם תוך שבועיים. ויצוין שהייתה הודעה מוקדמת לחברים.]
 • המפרק יפרסם תוך שבועיים הודעה לנושים פוטנציאלים על פירוק בעיתון יומי.
 • תהיה הודעה על פירוק העמותה ברשומות.
 • המפרק יפנה לרשם בבקשה לקבל אישור העברת נכסי העמותה לעמותה אחרת עם מטרות קרובות. [לצרף העתק פרוטוקול האסיפה הכללית לפירוק מרצות.]
 • המפרק יכין דוח פירוק, יכנס אסיפה כללית ויאשר את הדוח (כולל אישור ועדת ביקורת). [חתימות מקוריות של שני חברי ועד.] תוך שבועיים יגיש לרשם את הדוח והפרוטוקול והודעת סיום פירוק.
 • המפרק יגיש גם דוחות כספיים ל-4 שנים האחרונות, או לחילופין אם לא הייתה פעילות תצהיר חתום.
 • המפרק יגיש גם דוחות מילוליים ל-4 שנים האחרונות (אם לא הייתה פעילות, להגיש טופס מקוון).
 • הוכחת תשלום האגרה השנתית או תצהיר פטור (חתום ע"י שני חברי ועד – ומאומת עו"ד – ואז חתום בנק הדואר בטופס מיוחד).
 • המפרק יגיש אסמכתא העברת כספים ונכסים לעמותה אחרת (כולל פרטים של אותה עמותה).

במידה והרשם יקבל את הבקשה לפירוק מרצון, יעביר לפרסום ברשומות ושלח מכתב רשמי לעמותה שזו נמחקה מפנקס העמותות.

פירוק בצו משפט:

(הוראות מפורטות ועדכניות באתר רשם העמותות)

גורם חיצוני לעמותה מגיש לבית משפט דרישה לפירוק. סיבות טובות לפירוק עמותה בצו משפט יכולות לכלול התנהלות שאינה חוקית, פגיעה בציבור או אי תשלום חוב. במידה ובית המשפט ישתכנע, הוא יפנה לרשם העמותות ויוגש לעמותה פקודת סיום תהליך הפירוק.

מחיקה מרצון:

סגירת עמותה מחיקת עמותה

(הוראות מפורטות ועדכניות באתר רשם העמותות)

כאשר עמותה אשר "חדלה לפעול" (ראה סעיף 59 בחוק העמותות) למספר שנים. מדד לחוסר פעילות הנו אי תשלום אגרה ואו אי הגשת דו"ח כספי ואו לא אי-ציות לפסק דין כזה או אחר של בית המשפט. תהליך הסגירה דומה אך פשוט יותר ולכן גם מהיר יותר, יחסית לפירוק מרצון.

 

 סעיף 59 בחוק העמותות:

עמותה שהתקיים בה אחד מאלה יראו אותה כעמותה שחדלה לפעול:

 1. לא שילמה אגרה שחובה עליה לשלם לפי חוק זה, תוך תשעים ימים מהיום האחרון שנקבע לתשלומם;
 2. לא הגישה לרשם את הדו"ח הכספי תוך תשעים ימים מהיום האחרון שנקבע לכך בסעיף 36;
 3. לא מילאה אחר פסק דין או החלטה של בית משפט בענין חוק זה, בתקופה שנקבעה לכך, או תוך תשעים ימים מיום מתן ההחלטה או פסק הדין, לפי המאוחר מביניהם.

הוכחות לכך שעמותה חדלה לפעול:

תהליך המחיקה דורש הוכחות מספקות לכך שהעמותה חדלה לפעול. בין אלו:

 • תצהיר מאת רוב חברי הועד (חתימות מקוריות + אימות עו"ד) שלעמותה אין נכסים כלשהם, אין חובות והתחייבויות, אין כנגד העמותה תביעות, לעמותה אין זכויות כלשהן, העמותה אינה פעילה כבר 4 שנים (כספית ואו אחרת) ושהעמותה מתחייבת לבצע החייאה (לחזור לפעול) במידה ויתברר בעתיד שאחד מסעיפים אלו אינו נכון.
 • דוחות כספיים (חתומים על ידי שני חברי ועד) או תצהיר של חברי הועד כי לא הייתה פעילות כספית בשנים האחרונות.
 • פרוטוקול אסיפה כללית המאשר את התצהיר (חתימות מקוריות של שני חברי הועד).
 • הוכחת תשלום האגרה השנתית או תצהיר פטור (חתום ע"י שני חברי ועד – ומאומת עו"ד – ואז חתום בנק הדואר בטופס מיוחד).

במידה והרשם יאשר הכול, יעביר לפרסום ברשומות וישלח מכתב רשמי לעמותה שזו נמחקה מפנקס העמותות.

פנו אלינו להבהרה ואו לייעוץ משפטי בתהליך סגירת עמותה:

תהליך פירוק או מחיקת עמותה הוא תהליך מסובך וטכני. תמיד עדיף לבצע תהליך זה בליווי עו"ד המומחה לנושאי עמותות וחוקי תאגידים, לזירוז התהליך ומזעור טעויות מצערות.

אנא צרו קשר באם אתם מחפשים סיוע בנושא הקמת עמותה בישראל או ייעוץ משפטי בנוגע לפירוק ומחיקת עמותה:

משרד עורכי דין המתמחה בדיני תאגידים ועמותות.

צרו קשר

 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top