דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

העסקת עובד זר ללא היתר העסקה כחוק – מה ההשלכות החוקיות?

Michael Decker
Michael Decker

העסקת עובד זר ללא היתר אינו תופעה חדשה בישראל. תמיד היו מעסיקים אשר העסיקו עובדים זרים בלתי-חוקיים בניסיון לצמצם הוצאות. אבל בשנים האחרונות, ממשלת ישראל חיזקה את מערכת העונשין על העסקת עובד זר ללא היתר. מספר התיקים שמגיע לבית המשפט והכמות הכוללת של קנסות למעסיקים עולה לאחרונה. מאמרים אחרים באתר מסבירים כיצד להביא לישראל עובדים זרים ועובדים מומחים בצורה חוקית. מאמר זה מאת עו"ד מיכאל דקר, שותף במשרד עורכי הדין שלנו, יסביר את את החוק והתוצאות הצפויות של העסקת עובדים זרים ללא היתר.

העסקת עובד זר ללא היתר

הגשת כתב אישום בגין העסקת עובד זר ללא היתר – שלא כחוק

העסקת עובד זר שלא כחוק עלול לגרור הגשת כתבת אישום בגין עבירה על סעיפים 2(א)(1), 2(א)(2) ו- 2(ב)(3) לחוק עובדים זרים, כלומר: ראשית, העסקת עובד זר שאינו רשאי לעבוד בישראל, שנית, העסקת עובד זר ללא היתר עבודה, שלישית, אי-הסדרת ביטוח רפואי לעובד הזר.

העסקת עובד זר בישראל ללא היתר – קנס גבוה וכפול

לפי חוק עובדים זרים, עבירה על שני הסעיפים הראשונים של החוק, דינה – כפל הקנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין. עוד נקבע בחוק, כי קנס כאמור לא יפחת מכפל הקנס המינהלי הקבוע לעבירה וכי בית המשפט רשאי להקל בעונש כאמור מטעמים מיוחדים שירשמו. לפי חוק עובדים זרים, עבירה על הסעיף השלישי דינה – פי 4 מהקנס הקבוע האמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין. תלוי במספר הסעיפים עליהם עבר המעסיק, גובה הקנס הטיפוסי יכול להיות בין 10,000 ש"ח ל60,000 ש"ח.

מהי עבירה מנהלית?

סעיף 1 לחוק העבירות המינהליות מגדיר "עבירה מינהלית" כעבירה שעליה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית. חוק עובדים זרים מצוין בתוספת הראשונה לחוק. על פי תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עובדים זרים), עבירה על סעיף 2 לחוק עובדים זרים היא עבירה מינהלית. סעיף 2 לתקנות אלה קובע את גובה הקנס המינהלי שיושת על עובר העבירה. מרגע שנקבעה עבירה כעבירה מינהלית, הכלל הוא שיש להטיל על מי שעבר עבירה זו קנס מינהלי. רק במקרים חריגים ניתן ללכת במסלול הפלילי של הגשת כתב אישום, וזאת כאשר תובע סבור שהנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שירשמו.

אחת המטרות שביסוד קביעתן של עבירות כעבירות מנהליות היא להבדילן מעבירות פליליות. טעם הדבר הוא, מתן אפשרות למי שעבר עבירה מנהלית לשאת בתשלום קנס מתאים בלא שיוכתם בכתם של מי שעבר עבירה פלילית. המדובר בעבירות אשר אין בהן, על-פי התפיסה המקובלת, פגם במוסר או בקלון.

העסקת עובד זר  ללא היתר

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לגבי העסקת עובד זר ללא היתר חוקי:

סעיף 5.2.5 להנחיות היועמ"ש מסמיך את היועמ"ש של המשרד הממשלתי הממונה על החוק שהופר, לקבוע הנחיות באילו מקרים יעביר מפקח את העניין לתובע. כמו כן, הסעיף מפרט רשימה בלתי ממצה של שיקולים לגבי נסיבות המצדיקות הגשת כתב אישום, כדלקמן:

  • הטלת קנס מינהלי על אותו אדם אין בה משום גורם מרתיע במידה מספקת, כיוון שהוא חוזר ועובר עבירות מינהליות מאותו סוג חרף הקנסות המינהליים המוטלים עליו.
  • אותו אדם לא שילם את הקנסות המינהליים שהוטלו עליו בעבר והיה צורך להפעיל הליכי גביה לגביית הקנסות שהוטלו עליו.
  • נסיבות העבירה חמורות במיוחד.

מי מבני המשפחה המעסיקה מואשם ומקבל קנס?

כשהעובד הזר הבלתי-חוקי מועסק במשק בית או סביב משק בית (סיעוד, גינון, ניקיון וכדומה), שני בני הזוג – "אב ואם הבית" בדרך כלל נחשבים כמודעים לסטטוס הבלתי חוקי של העובד. גם במידה ואחד מבני הזוג העלים עין ביודעין מהעבירה, במקרה זה אפשר להגיד שהצורך להוכיח ניקיון ידיים הוא דווקא על הנאשם. ישנם מקרים בהם בית המשפט קיבל את הטענה כי אחד מבני הזוג היה אמור לטפל בכל האישורים, ולדאוג להעסיק את העובד כחוק, וכתב האישום מוגש רק כנגד אחד מבני הזוג. בפרשת העסקת עובדת זרה ללא היתר במשק הבית של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק כתב האשום הוגש כנגד נילי פריאל בלבד, אשר שילמה קנס של 22,000 ש"ח. בכל מקרה, לבית המשפט היכולת להתחשב בנסיבות ולהאשים רק בן זוג אחד במידה והאשמה בעבירה מנהלית תפגע במוניטין או מסלול החיים של בן הזוג האחר.

במידה וברצונך להביא עובד זר לישראל בצורה חוקית, או במידה ואתה עומד לדין על העסקת עובד זר ללא היתר, צור קשר עם משרדנו לקבלת סיוע משפטי.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה