דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

העסקת עובד זר מומחה בישראל

Michael Decker
Michael Decker

מידע למעסיק (חברה או עסק ) אשר מעוניינים להביא עובד זר אשר מומחה בתחום מסויים – אשרה להעסקת עובד זר מומחה בישראל – אשרת עבודה ב/1

אשרת עבודה להעסקת עובד זר מומחה בישראל (אשרת עבודה ב/1 לעובדים זרים מומחים) מהווה קטגוריה מיוחדת של אשרות עבודה בישראל, מאפשרת לחברות ישראליות להעסיק עובדים זרים, בהתאם לתנאים ודרישות הקבועות בחוק.
חברה ישראלית המעוניינת בהעסקת עובד זר מומחה חייבת להוכיח כי העובד הזר הוא בעל מומחיות מיוחדת, וכי עובדים ישראליים מקומיים אינם מסוגלים לבצע את העבודה. מדיניותה המוצהרת של ממשלת ישראל היא לקצץ במספר העובדים הזרים בישראל, כדי להשאיר יותר מקומות עבודה לישראלים, ולכן משרד הפנים מצמצם את הנפקת האשרות להעסקת עובד זר מומחה משנה לשנה. מצד שני, עובד מומחה מחו"ל, שיש לו ידע ספציפי, עשוי לעזור לחברה ישראלית מקומית לצמוח, להצליח ולהעסיק יותר עובדים ישראלים מקומיים. לכן ממשלת ישראל קבעה נוהל להנפקת אשרה להעסקת עובד זר מומחה בישראל, הקובע כי חברה ישראלית, המעוניינת להעסיק עובד זר מומחה, חייבת לקחת בחשבון כי היא תידרש לשלם לעובד הזר שכר כפול מן השכר הממוצע במשק של עובד ישראלי, ובנוסף תידרש להוכיח כי היא זקוקה לעובד זר מומחה וגם לקבל אישור ועדת ההיתרים של משרד הפנים כי העובד הזר באמת נחוץ לחברה.

מה הם התחומים שבהם חברה ישראלית יכולה לבקש להעסיק עובד זר?

נוהל משרד הפנים קובע כי חברה ישראלית המבקשת להעסיק עובד זר מומחה, תוכל לשכור מומחה, שישולם פעמיים השכר הממוצע בישראל, או לחילופין להעסיק מנהל, או נציג מקומי של חברה בינלאומית, אשר לגביהם דרישת השכר אינה חלה. תחומים שבהם עובדים זרים מומחים מגיעים לישראל הם; אנשי אקדמיה, רפואה, היי-טק, תעשייה, אומנויות וכו'.

מי אינו יכול לקבל אשרה להעסקת עובד זר מומחה בישראל?

החוק הישראלי בנוגע לאשרת עבודה לעובדים זרים מומחים קובע כי אדם השוהה בישראל מתוקף אשרה כלשהיא, אינו יכול להמיר אותה לאשרת עבודה, ולכן נדרש להיות מחוץ לישראל על מנת להתחיל את תהליך קבלת אשרת העבודה בישראל בקונסוליה הישראלית בחו"ל.
אדם שגילו מעל 60, אינו רשאי לקבל אשרת עבודה בישראל.
עובד זר שיש לו קרובי משפחה מדרגה ראשונה בישראל (בן זוג, הורים, אחים ואחיות) אינו יכול לקבל אשרת עבודה בישראל, גם אם בני משפחתו שוהים באופן חוקי בישראל.

הליך הטיפול – בקשה לקבלת אשרת עובד זר מומחה בישראל

הנוהל להנפקת אשרה להעסקת עובד זר מומחה בישראל כרוך בשני שלבים נפרדים:
1) היתר עבודה מונפק על ידי המחלקה לעובדים מומחים.
2) משרד הפנים, מנפיק אשרת עבודה ב/1 התקפה לשנה אחת.
הערה: יש לחדש את ההיתר אחת לשנה, במשך 5 שנים (עם כמה יוצאים מן הכלל שבהם ניתן לקבל הארכת האשרה לשנה נוספת). חידוש  אשרת העבודה יאושר בתנאי כי העובד הזר ממשיך לעמוד בקריטריונים הנ"ל.

הגשת הבקשה להיתר העסקה במחלקת עובדים מומחים:

המחלקה למתן היתרים להעסקת עובדים זרים מומחים דורשת כי החברה הישראלית המבקשת להעסיק את העובד הזר המומחה תעמוד בדרישות הבאות ותגיש את המסמכים הבאים:
• בקשה להעסקת עובד זר – מילוי טופס בקשה מקוון ע"י החברה הישראלית המבקשת להעסיק את הזר המומחה ולקבל אשרה ב/1 לישראל.
• תעודת רישום של החברה.
• העתק מאושר של טופסי 102 שהוגשו מטעם המעסיק למוסד לביטוח לאומי, עבור עובדים ישראליים.
• אישור רו"ח כי המעסיק הוא ישות פעילה וכי לא נרשמה נגדו הערת עסק חי בשנה האחרונה.
• מכתב הסבר המפרט את הסיבות לכך שמומחיותו של העובד הזר הכרחית, יחד עם מסמכים ומכתבי המלצה התומכים בבקשה בכתב.     המעסיק יכין מכתב כזה ואנו, עורכי דין הגירה לישראל, נוכל לתקן אותו כך שיתאים לדרישות המשפטיות.
• תעודות המעידות על השכלתו וניסיונו של העובד הזר המומחה.
• דרישת שכר; כפול מן השכר הממוצע בישראל, כלומר כ 18,800 ש"ח לחודש (נכון ליולי 2015).
• תשלום אגרה, 1,200 ₪, (נכון ליולי 2015). את אגרת הבקשה להעסקת עובד זר מומחה ניתן לשלם באופן מקוון באמצעות כרטיס אשראי.

הערה: הוועדה המאשרת, במחלקה לעובדים זרים מומחים, רשאית לדחות את הבקשה למתן ההיתר כאשר העובד או המעסיק אינו עומד בכל הדרישות שהוזכרו לעיל.

ויזה ב/1 - עובד זר מומחה

הנפקת אשרת העבודה בישראל על ידי משרד הפנים:

לאחר קבלת היתר העסקה על ידי המחלקה לעובדים זרים מומחים, משרד הפנים יש הסמכות להחליט האם לאשר את ההיתר ולהנפיק אשרת עבודה ב/1 בדרכון. אם העובד נמצא מחוץ לישראל, ניתן לשלוח את היתר העבודה לקונסוליה הישראלית בחו"ל שתפיק את אשרת העבודה. יש לשים לב כי בפעם הראשונה שאשרת העבודה לישראל מונפקת לעובד זר שמגיע לישראל באשרת עובד זר מומחה – האשרה תמיד תישלח לקונסוליה הישראלית במדינת התושבות של העובד. לפיכך, העובד נדרש להיכנס לישראל עם אשרת העבודה.
במקרה שהעובד יגיע לישראל ללא האשרה בתיאום מראש, יש סיכוי שכניסתו לישראל תסורב בשדה התעופה, והעובד יידרש לחזור לארצו ולקבל את אשרת העבודה לישראל בדרכון, לפני שיוכל להיכנס לישראל. לכן, ההמלצה שלנו היא לוודא כי אשרת העבודה הוסדרה כראוי מראש, כדי להבטיח כניסה לישראל לעובד המומחה של החברה.

המסמכים הדרושים להנפקת אשרת העבודה ב/1 במשרד הפנים:

• טופס בקשת אשרה ממשרד הפנים.
• היתר העסקה מהמחלקה לעובדים מומחים.
• עותק של דרכונו של העובד הזר המומחה אשר צריך להיות בתוקף לפחות שנתיים נוספות ממועד הבקשה.
• תמונת דרכון של העובד (גודל ישראלי).
• תעודת נישואין של העובד ותעודות לידה של ילדיו הקטינים, על מנת להעניק אשרה לבני משפחתו של העובד.
• תצהיר של העובד, לפיו אין לו משפחה קרובה בישראל.
אנו נאמת את חתימתך על תצהיר כזה שניתן לנו על ידי משרד הפנים.
• תצהיר מאושר של העובד שבו הוא מכיר בכך שהוא מיועד להיות מועסק על ידי המעסיק בתחום מומחיות זה ושיש לו את הכישורים הדרושים.

• אישור ביטוח רפואי לעובד חברים ובני משפחתו.
• תשלום אגרה עבור אשרת עבודת מומחה.

הערה: משרד הפנים בדרך כלל יאשר היתר שניתן על ידי המחלקה לעובדים מומחים, בהתאם לנוהל הזמנת עובד זר, אלא אם כן העובד מעלה ספק בדבר חשש להשתקעות בישראל, עבר פלילי, שהייה בלתי חוקית בישראל לפני הגשת הבקשה וכו'. בכל מקרה, ההחלטה של משרד הפנים ומשרד התעשייה והמסחר כפופה לחוק הישראלי, ובית המשפט עשוי להפוך את ההחלטה אם התקבלה תוך הפרת דרישות משפטיות מינימליות ע"י פקידי הממשלה.

משרד עורכי דין לענייני הגירה לישראל – העסקת עובד זר מומחה

משרד עורכי הדין שלנו עוסק בענייני הגירה, הגירה לארה"ב, הגירה לישראל ועוד. אנו מסייעים לחברות ישראליות וזרות להזמין עובדים זרים מומחים לישראל על מנת להשיג את מטרות החברה הזקוקה למומחיותו של העובד הספציפי.

אנא צרו קשר לקבלת מידע נוסף בנוגע לאשרת עבודה בישראל או הגירה לישראל:

משרד עורכי דין להגירה ואשרות עבודה בישראל

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה