דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חידוש ויזה של עובד זר בתחום הסיעוד

Joshua Pex
לפי נוהל 5.3.0006 נוהל הוועדה המייעצת לשר להארכת רישיונות ב/1 בענף הסיעוד מטעמים הומניטריים מיוחדים.

עובדים זרים המועסקים בישראל בענף הסיעודמוזמנים לישראל מלכתחילה לצורך ביצוע עבודה זמנית בלבדובסיום תקופת ההעסקה המרבית המותרת בדיןעליהם לצאת מישראל. נוהלי משרד הפנים קובעים כי עובדים זרים אינם רשאים להשתקע בארץ אלא במקרים ספציפיים המפורטים בחוק.

בסיום תקופת העבודה החוקית הזמניתעל העובד לחזור למדינת מוצאו. לא תותר המשך שהותו בישראללאור זאתיש חשיבות בהקפדה על יציאת העובדים הזרים מישראל בתום תקופת העבודה הזמנית החוקיתואי התרת המשך העסקתם בישראל על ידי מעסיק חדש מעבר לתקופות המרביות של עד 63 חודשים (קצת יותר מ- 5 שנים) הקבועות בחוק ובנהלים.

יחד עם זאת, שר הפנים מוסמך להאריך את הרישיון של העובד הזרגם אם העובד הזר סיים את תקופת ההעסקה המירבית המותרת. הארכת הוויזה נעשית רק במספר מצומצם של מקרים,מטעמים הומניטארים מיוחדים, וזאת רק בתחום הסיעוד.

המכסה השנתית המירבית של רישיונות שיינתנו מטעמים הומניטריים, עומדת על 200 ויזות בלבד.

לצורך מתן הרישיונות שר הפנים מינה וועדה שמוסמכת לדון ולקבל החלטות בנושא זה.

תנאים ודרישות על מנת לקבל הארכת רישיון מעבר ל 63 חודשים (חידוש ויזה של עובד זר בתחום הסיעוד)

המטופל הסיעודי אשר בגינו מוגשת הבקשהחייב להחזיק בהיתר העסקה פעיל (לא מותלהפנוי ותקף להעסקת עובד זר בענף הסיעוד. זהו תנאי סף.

  1. יש להעביר את הבקשה בדואר רשום ואו באגף ההיתרים – ענף סיעוד.
  2. הבקשה תוגש בטופס מקורי בלבד חתום על ידי המטופלבן משפחה/אפוטרופוס חוקי.
  3. לבקשה יצורף מכתב חתום על ידי המטופלבן משפחהאפוטרופוס חוקיבו יפורט מה הסיבות המיוחדות שמצריכות הארכת המשך העסקתו של העובד הזרומסמכים התומכים בבקשה זו.
  4. חוות דעת המנומקת בכתב אשר קובעת כי הפסקת העסקתו של העובד הזר במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל תגרום לפגיעה קשה במטופלחוות הדעת חייבת לבוא מ: 

        ⊗ רופא מוסמך.

        ⊗ אח מוסמך.

        ⊗ עובד סוציאלית של הרשות המקומית בה מתגורר המטופל הסיעודי.

↵ בעל ניסיון של שנתיים לפחות בתחום הסיעוד.

↵ מחייב חתימה מקורית עם ציון מספר רישיונו לעיסוק במקצוע.

↵ הצהרה כי נותן חוות הדעת נפגש עם המטופל לפני שנתן את חוות הדעת כולל תאריך הביקור.

↵ הצהרה כי נותן חוות הדעת לא מועסק ולא בעל עניין בחברה העוסקת בתיווך עובדים זרים או העסקתם.

↵ והצהרה בחוות דעת על משך היכרותו עם המטופל הסיעודי.

      5. מכתב מהרופא המטפל המפרט את ההיסטוריה הרפואית ואת המצב הרפואי העדכני.

      6. תצהיר מהעובד הזר אשר חתום על ידי עוד ובו מוצהר כי:

  • הוא מסכים ומצטרף לבקשת המטופל הסיעודי להארכה חריגה של אשרתו.
  • הוסבר לו והוא מבין כי אם הוא יחליט לחזור בו מהסכמתו לבקשת המטופליהא עליו לצאת מישראל ולא תאושר בקשה להעסקתו שתוגש על ידי מטופל אחרוגם אם הבקשה לא תאושר יהיה עליו לצאת מישראל.
  • במידה והבקשה תאושר הוא יכול לעבוד רק אצל אותו מטפל סיעודי שבגינו אושרה הבקשה ובסיום העסקה יהיה עליו לצאת מישראל.

סיום התהליך

לאחר קבלת החלטת השר תישלח לכתובתו העדכנית של המטופל הודעה מנומקת בכתב ע"י השר או ע"י מי שהוסמך לכך על ידו. במידה ונדחתה הבקשה, תצוין דרישת יציאת העובד הזר מישראל בתוך 30 יום.

על החלטות המתקבלות ניתן לערור לבית הדין לעררים תוך 30 ימים, מיום מתן ההחלטה.

הבקשה להארכת רישיון העסקה אושרה! מה עכשיו?

במידה ואושרה הבקשה, לאחר קבלת הודעת האישור על המטופל והעובד הזר להירשם כדין באמצעות אחת הלשכות הפרטיות המורשות לטיפול ולתיווך עובדים זרים בענף הסיעוד, בתוך 45 ימים מיום קבלת הודעת האישור, ולדאוג להארכת תוקף רישיונו של העובד הזר בלשכת הרשות באזור מגורי המטופל.

התקשרו כבר עכשיו למשרדנו, וקבלו שירות אדיב ומקצועי.

 חידוש ויזה של עובד זר בתחום הסיעוד

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה