Skip to content

הפסקת עבודה ומעבר בין מעסיקים של עובדי סיעוד זרים

Avatar

Michael Decker

עובדי סיעוד זרים מגיעים לישראל על מנת לסייע למטופל ספציפי למשך תקופה מסוימת. עם זאת, במקרים רבים עבודתם נפסקת במהלך התקופה, בין אם ביוזמתם, בין אם ביוזמת מעסיקיהם ובין אם מסיבות אחרות. הדבר מעלה שאלות משפטיות שונות, בין היתר לאור המגבלות השונות שחלות על החלפת מעסיקים לעובדי סיעוד ומעבר בין מקומות עבודה. במאמר זה נדון בסוגיות מרכזיות שעולות בקשר של הפסקת עבודה ומעבר בין עבודות עובדי סיעוד.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בתחום עובדי סיעוד ודיני העבודה החלים בו. אנו מספקים ללקוחותינו מענה וליווי, בין היתר, בהסדרת מעמדם של עובדי הסיעוד בישראל, מעבר עובדים בין מטופלים ומתן ייעוץ וליווי משפטיים לעובדים ולמעסיקים בענף.

הודעה מוקדמת – תנאי הכרחי לסיום ההעסקה

עובדי סיעוד זרים אמנם מגיעים לשם טיפול במטופל ספציפי, אך הם אינם "כבולים" לעבודה עם אותו מטופל. באפשרותם לעבור מקומות כדי לעבוד עם מטופלים אחרים, בין אם מתוך רצונם להתפטר ובין אם הדבר נכפה עליהם, כאשר הם פוטרו או כאשר המטופלים שאצלם הועסקו נפטרו או עברו לאשפוז קבע. להרחבה ראו מאמר נפרד שפרסמנו בנושא זה.

החלפת מעסיקים לעובדי סיעודעם זאת, עובדי סיעוד המבקשים להתפטר מעבודתם נדרשים לתת הודעה מוקדמת קודם לכן, והם אינם רשאים לעזוב לפני תום תקופת ההודעה המוקדמת. פרק הזמן להודעה המוקדמת משתנה בהתאם למשך תקופת ההעסקה, ואורכו נע בין 7 ימים לבין חודש לפחות. הוראה מקבילה קיימת לגבי פיטורי עובדי הסיעוד, וגם כאן פרק הזמן משתנה בהתאם למשך תקופת ההעסקה. אם לא ניתנה הודעה מוקדמת, בין אם על ידי עובדי הסיעוד ובין אם על ידי מעסיקיהם, חלה חובת תשלום פיצויים לצד השני.

מגבלות על החלפת מעסיקים

החוק שואף למנוע ניצול לרעה של אפשרות המעבר בין מעסיקים בקרב עובדי הסיעוד הזרים. לפיכך, נקבעה הוראה בנוגע לעובדים זרים שהפסיקו את עבודתם אצל שלושה מטופלים לפחות בתוך תקופה של שנתיים, ועולה חשש מניצול לרעה של האשרה (ויזה) ורשיון הישיבה שניתנו להם לעבוד בישראל. על פי ההוראה, ניתן לזמן את אותם עובדי סיעוד זרים לבירור במשרד הפנים, ובמידת הצורך להחליט על ביטול אשרותיהם ורשיונות הישיבה שלהם.

חשוב לציין כי לא בכל מקרה שהוא תובא בחשבון הפסקת עבודה של עובדי הסיעוד הזרים בעת ספירת מקומות העבודה שהחליפו. למשל, הפסקת עבודה בשל הרעה מוחשית בתנאי העובדים או בשל התעללות בהם לא תיחשב כניצול לרעה של אשרותיהם. וכך גם במקרים בהם המטופלים נפטרו או עברו לאשפוז קבע.

מגבלות גיאוגרפיות / אזוריות של החלפת מעסיקים לעובדי סיעוד

בנוסף למגבלות עליהן פירטנו, נקבעו הגבלות גיאוגרפיות וחלוקה לאזורים שבהם מותר לעובדי הסיעוד הזרים לעבוד. ההגבלות משתנות בין אזורים שונים. כך לדוגמה, עובדי סיעוד זרים באזור תל אביב רשאים לעבוד בכל הארץ, אך עובדי סיעוד זרים באזור הפריפריה רשאים לעבוד בפריפריה בלבד. הן על עובדי הסיעוד והן על המטופלים להיות מודעים להגבלות הגיאוגרפיות, על מנת להימנע ממקרים של העסקה שאינה חוקית. 

צרו קשר עם עורך דין מומחה להעסקת עובדים זרים בתחום הסיעוד

אם הנכם זקוקים למענה משפטי בכל הנוגע לנושא הפסקת עבודה ומעבר בין עבודות עובדי סיעוד, נשמח לעזור. צרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, לקבלת מידע וליווי משפטיים. אנו מתמחים בתחום עובדי סיעוד ודיני העבודה החלים בו, לרבות ייצוג עובדי סיעוד זרים ומעסיקים בתחום הסיעוד בפני כל הערכאות השיפוטיות.

החלפת מעסיקים לעובדי סיעוד

:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

 

צרו קשר

Scroll To Top