Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ערעור אזרחי בזכות

Joshua Pex
Joshua Pex

Nir Plesser

לאחר שבחנתי מספר משרדים לייצוג, בחרתי במשרד דקר, פקס, ושות' ולא התחרטתי. זכיתי ליחס אישי בטיפול המשפטי בתיק שלי, ומורן אשר ליוותה אותי בייצוג גילתה בקיאות וחריצות בתיק ותמיד הייתה זמינה לשאלותיי. לאור שביעות רצוני המלצתי גם למכרים נוספים לפנות למשרד

באילו מקרים תתאפשר הגשת ערעור אזרחי בזכות? מלבד האפשרות לערער בזכות על פסק דין סופי בתביעה אזרחית, קיימת אפשרות להגיש ערעור על החלטות מסוימות שמתקבלות תוך כדי ההליך בזכות. יש להגיש ערעור בזכות במועד שנקבע לשם כך בחוק או על-ידי בית המשפט. במאמר זה יסביר על הנושא עורך הדין יהושע פקס, שותף במשרדנו ומומחה למשפט אזרחי.

ערעור אזרחי בזכות

מדוע זכות הערעור בהליך אזרחי היא כה חשובה?

ערעור הוא חלק אינטגרלי בכל תביעה אזרחית, גם אם באופן פוטנציאלי בלבד (שכן, לא על כל הכרעה של בית המשפט יוגש ערעור). תביעות אזרחיות עשויות לעסוק בנושאים מורכבים למדי. בהיותן כאלה, לא פעם עלולות להיגרם במסגרתן טעויות שונות. כך גם לא תמיד יסכימו הצדדים להליך עם ההכרעה שניתנה על-ידי בית המשפט. לצורך כך, חשוב שתינתן לצדדים זכות לערער על החלטה שניתנה בעניינם. אך מעבר לכך, עצם הידיעה כי הכרעת בית המשפט עשויה להיבחן על-ידי ערכאת הערעור, יש בה כדי לקדם הקפדה יתרה על ניהול ההליך באופן תקין.

הסיווג בין ערעור אזרחי בזכות ובין ערעור אזרחי ברשות

בתקנות סדר הדין האזרחי, המסדירות את הכללים לניהול תביעות אזרחיות בישראל, קבועים מרבית הכללים המשפטיים לגבי ערעור אזרחי, כמו גם לגבי הסיווג בין ערעור אזרחי בזכות או ברשות. כלל האצבע לעניין סיווג זה הוא כי על החלטה שמסיימת את ההליך (כמו פסק דין) יש זכות ערעור, בעוד שהחלטות ביניים שניתנו תוך כדי ההליך, ניתן להגיש (ככל שהדין מאפשר זאת) בקשת רשות ערעור בלבד.

סיווג זה אולי נשמע פשוט, אך בפועל הוא עלול להיות סבוך למדי במקרים מסוימים. זאת משום שלעיתים יש החלטות שמסיימות את ההליך באופן חלקי, אך לא תמיד ברור האם יש עליהן זכות ערעור בפועל. כך לדוגמה, החלטה על סילוק תביעה לגבי נתבע מסוים מתוך מספר נתבעים, תסיים את הדיון לגבי הנתבע הספציפי, אך לא את ההליך כולו. בכל מקרה של ספק, בתקנות נקבע כלל שלפיו בית המשפט מוסמך לדון בבקשת רשות ערעור שהוגשה בטעות כבערעור. בהתאם, ניתן להגיש בקשת רשות ערעור למען הסר ספק, ובית המשפט ידון בהן כבערעור בזכות, ככל שיש זכות כזו.

ערעור בזכות על החלטות שניתנו בהליך

למרות כלל האצבע שתיארנו לעיל, עדיין ייתכנו מקרים בהם יתאפשר לערער בזכות על החלטות. ראשית, במסגרת הערעור על פסק הדין הסופי, ניתן יהיה לערער בזכות גם על ההחלטות שניתנו במסגרת ההליך. מעבר לכך, קיימים חריגים ספציפיים, דוגמת בקשה לפסילת שופט, אשר לגביהם ניתן ככלל להגיש ערעור בזכות. עם זאת, מדובר ברשימה מצומצמת ביותר של מקרים, אשר לא פעם תלויים בסיווג ההחלטה הספציפית (האם היא מסיימת את ההליך אם לאו).

המועד להגשת ערעור ובית המשפט בפניו הוא מוגש

ככלל, המועד להגשת ערעור על פסק דין סופי הוא בתוך 60 יום ממועד מתן פסק הדין. עם זאת, עשויים להיות בסוגי הליכים מסוימים מועדים קצרים או ארוכים יותר. כך גם לגבי החלטות מסוימות, יהיו מועדים אחרים להגשת הערעור. לדוגמה, ערעור על החלטה בבקשה לפסילת שופט ניתן להגיש בתוך 14 יום מהמועד שבו ניתנה ההחלטה. ערעור שיוגש לאחר המועד, מבלי שהוגשה בקשת ארכה לשם כך, עלול להימחק, או שבית המשפט ייעתר להאריך בדיעבד את המועד לערעור ולאפשר את הגשתו. ככלל, הערעור יוגש בפני הערכאה הגבוהה יותר מזו שבה ניתן פסק הדין (ערעור על פסיקת בית משפט השלום – בפני בית המשפט המחוזי, וערעור על פסיקת בית המשפט המחוזי – בפני בית המשפט העליון). חריג לכך הוא ערעור על החלטה בבקשה לפסילת שופט, אשר יוגש תמיד בפני בית המשפט העליון.

סמכות בית המשפט הדן בערעור

לבית המשפט שבפניו יוגש הערעור יהיו כל הסמכויות שניתנו לבית המשפט שהכריע בתיק בערכאה הראשונה. ערכאת הערעור מוסמכת לפסול או לבטל את הכרעת הערכאה הראשונה, או אף להחזיר את התיק לדיון מחודש או ביצוע השלמות על-ידי הערכאה הראשונה. ככל שנדרשת קבלת כל החלטה נוספת, מוסמכת ערכאת הערעור לתת החלטה מעין זו. סמכויות נרחבות אלה מאפשרות לערכאת הערעור להכריע בהליך באופן גמיש, כפי שהיא תמצא לנכון.

ערעור אזרחי בזכות – צרו קשר עם המומחים שלנו למשפט אזרחי

במאמר זה הסברנו על הגשת ערעור אזרחי בזכות, ועל הכללים המשפטיים הקבועים לצורך כך. אם יש לכם שאלות נוספות או צורך בכל ייעוץ או סיוע, משרדנו זמין למתן מענה משפטי מקיף ומקצועי. עורכי הדין ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחים במשפט אזרחי על ענפיו השונים, ובכלל זה בדיני חוזים ומשפט מסחרי, דיני תאגידים, דיני נזיקין (רשלנות רפואית, תאונות דרכים ועוד), דיני נדל״ן, קניין רוחני וכיו״ב. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top