Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עיקול רכב בהוצאה לפועל

אודליה משולמי

טניה ידוב

אני רוצה להודות לעו''ד ענת לוי על טיפול מקצועי בתיק שלנו. עורכת דין מסורה ואכפתית שנותנת את הלב והנשמה.
בהחלט ראויה להערכה!

תודה רבה לך!

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, יכול זוכה שפתח תיק להטיל על החייב עיקולים שונים וביניהם עיקול רכב של החייב. במאמר זה נעמוד בקצרה על האפשרות להטלת עיקול על רכבו של החייב והתנאים להטלתו.

ישנם מקרים בהם חייבים לא פועלים על פי הוראות הרשם. בין שאר ההתנהלות הבעייתית: אי מסירת מסמכים או מידע הנמצא ברשותו של החייב, אי התייצבותו לדיונים או לחקירת יכולת, אי עמידה בצו תשלומים וכדומה. במקרים אלו ניתן להטיל על החייב עיקולים שונים אשר יאלצו אותו להישמע להוראות רשם ההוצאה לפועל ולשלם את חובו.

אחד העיקולים שניתן להטיל על החייב הוא עיקול על רכבו באמצעות רישום העיקול במשרד הרישוי הממשלתי. העיקול מתבצע באמצעות הגשה של הטופס המיועד לכך לרשם לשכת ההוצאה לפועל. מרגע הטלת העיקול, החייב לא יוכל למכור את רכבו או להעבירו לצד ג'. ככל ולא יסדיר את חובו תוך פרק הזמן הקבוע בחוק, רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על מכירת הרכב המעוקל, על מנת שהתמורה שמתקבל ממכירתו תשמש לפירעון החוב.

עיקול רכבכיצד מגישים בקשה לעיקול רכב

  1. את הבקשה לעיקול רכב יש להגיש בלשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהל התיק.
  2. במסגרת הבקשה יש לציין את הפרטים המלאים של החייב, לרבות מספר לוח הרישוי של הרכב וכל פרט זיהוי אחר הנוגע לרכבו של החייב.
  3. לאחר הגשת הבקשה, נשלחת אזהרה לחייב בדבר הטלת העיקול על רכבו.
  4. מרגע המצאת האזהרה לחייב ניתנת לו שהות של 20 ימים לפרוע את חובו או לנקוט בכל דרך על פי חוק כדי למנוע את הטלת העיקול.
  5. בחלוף 20 ימים וככל שהחייב בחר שלא לנקוט בשום צעד כאמור לעיל, הבקשה נבחנת בשנית על ידי רשם ההוצאה לפועל ובסמכותו להחליט האם להטיל את עיקול.

בקשה לביטול עיקול

ככל שמצא רשם ההוצאה לפועל לנכון להטיל עיקול על רכבו של החייב, יש באפשרות החייב לשלם את החוב בתוך התקופה שניתנה טרם מכירתו. לחילופין, רשאי החייב להגיש בקשה לביטול העיקול. בקשה זו צריכה להיות מנומקת ומפורטת ועל החייב לציין את הסיבות בגינן מוצדק וראוי שלא להטיל עיקול על רכבו.

אחת הסיבות בגינן ניתן לבקש את הסרת העיקול היא כי הרכב המשמש לפרנסת בני משפחתו של החייב, לדוגמה כאשר החייב עובד כנהג מונית.

ייעוץ עורך דין בבקשת עיקול רכב

כפי שתואר לעיל, ניתן לפעול באמצעים שונים לגביית חוב בהוצאה לפועל ואחת הדרכים האפקטיביות היא הטלת עיקול על רכבו של החייב. לאחר הטלת העיקול על הזוכה לעקוב אחר לוח הזמנים שנקצב לחייב וככל שהטלת העיקול לא הביאה את החייב להסדרת החוב, ניתן לפעול לתפיסת הרכב ומכירתו. כמו כן, ניתנת לחייב האפשרות להתגונן מפני עיקול זה ולהגיש בקשה לביטולו בשל נסיבות שונות. בין אם אתם זוכים ובין אם אתם חייבים מומלץ כי תפנו לעזרת עו"ד בעל ניסיון בתחום הוצאה לפועל שיפעל עבורכם בצורה הטובה ביותר על מנת למצות את זכויותיכם.

צרו קשר עם עורכת דין להוצאה לפועל אודליה משולמי ממשרדנו בתל אביב או בירושלים. נשמח לקבוע פגישה ולעזור לבטל צו עיקול רכב או להתמודד עם כל שאלה אחרת בהליך פשיטת רגל.

עיקול רכב

:03-3724722

        055-9781688

 :[email protected]

צרו קשר

Scroll To Top