Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עבירה אתית של עורך דין (מידע משפטי)

Michael Decker

יוסי שקולניק

גם אנחנו קיבלנו שרותי תרגום ונוטריון מחברת עורכי הדין. הטיפול היה עניני אדיב ומהיר וענה על כל הציפיות. מצפה להמשך שיתוף פעולה בעתיד

מה הדין לגבי עבירה אתית של עורך דין? על עורכי דין בישראל חלים כללי אתיקה ייחודיים ומחייבים, אשר נקבעו מכוח חוק לשכת עורכי הדין. הכללים עוסקים ביחסים בין עורכי דין ללקוחותיהם, בין עורכי דין לעורכי דין אחרים ובין עורכי דין לבית המשפט, וכן בשמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין. אי מילוי אחר הכללים עלול להוות עבירה אתית, אשר נאכפת על-ידי ועדת האתיקה ובית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין. במאמר זה יסביר עורך הדין מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה למשפט אזרחי ואתיקה מקצועית, על עבירות אתיות והסנקציות העשויות להיות בצידן.

עבירה אתית של עורך דין

מדוע נקבעו כללי אתיקה נוקשים עבור עורכי דין?

מקצוע עריכת הדין כרוך באחריות רבה. עורכי דין ממלאים חובות אמון עבור לקוחותיהם, ובכך עליהם לשמור על זכויות הלקוחות ולהימנע מלפעול נגד האינטרסים שלהם. לצד זאת, לצורך שמירה על חשיבות מקצוע עריכת הדין, התפיסה הרווחת היא כי עורכי דין נדרשים לפעול כל העת לשמירה על כבוד המקצוע, ולהימנע ממעשים שעלולים לפגוע בו. לא פעם, חובותיהם של עורכי הדין עבור לקוחותיהם עלולים לעמוד בסתירה לחובה לשמור על כבוד המקצוע. לאור הקשיים הנוצרים בעקבות כך, נקבעו כללי אתיקה מחייבים מכוח חוק לשכת עורכי הדין, אשר עורכי הדין מחויבים להימנע מהפרתם במסגרת פעילותם המקצועית.

אילו עבירות אתיות קיימות

בכללי האתיקה שנקבעו על-ידי לשכת עורכי הדין קבועות שלל חובות אתיות שעורכי דין נדרשים לעמוד בהן. בכלל זה, עורכי דין מחויבים להימנע מניגוד עניינים במסגרת השירות ללקוחותיהם. לדוגמה, קיים איסור על עורכי דין לקחת ייצוג בתיקים כאשר הדבר עלול לגרום לניגוד עניינים עם לקוחותיהם בהווה או בעבר. כמו כן, קיימת חובה על עורכי דין לקבל תשלום מלקוחותיהם בכסף בלבד (ולא, למשל, בהטבות כלשהן). חובה חשובה נוספת היא חובת החיסיון מול הלקוח, אשר נועדה לאפשר ללקוחות עורך הדין להתבטא בחופשיות ולקדם ייצוג מיטבי של עורך הדין. כמו כן, נקבעו חובות ביחסים בין עורכי דין לבין עצמם, כגון החובה לשמור על יחס חברי בין עורכי דין ואיסור לפנות לצד שכנגד בהליך משפטי ישירות, אלא באמצעות עורך הדין שמייצג אותו. כך גם על עורך דין לשמור על יחס של כבוד לבית המשפט, וכן להימנע מהטעיית בית המשפט בעובדות שגויות או בפסיקה שאינה עדכנית. אי מילוי חובות אלה עשוי להיחשב כעבירה אתית, על כל ההשלכות הכרוכות בכך.

מה הדין במקרים של ביצוע עבירה אתית של עורך דין?

ככלל, עבירות אתיות מטופלות באמצעות ועדות האתיקה המחוזיות של לשכת עורכי הדין. כאשר הוועדות מבחינות בביצוע עבירה אתית לכאורה מצד עורך דין, או שמוגשות בפניהן תלונות על עבירה אתית, הוועדה בוחנת את שאלת התקיימות העבירה בפועל. הוועדה מוסמכת לדחות את התלונה, לרשום אזהרות לעורכי הדין או להגיש תלונות בפני בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין. בית הדין מוסמך להטיל סנקציות בדרגות חומרה שונות כנגד עורכי דין שיורשעו בביצוע עבירות אתיות, לרבות הטלת קנסות כספיים, השעיה לתקופת זמן מסוימת מהחברות בלשכה ובמקרים חמורים במיוחד אף הפקעת חברות של עורכי דין בלשכה, באופן שלא יאפשר לעורכי הדין המורשעים לעסוק עוד במקצוע.

האם עבירה אתית עשויה להוות עילה לתביעת פיצויים כספית?

כן, במקרים מסוימים. דוגמה למסגרת משפטית שמאפשרת זאת היא העוולה של הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין. עוולה זו מאפשרת הגשת תביעת פיצויים כספית במקרים מסוימים בהם אדם (לרבות אדם העוסק בעריכת דין) הפר חובות שהיו מוטלות עליו מכוח החוק. לדוגמה, בשנת 2004 פסק בית משפט השלום בתל אביב בתביעה נזיקית של עורך דין ששימש כנאמן, ובשל אי קיום תנאים שעורך הדין טען כי התקיימו, הפסיד לקוחו את כספי הנאמנות שהפקיד בידיו. בית המשפט קבע כי לאור התרשלות עורך הדין בפעילותו, הפר את החובות שביסוד יחסי עורך הדין מול לקוחו, ובשל כך נקבע כי מתקיימות יסודות העוולה של הפרת חובה חקוקה. בהתאם, חויב עורך הדין הנתבע לשלם לתובע את הסכום הכספי שהופקד (120 אלף ש״ח) בצירוף 10,000 ש״ח פיצוי בגין עוגמת נפש.

עבירה אתית של עורך דין – צרו קשר עם עורך דין מומחה למשפט אזרחי ואתיקה מקצועית

במאמר זה הסברנו בקצרה על החובות האתיות בהן מחויבים עורכי דין, הסנקציות האפשריות בגין הפרתן והאפשרות להגיש תביעת פיצויים כספית בסיטואציות מעין אלה ובהתקיים תנאים מסוימים. לכל שאלה נוספת בנושא ניתן לפנות אל משרדנו ונשמח לעזור. משרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה במגוון ענפי המשפט האזרחי ובאתיקה מקצועית של עורכי דין. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

עבירה אתית של עורך דין

: 03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top