Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חופשת לידה לגברים (מידע משפטי)

Joshua Pex

אהרון

דרך המשרד של מיכאל דקר זימנו עובדים זרים מומחים לביצוע עבודה מסויימת ממש מהר.

בשנים האחרונות חלו שינויים רבים בחוק בנושא חופשת לידה לגברים. נוצרו אפשרויות חדשות, במסגרתן יכולים אבות להרוויח זמן עם ילדיהם בשבועות הראשונים לאחר הלידה. ואולם, זכויות אלה אינן תמיד מנוצלות. ייתכן כי הדבר נובע מכך שגברים אינם תמיד מודעים לזכויותיהם או חוששים לעשות בהן שימוש. עם זאת, החוק עומד לצידם של אבות טריים ומחייב מעסיקים לכבד את זכאות עובדיהם לחופשת לידה. במאמר זה נפרט על הזכאויות השונות, ונסביר כיצד ניתן לממשן.

עורכי הדין ממשרדנו בירושלים ובתל אביב, מתמחים בדיני עבודה. עורכי הדין במשרד מעניקים מענה משפטי מקיף בנושאים כגון זכויות עובדים ועובדות, חובות מעסיקים, הסכמי עבודה, פיצויי פיטורים ועוד.

שינויים אשר הובילו להכרה בזכאות לקבלת חופשת לידה לגברים

התחום של זכויות עובדים משתנה ומתעדכן בתדירות גבוהה. לעתים מדובר בשינויים המגיעים מטעם המעסיקים עצמם, כגון הטבות לעובדים (אשר נועדו לתמרץ עובדים איכותיים). לעתים מדובר בשינויים המוכתבים על-ידי בתי הדין לעבודה, הפועלים באופן אקטיבי לשמירה על זכויות עובדים. ולעתים מדובר בשינויים בחוק, המתעדכן בהתאם להתפתחויות בעולם העבודה המודרני.

אחד השינויים המרכזיים בחוק בשנים האחרונות עניינו אפשרויות חדשות שנוצרו בנושא זכויות לאחר לידה, ובפרט בעניין חופשת לידה לגברים. שינויים אלה נובעים מתוך הכרה בצורך המובן של אבות לבלות עם ילדיהם בשבועות הראשונים לאחר הלידה. במאמר זה נפרט על הזכאויות להיעדרות בשל לידה, וכן לחופשת אבהות. כמו כן, נסביר על הדרכים למימוש אותן זכויות. 

חופשת לידה לגברים

זכאות להיעדרות בשל לידה

חשוב להבהיר כי קיים הבדל בין זכות עובד להיעדר מעבודתו בשל כך שבת הזוג שלו ילדה ילד, ובין חופשת לידה של ממש. אלה למעשה שני סוגים נפרדים של זכאויות. ראשית נדון בסוג הראשון. מדובר בזכאות להיעדרות מן העבודה, אשר אינה כפופה להסכמת המעסיקים. החוק מגדיר זכאות להיעדרות של עד 6 ימים, כולל יום הלידה עצמו. הכללים המחייבים שנקבעו בנושא מחייבים המצאת אישור רפואי המעיד על כך שהעובד אכן מלווה את בת הזוג במהלך הלידה ולאחריה, לצורך מימוש הזכאות.

היעדרות העובד ביום הלידה נחשבת כיום מחלה. 3 הימים הראשונים של החופשה יחשבו כחופשה שנתית ממכסת ימי החופשה של העובדים. במידה ואין לעובדים ימי חופשה נותרים באותה שנה קלנדרית, ההיעדרות תיחשב עבור ימים אלה כחופשה ללא תשלום (חל״ת). היומיים הנותרים יהיו על חשבון ימי מחלה. 

זכאות לחופשת לידה לגברים

החוק בנושא עודכן לאחרונה, וכיום הוא כולל מספר מקרים בהם גברים יוכלו לצאת לחופשת לידה, בדומה לזו המוענקת לנשים בהריון ולאחר לידה. המקרה הראשון מצריך כי בת הזוג תקצר את חופשת הלידה שלה מעבודתה, או את זכאותה לדמי לידה. בכך למעשה יחלקו בני הזוג את חופשת הלידה. ניצול החופשה על-ידי בן הזוג יכול להיעשות במהלך תקופת החופשה שנותרה לבת הזוג לאחר 6 השבועות הראשונים ממועד הלידה. 

אפשרות נוספת הינה לצאת לחופשת לידה של שבוע במקביל לחופשת הלידה של בת הזוג. ואולם, לשם כך, על בת הזוג לוותר בכתב על חלק מדמי הלידה המשולמים לה מהמוסד לביטוח לאומי. יצוין כי מדובר בזכאות שניתן לנצל בנוסף לזכאויות הנ״ל לחופשת הלידה, לאחר 6 השבועות הראשונים מהלידה, ולהיעדרות מן העבודה לאחר הלידה.

קיימת אף אפשרות לזכאות לחופשה ארוכה, במקרים בהם בת הזוג ילדה יותר מילד אחד. במקרים אלה, הזכאות תהא לחופשה מוגדלת של שבועיים. מתוכם 7 ימים יהיו רצופים. מלבד זאת, קיים מקרה נוסף שבו החוק מקנה לגברים זכאות לקבל חופשת לידה ארוכה יותר הינו כאשר מדובר בעובד שהתינוק נמצא בטיפולו הבלעדי. זאת במידה ובת הזוג סובלת מנכות או ממחלה שלא מאפשרת לה לטפל בתינוק.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני עבודה

כפי שניתן להיווכח, הנושא של חופשת לידה לגברים סבוך ומעלה שאלות שונות ברמה הפרטנית. בכל שאלה או סוגיה העולה בעניין הזכות לחופשת לידה ומימושה, תוכלו להיעזר בעורכי הדין ממשרדנו. עורך דין מומחה לדיני עבודה ממשרדנו ישמח להעניק לכם מענה משפטי מקיף בנושא זה ובעניינים נוספים מתחום דיני העבודה, לרבות חוזי עבודה, פיצויי פיטורים, הטבות לעובדים וכיו״ב.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top