Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מה הן נסיבות לשלילת פיצויי פיטורין בישראל?

Joshua Pex

Gady Michalovitz

מקצועיות,סובלנות ואנושיות ראויה להערצה, אין לי ספק שהם העורכי דין הטובים ביותר בתחומם.
מוקיר ומעריך מאוד.

באלו מקרים עובד בישראל אינו מקבל פיצויי פיטורים? אלו מקרים מאפשרים שלילת פיצויי פיטורין? מה הם המקרים בהם מבחינת החוק עובד אינו זכאי לפיצויי פיטורין בסיום העסקתו? מאמרים אחרים באתרנו מפרטים את זכויות פיצויי פיטורים בישראל. אבל באלו מקרים נסיבות ההעסקה או עזיבתה אינם מזכים עובד בפיצויי פיטורין? מאמר זה של עורך דין יהושע פקס יסביר בקצרה את הפרטים הרלוונטיים של חוק פיצויי פיטורין:

הסיבות המובנות מעליהן בגללן עובד עשוי להיות אינו זכאי לפיצויי פיטורין:

בקצרה, עובד בישראל זכאי לפיצויי פיטורים לאחר שעבד באותו מקום עבודה במשך שנה לפחות, והעסקתו סוימה שלא מרצונו. במבט ראשון ניתן לראות ש(בדרך כלל) במידה ועובד עבד פחות משנה מלאה במקום, ופוטר לפני תום השנה, אינו זכאי לפיצויים. באותה מידה, ניתן לראות שבמידה והעובד התפטר מרצונו החופשי, אינו זכאי לפיצויים. אבל זאת רק במידה ולא נקבע אחרת בחוזה ההעסקה, כגון חוזה "סעיף 14". מעבר לכך, העובד זכאי בכל מקרה לאותו חלק של פיצויי הפיטורין אשר הופרש להסדר הפנסיוני שלו.

שלילת פיצויי פיטורין

ניסיונות מעסיק לנצל פרצות בחוק לצורך שלילת פיצויי פיטורין

מעסיקים מסוימים יראו בכתוב למעלה כהזמנה לפטר עובדים בדרגים נמוכים בדיוק לפני חלוף שנת העסקה אחת. בתעשיית השירות, ובמקומות אחרים, לעתים מבקשים מכל צוות השירות אחת ל10 חודשים "להתפטר" ואז להתקבל לעבודה חזרה. במקרים אלו, העובד אכן אינו זכאי אוטומטית לפיצויי פיטורים, אך בית דין לעבודה עשוי בהחלט לקבל מסמכים המוכיחים שהעובד היה מועסק באותו מקום במשך יותר משנה (כגון תלושי משכורת) ולפסוק לטובתו בתביעה נגד המעביד. במקרה זה, העובד יקבל את פיצויי הפיטורין, ואולי אף את הוצאות התביעה. הדבר נכון גם לעובדים עונתיים שעבדו יותר משנה בסך הכול. במקרים מסוימים, יש פה מקום לתובענה ייצוגית כלפי המעסיק.

באופן כללי, הפסיקה בישראל רואה בפיטורי עובד בסמוך לסיום שנת עבודה כניסיון המעביד להימנע מתשלום פיצויי פיטורים במידה ולא ניתנה סיבה מספקת לפיטורי העובד.

נסיבות לשלילת פיצויי פיטורין של עובד שפוטר:

במידה ובהסכם הקיבוצי עליו חתם העובד אם העסקתו מפורטים תנאים בהם העובד עשוי להיות מפוטר ללא פיצויי פיטורין, ואחד מתנאים אלו התקיים, לא יקבל פיצויי פיטורין. תנאים אלו הם בדרך כלל אותם תנאים בגללם בית דין לעבודה עשוי להסכים להחלטת מעסיק לשלול פיצויי פיטורין מעובד שפוטר ללא שחתם על הסכם קיבוצי.

התנאים הם בעיקר עבירות שיש בהן משום גרימת נזק במכוון למעסיק. מדובר בדבר חמור מרשלנות או חוסר יכולת פשוטים: הפרת משמעת חמורה, גרימת נזק פיזי בכוונה ואו זדון למקום העבודה ולמכשירים חומרים שבתוכו, מסירת סודות למתחרים, עבודה אצל מתחרים, עבודה במקום אחר במהלך ימי חופשה מחלה, עבירת עבירה פלילית חמורה. כשיש בפיטורין בנסיבות אלו משום קלון, חובת ההוכחה היא על המעסיק, והיא כבדה יותר מאשר במשפט אזרחי רגיל.

כמו כן, בית הדין למשמעת של עובדי מדינה מוסמך להורות על פיטורי עובד ללא פיצויי פיטורין במקרים חמורים של הפרת משמעת.

שלילת פיצויי פיטורין

שיקולי בית הדין לעבודה – שלילת פיצויי פיטורין

שופט בית הדין לעבודה שוקל בכל מקרה ספציפי אשר בא לפתחו האם יש זכות למעסיק לשלול פיצויי פיטורים של העובד או לא. השיקולים המנחים את בית הדין לעבודה הם תפקודו של העובד – כלומר, האם עבד היטב, במשך תקופה ארוכה, וללא בעיות קודמות. מנגד, נשקלת כמות הפגיעה במעסיק, מידת הזדון או הרשלנות פושעת מצד העובד וכדומה.

האם פוטרת, התפטרת, או בכוונתך להתפטר, וברצונך לדאוג לכך שתקבל את פיצויי הפיטורין המגיעים לך? צור קשר עם משרדנו לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי.

[email protected]g.il

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top