דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ביטול אזרחות ישראלית – מידע משפטי רלוונטי

Michael Decker

מתי מתחיל משרד הפנים הליך ביטול אזרחות ישראלית? משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בהגירה ומעמד חוקי בישראל. בעבר הסברנו כיצד ניתן לוותר מרצון על אזרחות ישראל ונסיבות פקיעת מעמד תושב קבע.

במאמר זה נסקור את הדרכים השונות ואת הסיבות השונות ולפיהן רשאי שר הפנים ו/או בית המשפט לעניינים מנהליים, לבטל את אזרחותו של אזרח ישראלי.

ביטול אזרחות ישראלית עקב מסירת פרטים כוזבים

סעיף 11 לחוק האזרחות, 1952, לאחר הוספת תיקון 9, ובנוסחו כיום, קובע שמוסמך שר הפנים לבטל את אזרחותו הישראלית של מי שהשיג אזרחות זו, לפי דעתו של שר הפנים, על יסוד פרטים כוזבים, ואם טרם חלפו שלוש שנים מהיום שבו קיבל את אזרחותו.

אם חלפו שלוש שנים מהיום שקיבל האזרח את אזרחותו, רשאי שר הפנים לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים בבקשה לבטל את האזרחות שנרכשה על יסוד פרטים כוזבים.

אפשר ללמוד באריכות על עניין ביטול אזרחות אשר נרכשה על יסוד פרטים כוזבים ו/או במרמה במאמר המקושר לגבי ביטול אזרחות ישראלית שהושגה במרמה.ביטול אזרחות ישראלית - מידע משפטי רלוונטי

ביטול אזרחות מחמת הפרת אמונים למדינת ישראל

בית המשפט לעניינים מנהליים רשאי, לבקשת שר הפנים, לבטל אזרחות של אזרח ישראלי, אם אותו האזרח הפר אמונים למדינת ישראל.

חוק האזרחות מגדיר "הפרת אמונים למדינת ישראל" בתור הפעולות שלהלן:

  • מעשה טרור כפי שהוא מוגדר בחוק המאבק בטרור, 2016, לרבות סיוע או שידול, וגם נטילת חלק פעיל בארגון טרור, כפי שמוגדר ארגון טרור בחוק המאבק בטרור;
  • בגידה לפי סעיפים 97-99 לחוק העונשין, 1977, או ריגול חמור לפי סעיף 113(ב) לחוק העונשין;

לעניין סעיפים אלו (וסעיפים נוספים בחוק העונשין), יצוין כי רשאי בית המשפט שדן בעניינו הפלילי של הנאשם, לבטל את אזרחותו של האזרח כסנקציה נוספת לסנקציות הקיימות זה מכבר, וזאת בתנאי ואותו המורשע לא יוותר חסר כל אזרחות (אם הוא שוהה במדינת ישראל) אם יוותר המורשע ללא אזרחות כלל, ואם הוא שוהה במדינת ישראל, יינתן לו מעמד של תושבות קבע. אם המורשע אינו שוהה במדינת ישראל דרך קבע, חזקה שאותו מורשע אינו חסר אזרחות.

  • מי שרכש אזרחות או תושבות קבע או השתקע דרך קבע באחת המדינות הבאות: איראן, אפגניסטן, לבנון, לוב, סודאן, סוריה, עיראק, פקיסטן, תימן, או שטח רצועת עזה.

יצוין שיש לקבל את הסכמתו בכתב של היועץ המשפטי על מנת לפתוח בהליכי ביטול אזרחות של אזרח על יסוד הפרת אמונים למדינת ישראל.

הליכים משפטיים לביטול אזרחות – האפשרות לקיים דיון שלא בפניו של האזרח

ככלל יתקיימו ההליכים המשפטיים בנוכחותו האישית של האזרח שאת אזרחותו מבקשים לבטל, אלא אם כן נשלחה הודעה לפי כללי ההמצאה הרלוונטיים.

על אף האמור, רשאי בית המשפט להורות שיתקיים הדיון שלא בנוכחות האזרח הרלוונטי שאת אזרחותו מבקשים לבטל, אם לא ניתן להמציא לו הזמנה בהתאם לכללי ההמצאה הרלוונטיים, וזולת אם בוצע תחליף המצאה בהתאם לכללי תחליף ההמצאה הרלוונטיים.

 

אם האזרח שאת אזרחותו מבקשים לבטל נמצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל, ולבקשתו, רשאי בית המשפט להורות שיתקיים הדיון באמצעות היוועדות חזותית, היינו באמצעות תקשורת בין שני מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת. דיון שמתקיים באמצעות היוועדות חזותית ייחשב כדיון שבו השתתף האזרח שאת אזרחותו מבקשים לבטל.

אם מתקיים הדיון שלא בפניו של האזרח, וככלל, ימנה בית המשפט לאזרח שאת אזרחותו מבקשים לבטל עורך דין לפי חוק הסיוע המשפטי, 1972, וזאת על מנת שייוצגו האינטרסים והזכויות של האזרח שאת אזרחותו מבקשים לבטל, אלא אם כן סבור בית המשפט שהיעדר כל ייצוג משפטי לא יביא לעיוות דין.

כמובן שהאזרח שאת אזרחותו מבקשים לבטל, בין אם הוא בארץ ובין אם לאו, רשאי למנות לעצמו עורך דין אשר ייצג את האינטרסים ואת הזכויות שלו בבית המשפט לעניינים מנהליים.

מניעת כניסה לישראל של אזרח עקב סכנה לביטחון המדינה או לשלום הציבור

כמו כן, רשאי בית המשפט, לבקשת שר הפנים, לאסור על כניסתו לארץ של אזרח שאת אזרחותו מבקשים לבטל אם קיימת סכנה ממשית לביטחון הציבור או לביטחון המדינה, וזאת בהתאם לתנאים השונים כפי שאלו נקבעו בחוק האזרחות.

 

אזרח שאזרחותו בוטלה יכול לערער על החלטה שניתנה שלא בפניו

היה ונתקבלה החלטה שלא בפניו של אזרח על ידי בית משפט לעניינים מנהליים, רשאי האזרח שאזרחותו בוטלה להגיש בקשה לביטול אותה החלטה בתוך 45 ימים מהיום שנודע לאותו האזרח על ההחלטה לבטל את אזרחותו. בית המשפט לעניינים מנהליים רשאי לדחות על הסף בקשה לביטול החלטה לביטול אזרחות של אזרח.

אם בית המשפט לעניינים מנהליים לא דחה על הסף את הבקשה, יקיים בית המשפט דיון בפני הצדדים. אולם, רשאי בית המשפט לאסור את כניסת האזרח שאזרחותו בוטלה לארץ, בהתאם לתנאים השונים שנקבעו בנושא בחוק האזרחות.

סטייה מדיני הראיות בהליכים לביטול אזרחות משיקולי ביטחון

בית המשפט לעניינים מנהליים רשאי לסטות מדיני הראיות הרגילים, ואף לאפשר אי גילוי ראיה לאזרח שאת אזרחותו מבקשים לבטל, אם שוכנע בית המשפט שגילוי הראיה יפגע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ של המדינה, או בעניין ציבורי חשוב אחר, וכי אי הגילוי עדיף על הגילוי של הראייה לשם עשיית צדק.

מועד ביטול האזרחות

בהתאם לסעיף 11(ו) לחוק האזרחות, מתבטלת האזרחות של האזרח בפועל רק לאחר חלוף המועד שלא ניתן עוד לערער על פסק הדין או ממועד מאוחר יותר שקבע בית המשפט.

חובות אזרחיות של מי שאזרחותו בוטלה

ביטול האזרחות הישראלית אינו פוטר מאחריות ומחובות שנובעות מאזרחות ישראלית ושנוצרה לפני שבוטלה האזרחות.

סיכום – צרו קשר עם עורך דין הגירה לישראל

מומלץ לכל מועמד פוטנציאלי לביטול אזרחות להיוועץ עם עורך דין שמתמחה בדיני הגירה לישראל, וספציפית כדאי להיוועץ עם עורך דין ישראלי הבקיא בהליכים הרלוונטיים לניסיונות לביטול אזרחות אל מול הגורמים הרלוונטיים במדינת ישראל.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה