Skip to content

שעות עבודה וניהולן בישראל

Avatar

Joshua Pex

חברות וארגונים הפועלים בישראל הנדרשים להעסיק כוח אדם, חייבים לעקוב אחר שעות העבודה של העובדים.

ניהול שעות העבודה הוא חשוב לא רק לצורך חישוב השכר הבסיסי, אלא גם על מנת לעקוב אחר התשלום בגין שעות נוספות, ימי מחלה, הפרשות לפנסיה ופיצויי פיטורים.

מאמר זה נערך בידי משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש, העוסק בדיני עבודה. מטרת המאמר היא להבהיר את סוגיות החקיקה בישראל בנוגע לשעות עבודה וניהולן.

מדוע ניהול שעות העבודה הוא חשוב?

כל מעסיק נדרש לנהל מעקב אחר שעות העבודה בארגון שלו. נושא רגיש זה, הוא מקור לבעיות הן עבור עובדים והן עבור מעסיקים, בישראל ומחוצה לה. לעתים קרובות, כאשר עובדים מסיימים את עבודתם, בין אם התפטרו ובין אם פוטרו, צפה שאלת התשלום.

במקרים רבים, עובדים טוענים שעבדו שעות רבות יותר מאלו שהמעסיק מכיר בהן, ודורשים תשלומים גבוהים יותר בשלב סיום ההעסקה. מה קובעים דיני העבודה בנושא? האם המעסיק מחויב לעקוב אחר שעות העבודה של העובדים?

חוק שעות עבודה ומנוחה

החוק המסדיר את נושא הניהול והתיעוד של שעות העבודה בישראל, הוא חוק שעות עבודה ומנוחה משנת 1951. מעסיקים מחויבים על פי החוק לנהל רישום של כל שעות העבודה, שעות המנוחה, שעות נוספות, תשלום בגין שעות נוספות וימי חג. הכוונה היא בדרך כלל לרישום מכאני, דיגיטלי או אלקטרוני (לצורך נוחות השימוש ורישום אובייקטיבי). אם אין אפשרות להשתמש במכשיר מכאני כלשהו למדידת שעות העבודה, העובדים יכולים לחתום באופן ידני על לוח זמנים שיאושר בידי ההנהלה או מי מנציגיה.

שעות עבודה בישראל

האם החוק חל על מוסדות ללא כוונות רווח (מלכ"רים)?

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש מייצג הן חברות בע"מ והן מוסדות ללא כוונת רווח.

ניתן לומר שבעוד חברות מסחריות מרגישות חובה לעקוב אחר שעות העבודה של העובדים, בקרב מלכ"רים המעקב רופף יותר.

אולם, חשוב לדעת שהחוק בנושא זה חל באותה מידה על שני סוגי הארגונים. עובדים בחברות כמו גם עובדים במלכ"רים, מוגנים על ידי החוק במידה שווה. הדבר נכון גם לעובדי ציבור, עובדי עמותות, קואופרטיבים וארגונים עסקיים.

סיכום

מעסיקים בכל סוגי העסקים והארגונים, מחויבים לנהל מעקב אחר שעות העבודה בארגון. למען מטרה זו רצוי לאמץ אמצעי אלקטרוני למדידת השעות. אם לא ניתן להשתמש באמצעי מכאני כלשהו, ניתן לנהל מעקב חלופי באמצעות רישום וחתימה של העובדים, בליווי אישור הממונה, על בסיס יומיומי.

צרו קשר

לייעוץ בנושא שעות עבודה, זכויות עובדים וסוגיות אחרות בתחום דיני העבודה, צרו קשר עם משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש.

שעות עבודה בישראל

: 03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top