Skip to content

אישור עלייה לישראל עם עבר פלילי

Avatar

Joshua Pex

האם יכול אדם יהודי לבצע עלייה לישראל עם עבר פלילי?

האם אפשר לבצע עלייה לישראל עם עבר פלילי?

האם אדם שהוא יהודי או זכאי לעלות ארצה על פי חוק השבות, אבל צבר עבר פלילי רשאי לעלות לישראל? מצד אחד, מדינת ישראל מוגדרת כבית העם היהודי, אבל מצד שני כמובן שמדינת ישראל לא צריכה, ויש שיטענו בצדק גם לא רוצה להפוך למדינת מקלט עבור פושעים. במאמר זה עורך דין יהושע פקס, עורך דין הגירה לישראל ממשרד עורכי דין כהן, פקס, ברוש ישיב על השאלה באילו תנאים אדם בעל עבר פלילי יהיה רשאי לעלות לישראל.

מדינת ישראל – בית לאומי עבור העם היהודי

חוק השבות משנת 1950 הנקרא "אבן השתייה" של מדינת ישראל על ידי דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון. החוק מהווה למעשה את הביטוי המרכזי להיות ישראל בית לאומי לעם היהודי כולו. תכלית חוק השבות להגשים הלכה למעשה את הציווי המקראי עתיק היומין "ושבו בנים לגבולם" ומימוש חלום הציוניות של קיבוץ גלויות וחזרת יהודים למולדתם ההיסטורית בשטחי ארץ ישראל. סעיף 1 לחוק השבות קובע חגיגית "כל יהודי זכאי לעלות ארצה".

ישראל לא מדינת מקלט של עברייני מדינות העולם

חרף היותה של מדינת ישראל בית לכל יהודי באשר הוא, בוודאי שמדיניות ההגירה של ישראל, כמו חוקי ההגירה של שאר מדינות העולם, שוללת את החובה לקבל אל שטחה עבריינים בעלי עבר פלילי, אשר אף עלולים להוות סכנה לשלום הציבור. בהתאם לעיקרון השמירה על הסדר הציבורי והשארת גורמים עבריינים מוץ לשטח המדינה, סעיף 2(ב) לחוק השבות קובע כי לא תינתן ליהודי אשרת עולה באם הוא בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור.

האם כל מבקש עלייה בעל עבר פלילי בהכרח מסוכן לשלום הציבור בישראל?

בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ נדרש לא פעם להכריע בשאלה האם אדם זכאי שבות, בעל עבר פלילי רשאי לעלות לישראל. ראשית יש לשים לב כי שופטי בג"ץ הכריעו כי אדם יכול להיות בעל עבר פלילי ואף על פי כן, לא יהיה מקום להסיק שהוא עלול, בשל כך, לסכן את שלום הציבור. מסוכנות יכולה להיות מוכחת מהרקע והנסיבות שאפפו את העבירה, או בהוכחת מעשים נפסדים אחרים של המבקש לעלות לישראל. שנית, שופטי בית המשפט העליון הציעו קריטריונים נוספים לבחון את מסוכנות של אדם לציבור. חומרת העבירות אינה הקריטריון היחיד שיש לייחס לו משקל לעניין בחינת הבקשה. שופטי בית המשפט קבעו כי בנוגע לשאלה של אדם המבקש עלייה לישראל עם עבר פלילי, פקידי משרד הפנים אשר מכריעים בבקשת העלייה רשאים להתחשב גם בנתונים נוספים, וביניהם כאלו המצביעים על מידת מועדותו של העבריין, סיכויי שיקומו ושכיחות ההתנהגות העבריינית של המבקש לעלות ארצה בעל עבר פלילי.

שיקולים על פי נוהל משרד הפנים – עלייה לישראל עם עבר פלילי

נוהל משרד הפנים לטיפול בבקשה לשינוי מעמד מתייר לעולה אשר עודכן ביום 1/5/2014 הוסיף בפעם הראשונה בצורה מסודרת שורה של שיקולים, אשר עשויים, בין היתר, להשפיע על קבלת ההחלטה לאשר או לסרב בקשה לעלייה לישראל עבור אדם בעל עבר פלילי. נוהל משרד הפנים קבע כי פקידי משרד הפנים בוחנים את חומרת העבירה ומועד ביצוע העבירה. ברור כי ככל שהעבירה חמורה יותר ולא חלף זמן רב מאז מועד התרחשותה, אזי האינדיקציה למסוכנות גבוהה יותר. יש לשים לב כי גם אם מועד ביצוע העבירה היה מזמן אולם אותו זכאי שבות המבקש לעלות ארצה השתחרר מהכלא זה מכבר, הרי שמירב הסיכויים שהבקשה לעלייה לישראל תדחה. מספר העבירות קטן שבוצעו ואינדיקציה לשיקום חיובי של העבריין, בוודאי יפעלו לטובת אדם המבקש לעלות ארצה בעל עבר פלילי.

מה ניתן לעשות במקרה של סירוב של בקשה לעלייה עבור זכאי שבות בעל עבר פלילי?

אדם המבקש לעלות ארצה, אולם בקשתו מסורבת עקב עבר פלילי, רשאי להגיש ערר כנגד סירוב הבקשה לעלייה. פקידי משרד הפנים במטה רשות האוכלוסין וההגירה בירושלים רשאים לאשר את הבקשה לעלייה בעקבות הערר ולהעניק אשרת עולה לישראל. יחד עם זאת, לעתים נהוג אדם זכאי שבות, אשר מבקש לבצע עלייה לישראל עם עבר פלילי לא מקבל אישור לעלות לישראל מייד, אלא מקבל תחילה תקופת ניסיון לשהייה בישראל במעמד זמני, בלבד. מטרת משרד הפנים היא לבחון האם בתקופה זו בישראל לא עוסק אותו אדם המבקש לעלות ארצה ושואף לקבל אזרחות ישראלית, בפעילות עבריינית. לאחר תקופת הניסיון, ובתנאי כמובן שאותו מבקש עלייה לישראל לא עסק בפלילים, יקבל זכאי השבות מעמד עולה בישראל, ובהתאם אזרחות ישראלית, על פי חוק השבות.

 כהן, דקר, פקס, ברוש – עורכי דין הגירה לישראל

אם יש לכם שאלה בכל הנוגע לתחום עלייה לישראל עם עבר פלילי, או עלייה לישראל בכלל, או כל שאלה בנושא הגירה לישראל, בבקשה פנו אלינו – נשמח לעמוד לשירותכם!

עלייה לישראל עם עבר פלילי

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top