דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חלוקת נכסי חייב בין הנושים השונים

Joshua Pex
Joshua Pex

כיצד מתבצעת חלוקת נכסי חייב בין הנושים בהליך פשיטת רגל והוצאה לפועל? כיצד נקבעת הקדימות בנושא מי מהנושים זכאי לאיזה חלק מנכסי החייב?

כפי שתיארנו במאמר קודם בנושא "תביעות חוב", כל נושה זכאי להגיש תביעת חוב נגד החייב בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק. עם סיום ההליך, בין בדרך של הכרזת החייב כפושט רגל וקביעת תוכנית פירעון, ובין בדרך של הסדר נושים, נשאלת השאלה כיצד מתחלקת קופת הכינוס (אותה קופה אליה שילם החייב את התשלום החודשי שנקבע לו בצו הכינוס ואליה כונסו נכסי החייב), בין הנושים השונים.

במסגרת מאמר זה עורכת הדין נחמה עובדיה תעמוד בקצרה על סדר החלוקה וסוג הנושים השונים.

סדר פירעון החובות מתוך קופת הכינוס קבוע בחוק. המחוקק הישראלי קבע את אופן פירעון החובות לאור שני עקרונות מהותיים. "עקרון העדיפות" מבקש לחלק את קבוצות הנושים לרמות שונות במטרה לוודא שקבוצת נושים מסויימת תקבל תשלום לפני קבוצת נושים בעלת עדיפות נמוכה יותר. "עקרון השוויון" מבקש להבטיח שבאותה קבוצת נושים בעלת רמת עדיפות מסויימת, חלוקת התשלום תתבצע באופן שווה בהתאם לשיעור החוב של כל אחד בתוך אותה קבוצה.

לאור העקרונות המתוארים לעיל, המחוקק קבע את סדר הפירעון, כדלקמן:

חלוקת נכסי חייב

נושה מובטח

נושה מובטח הוא נושה שיש בידו איזושהי בטוחה או ערבות לפירעון החוב (למשל שעבוד או משכון). החובות המובטחים כוללים גם הפרשי הצמדה וריבית עד לפרעון החוב, למעט ריבית פיגורים שנוספה ממועד מתן צו הכינוס.

במידה וסכום החוב נמוך יותר מהתמורה שהתקבלה ממימוש הנכס המשועבד, יתרת התמורה תתווסף לקופת הכינוס לחלוקה בין יתר הנושים. במידה וסכום החוב גבוה יותר מהתמורה שהתקבלה ממימוש הנכס המשועבד, יתרת החוב תתווסף לכלל חובות החייב.

הוצאות ההליך

הוצאות ההליך הן הוצאות הנובעות מפעולות המנהל המיוחד / הנאמן או מי מטעמו במסגרת ההליך, כולל אגרות ושכר טרחתו, הוצאות ניהול אסיפות נושים, הוצאות ניהול עזבון של חייב יחיד שנפטר וכדומה.

חובות בדין קדימה

במטרה לקדם את עקרון השוויון בוטלו חלק מהחובות שזכו לדין קדימה כדי להגדיל את פרעון החובות כלפי הנושים שאינם מבוטחים. כיום לא כל חובות המיסים למדינה חוסים תחת קטגוריה זו, אלא היא צומצמה לחובות שמקורם במס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ. כמו כן, חובות בדין קדימה הם חובות העבר הבאים וסדר פרעונם:

  1. חוב בגין שכר עבודה – פיצויי פיטורים ושכר עבודה הנוגע לעובד לפני הגשת הבקשה לצו כינוס.
  2. חוב בגין ניכויים במקור של מעסיק – מתייחס לסכומים שהמעסיק יכול לנקות בהתאם לפקודת מס הכנסה וטרם העביר לרשות המיסים.
  3. חוב מזונות שפרעונו חל לפני מתן צו הכינוס.
  4. חוב מע"מ שנוצר שנה לפני מתן צו הכינוס.
  5. חוב מס שנפרס לפני מתן צו הכינוס.

חובות כלליים

מדובר בחובות שאינם נכללים במסגרת דין קדימה, דחויים או מובטחים ואינם כוללים ריבית פיגורים. החובות הכלליים כוללים הפרשי הצמדה לפי דין או הסכם עד למועד הפירעון וגם ריבית בסיסית לפי דין או הסכם עד למועד מתן צו הכינוס.

למה חשוב להיוועץ עם עורך דין?

כפי שתיארנו בקצרה לעיל במסגרת חלוקת נכסי חייב בין הנושים השונים ישנה משמעות למעמד החוב וסוגו. קיימים הבדלים שונים בין סוגי החובות ואופן תשלומם ולעיתים חלים שינויים לאור מציאות החיים המשתנה והעקרונות שאותם המחוקק מבקש לקדם. לפיכך, יש לפנות לעורך דין המומחה בהליך זה, על מנת לשמור על זכויותיכם ולקבל את המגיע לכם בהתאם לחוק. צרו קשר בטלפון או במייל מטה לקבוע פגישה עם עורך דין לפשיטת רגל והוצאה לפועל ממשרדנו בירושלים או בתל אביב.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה