Skip to content

התאזרחות על ידי צו

Rachel Amselem Aouate

Rachel Amselem Aouate

אחת הדרכים לקבלת אזרחות צרפתית היא התאזרחות על פי צו.

הגדרה:

התאזרחות על ידי צו משמעותה כי מדינת צרפת, על פי שיקול דעתה, מעניקה אזרחות צרפתית לאדם זר בעל אישור שהייה תקף בצרפת. סעיף 21-15 של הקוד האזרחי קובע כי "רכישת האזרחות הצרפתית על בסיס החלטת הרשויות בדבר הענקת אזרחות בצו על פי בקשת המתאזרח". לכן, הליך ההתאזרחות על פי צו מתחיל מבקשת הפונה הזר. קבלת אזרחות צרפתית בצורה זו היא זכות, כלומר היא לא ניתנת באופן אוטומטית. כדי ליהנות מכך על המבקש לעמוד בתנאים מסוימים.

התנאים:

  • להיות בוגר

ניתן להגיש בקשה להתאזרחות מגיל 17 אך ההחלטה תתקבל בגיל הבגירות בלבד. ניתן להגיש בקשה להתאזרחות עבור ילד קטין זר שהוריו קיבלו אזרחות צרפתית אם הוא התגורר בצרפת לפחות 5 שנים אצל ההורה הצרפתי.

מושג המגורים מובן במובן רחב יותר מאשר בית מגורים, כקביעת מרכז חיים בצרפת. ניתן לקצר את תקופת 5 השנים הנדרשת לשנתיים בתנאים מסוימים.

  • להיות בעל אישור שהייה קבוע ותקף בצרפת.

בעלות אזרחות ממדינה באזור הכלכלי האירופי או בשוויץ שקולה לאישור שהייה חוקי בצרפת.

  • מוסר והיעדר הרשעות פליליות. לא קיים צו גירוש או רישום של מעשים הפוגעים בסדר הציבורי נגד המבקש.
  • הפגנת השתלבות בקהילה הצרפתית: סעיף 24-21 קובע כי "איש אינו יכול להתאזרח אם הוא אינו מצדיק את הטמעתו בקהילה הצרפתית, בפרט על ידי ידע מספיק, על פי יכולתו, של השפה, ההיסטוריה, התרבות והחברה הצרפתית, שרמתם ושיטות ההערכה שלהם נקבעים על פי צו של מועצת המדינה. עליו גם להפגין ידע של הזכויות והחובות המוקנות על ידי הלאום הצרפתי ולהקפיד על העקרונות והערכים החיוניים של הרפובליקה." שילוב מקצועי הוא גם תנאי חיוני להפגנת הטמעה בחברה הצרפתית.
  • הכרת השפה הצרפתית: על המבקש להוכיח כי יש לו ידע מספיק בשפה הצרפתית כדי לתבוע אזרחות צרפתית.

כיצד התהליך עובד?

התאזרחות על ידי צו

על מבקש ההתאזרחות בצו להרכיב תיק בקשה ולשלוח אותו למחוז מגוריו בצרפת או לקונסוליה צרפתית שבמקום מגוריו בחו"ל. אישור קבלה יימסר למבקש עם הגשת התיק המושלם. תאריך זה מובא בחשבון לצורך הגדרת זמני התגובה של המנהל. תקופת התגובה המקסימלית של המנהל היא 18 חודשים מיום הוצאת אישור הקבלה. אם המבקש יכול להוכיח מגורים סדירים בצרפת במשך 10 שנים לפחות, תקופה זו מקוצרת ל-12 חודשים.

עם זאת, למחלקה או לרשות הקונסולרית יש שהות של 6 חודשים מיום הקבלה לשלוח את התיק לשר האחראי להתאזרחות.

לאחר הגשת התיק נבחנת הבקשה בהתייחס לתנאים ולקריטריונים הקבועים בחוק. בסוף שלב זה, הבקשה מוכרזת כקבילה או כבלתי קבילה אם לא מתקיימים התנאים במלואם. לכן הכנת התיק היא שלב מהותי שקובע את הצלחת ההליך וקבלת האזרחות על פי צו. מכאן שחיוני ביותר להקפיד על שלב זה ולקבל עצות חשובות מעו"ד מומחה בנושא זה.

אם הבקשה תוכרז כבלתי קבילה, רשאי המבקש להשתמש בסעדים העומדים לרשותו כדי לערער על החלטה זו. אם הבקשה תוכרז כקבילה, נציג המדינה מעביר את התיק לשר האחראי להתאזרחות. במקרה שהבקשה הוגשה לקונסוליה, התיק מועבר באמצעות משרד החוץ.

ברגע שהתיק נמצא בידי השר האחראי להתאזרחות, מספר תרחישים עשויים להתקיים. ייתכן כי השר יבקש המשך חקירה. כמו כן, ייתכן שהשר יכריז על הבקשה כבלתי קבילה או שהיא נדחית על הסף או אף נדחתה למועד אחר, כאשר למבקש זכות לערער עליהן. השר יכול גם להציע לראש הממשלה להעניק בצו את התאזרחותו של המבקש הזר. צו זה ניתן על ידי ראש הממשלה ונחתם על ידי השר האחראי להתאזרחות. על פי צו זה הזר שהגיש את הבקשה הופך לצרפתי על ידי התאזרחות.

המשרד כהן, דקר, פקס & ברוש מתמחה בנושאי הגירה ובעל ניסיון רב בליווי לקוחות בתהליך קבלת אזרחות חדשה ועומד לרשותכם בכל הקשור לבניית התיק, להגשת המסמכים ובכל צעד הכרחי אחר.

התאזרחות על ידי צו

: 03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

 

צרו קשר

Scroll To Top