Skip to content

עובדי סיעוד זרים

נגיף קורונה – מה יעשו מטופלים שרוצים להשאיר את העובדים הסיעודיים הזרים שמטפלים בהם?

מה האפשרויות במקרים שבהם מטופלים סיעודיים ייאלצו להחליף את עובדי הסיעוד הזרים המטפלים בהם כעת, שעה שהתפשטות נגיף הקורונה הנרחבת מסכנת אותם במיוחד? עורך דין מומחה לדיני סיעוד ממשרדנו הכין עבורכם הסבר בדבר האפשרויות המשפטיות הקיימות, בהתאם לנהלים זמניים מיוחדים של שר הפנים, לאור השפעת התפשטות נגיף הקורונה על מטפלים סיעודיים. משרד עורכי דין כהן,…

קרא עוד

פיטורים והתפטרות של עובדי סיעוד זרים – חובות, זכויות, פיצויים ותשלומים

במאמר זה נתמקד בסיום יחסי העבודה בין עובדי סיעוד זרים ובין מעסיקיהם, שהם לרוב המטופלים עצמם. במקרים של פיטורים והתפטרות עובדי סיעוד, חלות על הצדדים חובות שונות, כגון: מתן הודעה מוקדמת, שחרור כספי פנסיה שנחסכו עבור עובדי הסיעוד הזרים וחובות וגם זכויות נוספות בהתאם לדיני העבודה בישראל. להלן נציג סקירה של עיקרי אותן חובות, וכן…

קרא עוד

עובדת סיעוד זרה בהריון במהלך עבודתה – מהן ההשלכות המשפטיות?

במאמר זה נעסוק בסוגיה מורכבת ורגישה, הנוגעת למקרים בהם עובדות סיעוד זרות נכנסות להריון ויולדות במהלך שהותן בישראל. עולות שאלות רבות בנוגע למצב של עובדת סיעוד זרה בהריון במהלך העסקתן על ידי משפחות בישראל וההשלכות המשפטיות, וביניהן: כיצד הדבר משפיע על מעמדן החוקי של אותן עובדות סיעוד זרות בישראל? מה המשמעויות עבור המטופלים אשר מעסיקים את…

קרא עוד

דעו את חובותיכם – אילו ביטוחים נדרשים עבור עובדי סיעוד זרים?

במאמר קודם בסדרה זו סקרנו חובות שונות החלות על מעסיקי עובדי הסיעוד הזרים בישראל, אשר על פי החוק הם לרוב המטופלים עצמם. קיימת חשיבות יתרה לנושא חובות הביטוח השונות במסגרת זו, על מנת להימנע מתשלום פיצויים וקנסות בשל אי עמידה בהן. במאמר זה נסקור את עיקרי הכללים הייחודיים שקיימים לגבי חובות ביטוח לעובדי סיעוד זרים,…

קרא עוד

עובדי סיעוד זרים שמעסיקיהם אושפזו או נפטרו – מהן ההשלכות המשפטיות?

ענף הסיעוד כולל, מטבעו, התמודדות עם סיטואציות מורכבות. עובדי הסיעוד הזרים מגיעים לישראל על מנת לסייע ליקירינו ברגעים הקשים. במקרים רבים המטופלים עוברים לאשפוז במוסדות סיעודיים או, למרבה הצער, הולכים לעולמם במהלך התקופה. הדבר מעלה שאלות משפטיות רבות, כגון: מה יעלה בגורל עובדי סיעוד שמעסיקיהם אושפזו או נפטרו? האם וכיצד באפשרותם של העובדים להישאר בישראל?…

קרא עוד

הפסקת עבודה ומעבר בין מעסיקים של עובדי סיעוד זרים

עובדי סיעוד זרים מגיעים לישראל על מנת לסייע למטופל ספציפי למשך תקופה מסוימת. עם זאת, במקרים רבים עבודתם נפסקת במהלך התקופה, בין אם ביוזמתם, בין אם ביוזמת מעסיקיהם ובין אם מסיבות אחרות. הדבר מעלה שאלות משפטיות שונות, בין היתר לאור המגבלות השונות שחלות על החלפת מעסיקים לעובדי סיעוד ומעבר בין מקומות עבודה. במאמר זה נדון…

קרא עוד

תנאים לקבלת היתר העסקת עובדי סיעוד זרים

מספרם של עובדי הסיעוד הזרים בישראל נמוך מהביקוש עבורם. בהתאם לכך, נקבעו כללים שבהתקיימם בלבד ניתן יהיה להעסיק עובדי סיעוד זרים. החוק קובע חובה לקבלת היתר העסקת עובדים זרים ממשרד הפנים, תוך פירוט אודות הזכאים לבקשו והמבחנים לקביעת זכאותם. במאמר זה נפרט על סוגיית הזכאות לקבלת היתר העסקת עובדי סיעוד, המבחנים לבדיקת הזכאות ועל המשך…

קרא עוד

אשרה (ויזה) הומניטרית לעובדי סיעוד זרים

במאמר זה נעסוק בנושא ויזה הומניטרית לעובדי סיעוד. מדובר באחת מהסוגיות הבוערות ביותר בתחום העסקת עובדי סיעוד זרים בישראל, המגיעים לישראל לתקופה זמנית, לצורך טיפול בקשישים ובבעלי מוגבלויות הזקוקים לליווי צמוד. חוק הכניסה לישראל קובע כי בחלוף 63 חודשים לכל היותר מעת הגעתם הראשונית לישראל, על עובדי הסיעוד הזרים לשוב לארצות מוצאם. עם זאת, החוק…

קרא עוד

אשרה (ויזה) לעובדי סיעוד זרים – איך זה עובד?

מהם התנאים לקבלה והארכה של ויזה לעובדי סיעוד? עובדי סיעוד זרים בישראל מחויבים להחזיק באשרה (ויזת עבודה) לאורך כל תקופת שהייתם. חוק הכניסה לישראל עוסק בכך וקובע את סוגי האשרות אשר שר הפנים רשאי להעניק לעובדים זרים. זאת לצד שורה של הוראות המגבילות את משך האשרה ותחום העיסוק לפיה. למרות המדיניות הכללית לפיה עובדי סיעוד…

קרא עוד

עובדי סיעוד – מידע כללי וחיוני

להלן נסקור עבורכם מידע כללי וחיוני אודות תחום עובדי הסיעוד בישראל. תחום זה מורכב ברובו המוחלט מעובדים זרים, המגיעים לישראל למשך תקופה קצובה בזמן על מנת לטפל ביקרים לנו מכל. הדבר מעלה סוגיות משפטיות מורכבות, אשר למרבה הצער רבים אינם מודעים להן ונאלצים להתמודד בדיעבד עם ההשלכות, שעשויות להיות קשות במיוחד.  משרד עורכי הדין כהן,…

קרא עוד
Scroll To Top