Skip to content

זכויות שימוש בצילומים על ידי עמותה

Avatar

Michael Decker

באלו מקרים מותר או אסור לעשות שימוש בצילומים על ידי עמותה של פעילותה בציבור?

האם עמותה אשר עוסקת באירועי צדקה – כגון אירועים לחלוקת מזון או אירועים כלליים כמו בר מצווה עבור מי שלא יכול לשלם – יכולה מבחינה חוקית לפרסם את צילומי פעילות העמותה, כולל צילומי הנזקקים?  מובן שהעוסקים בצדקה זקוקים לתרומות ומבקשים להעלות את המודעות לפעילותם בפרסום העשייה. האם יש בחוקי ישראל דבר המונע זאת? מאמר זה של מייקל דקר, ממשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש,המתמחה בנושאי עמותות, מסביר את המותר והאסור בתחום.

הרקע המשפטי לשימוש בצילומים על ידי עמותה:

באופן כללי, לפי חוקי ישראל מותר לצלם אדם (בכול גיל) ברשות הרבים ולפרסם תמונתו, אם בתמונה ניכר שמדובר ברשות רבים ויש אנשים נוספים נוכחים. אם זאת: אסור לפרסם כל תצלום של אדם במצב שבו עלול הפרסום לבזותו או להשפילו. השאלה במקרה זה היא – האם שימוש בצילומים על ידי עמותה אשר מוכיחים שאדם מקבל צדקה, יש בו בכדי לבזותו או להשפילו. אין תקדים משפטי לטענה כזאת, אבל גם תביעה שהתובע אינו צפוי לנצח בה אינה דבר נעים לנתבעים. רבים מעדיפים לקבל חתימה מכל הנוכחים בתמונה אשר נותנת אישור לפרסום התמונה ברבים.

הרקע המשפטי לפרסום תמונות של קטינים בצילומים על ידי עמותה:

אסור לפרסם כל פרט או תמונה העלולים לגרום לביזוי או השפלת קטין, מעל ומעבר לאיסור ביזוי או השפלה של אדם מבוגר. כל דבר המרמז שהקטין הוא חשוד במעשה פלילי או זדוני, או (חמור מכך) הובא לפני בית משפט בכל האשמה כזאת או (לחליפין) נפגע מאלימות במשפחה או אלימות מינית, אושפז בבית חולים פסיכיאטרי ועוד מספר דברים שיש בהם משום ביזוי או השפלה  – אסור בתכלית האיסור לפרסום.  אסור לפרסם תצלום של קטין במצב הנ"ל במידה ובתצלום כל פרט אשר יש בו בכדי לזהות את הקטין. במידה והפרטים המזהים ייחודיים, אפשר שניתן לטעון לפגיעה, ולבקש קבלת פיצויים.

מה בנוגע לשימוש בצילומים על ידי עמותה של ילדים נזקקים?

לא קיים איסור מפורש על כך בחוק, אולם ייתכן שהדבר יחשב כ"כביזוי או השפלה". אין תקדים מפורש שיקבע בעד או נגד, אך ראה מעלה בנוגע לסכנת תביעה. מכל מקום, נדרשת הסכמת הוריו של הילד לפרסום וכן הסכמת הילד, אם הוא בגיל ההסכמה. ליתר ביטחון ניתן לטשטש את פני הקטין על מנת לוודא שלא יזהו אותו כנזקק.

לשאלות נוספות של דיני עמותות ותקשורת, פנו לכהן, דקר, פקס וברוש, משרד עו"ד בפתח תקווה וירושלים.

שימוש בצילומים על ידי עמותה

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top