דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ויזת מתנדב בישראל (ב4) – על פי נוהל משרד הפנים

Joshua Pex

האם אתם ארגון ישראלי המעוניין להיעזר באזרחים זרים הרוצים להתנדב בישראל? או אתם אזרחים זרים המעוניינים להתנדב בישראל? על כל פנים, על מנת להתנדב בישראל כחוק חובה לקבל ויזת מתנדב בישראל, או כלשון החוק: "רישיון ישיבה בישראל ב/4" עבור  אזרחים זרים, המבקשים להתנדב בישראל.

בהתבסס על הרעיון כי התנדבות זרים בישראל נועדה לתרום למדינה ולאזרחיה, ארגונים הרשאים להזמין מתנדבים הם ארגוני רווחה, בריאות, מוסדות דת, קיבוצים, מושבים, ומוסדות פילנטרופיים, ובכלל זה צה"ל, המעוניינים להיעזר בכוח אדם זר המוכן להתנדב מסיבות אידיאולוגיות או הומניות ללא תמורה ושכר, אלא תמורת דמי קיום, מקום לינה, לימודי העשרה וכלכלה.

לשם הגשת הבקשה כדאי להכיר את עיקרי הנוהל המתאים, במטרה להתנהל נכון, כלומר ביעילות ותוך שמירה על החוק, מול לשכות משרד הפנים, אשר אמור לאשר את הבקשה בסוף התהליך. הנוהל כולל התייחסות למקרים שגרתיים וגם למקרים יוצאי דופן של בקשת ויזה למתנדב בארץ, אך בכל מקרה, הכרת הנוהל עשויה לסייע בעניין.

במאמר זה נביא את עיקרי הנוהל של ויזת מתנדב בישראל.

חשוב לדעת – דגשים לגבי נוהל ויזת מתנדב בישראל

 1. הנוהל מפרט רשימת ארגונים, וביניהם: עמותת שראל, בני עקיבא, שרות לעם, אך כל גוף אחר שיאושר על ידי רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים יכול להזמין מתנדבים.
 2. את הבקשה צריך להגיש הארגון המעוניין להזמין מתנדב זר, לפני כניסתו לישראל.
 3. המתנדב רשאי להיכנס לישראל רק לאחר שהבקשה לקבלת ויזת מתנדב בישראל אושרה.
 4. קיימת הבחנה בין זרים ממדינות הפטורות מאשרת כניסה מוסדרת מראש לבין זרים ממדינות שאינן פטורות. מתנדב ממדינה המחויבת באשרת כניסה יקבל את האישור לבקשה בקונסוליית ישראל בארץ מוצאו. לעומת זאת מתנדב ממדינה פטורה יכול להיכנס עם ויזת תייר, ותוך 30 יום עליו להתייצב בלשכת האוכלוסין כדי לקבל את ויזת המתנדב, אם אושרה מראש.
 5. במקרים חריגים ובתנאים מסוימים יש בסמכות מנהל לשכת האוכלוסין לאשר החלפה של ויזת תייר לוויזת מתנדב, תוך כדי שהייה בישראל.
 6. ככלל, ויזת מתנדב בישראל תינתן לששה חודשים לכל היותר.
 7. מתנדבים במוסדות של משרד הרווחה או במוסדות דת יכולים לקבל ויזת מתנדב בישראל לתקופה של שנה עם אפשרות להאריך עד שנתיים.
 8. זכאי שבות יכולים לקבל ויזת מתנדב בישראל לתקופה של עד שלש שנים, שנה בכל פעם.
 9. מתנדב לא יוכל לחזור ולהתנדב, אלא כעבור שנה מיום פקיעת תוקף ויזת המתנדב.
 10. מתנדב שאושרה לו ויזה לשלושה חודשים, יוכל להגיש בקשת הארכה לתשעה חודשים נוספים. במקרים חריגים, יש בסמכות מנהל לשכת האוכלוסין לאשר הארכה עד חמישה עשר חודשים במצטבר, אולם לא יותר.
 11. בני משפחתו הגרעינית של מתנדב (בן/בת זוג וילדים) שאושרה לו ויזת מתנדב בישראל יכולים לקבל ויזת תייר למשך תקופת ההתנדבות.
 12. כחלק מנוהל ויזת מתנדב בישראל, לשכת האוכלוסין מקשרת בין המתנדב לבין הארגון המזמין אותו, ולארגון המזמין ישנה אחריות מוגדרת על המתנדב.
 13. באחריות הארגון המזמין לוודא את יציאתו של המתנדב מישראל בגמר תקופת התנדבותו ובהתאם לוויזת המתנדב המאושרת. הארגון המזמין נדרש להתחייב על כך בכתב.
 14. באחריות הארגון המזמין לדאוג לביטוח רפואי למתנדב בתקופת ההתנדבות, והוא נדרש להתחייב על כך בכתב.
 15. מתנדב שעובר מארגון מזמין אחד למשנהו חייב להמציא מכתב ויתור מהגוף המזמין הקודם.
 16. לשכת האוכלוסין בודקת ביסודיות רבה את עברו של המתנדב מבחינה פלילית וביטחונית. הלשכה מנהלת איסוף מידע יסודי ומקושרת עם כל הגורמים הרלבנטיים. כל פירור מידע וכל ממצא לגבי המתנדב נלקח בחשבון לעניין בקשת הוויזה. הליך זה מתבצע גם כאשר מדובר בבקשה להארכת וויזת מתנדב בישראל.
 17. מדינת ישראל מתייחסת בחומרה למקרים של שהייה בישראל ללא ויזה בתוקף או של הפרת תנאי הוויזה. זר ששהה בישראל ללא ויזה תקפה, או הפר את תנאי הוויזה, עלול לקבל סרוב כניסה לישראל למשך 10 שנים. לכן, חשוב ומומלץ להקפיד על יציאה מן הארץ במועד, לפני פקיעת תוקף הויזה, וגם להקפיד לא להפר את תנאי הויזה, לדוגמה: מתנדב שעובד בשכר.
 18. לשכת האוכלוסין מקפידה שוויזת מתנדב בישראל לא תהווה תחליף לרישיון להעסקת עובד זר (בשכר). לכן, על הארגון המזמין להקפיד על כך גם כן.
 19. ניתן לקבל אישור כניסה חוזר חד פעמי (אינטר ויזה) לישראל במהלך תקופת ההתנדבות.

לסיוע מקצועי בטיפול בבקשה לקבלת/הארכת ויזת מתנדב בישראל, צור קשר עם משרדנו :

 

 

המסמכים הדרושים בעת הגשת בקשה לוויזת מתנדב בישראל

 1. טופס בקשה לאשרת כניסה לישראל אש/1 , בו יפרט המזמין את מטרת ההתנדבות, מקום ההתנדבות, ויציין האם המתנדב ביקר בעבר בישראל.
 2. בהארכת ויזת מתנדב בישראל מסוג ב/4, ימלא המזמין או המתנדב טופס בקשה אש/3, בצירוף מכתב הסבר.
 3. דרכון זר של המבקש, התקף 6 חודשים לפחות מעבר לתקופת ההתנדבות המבוקשת.
 4. כתב התחייבות של המזמין, בו יתחייב כי הוא אחראי ליציאת המוזמן בתום תקופת הרישיון.
 5. אישור רפואי על מצבו הבריאותי התקין של המוזמן.
 6. התחייבות של המזמין כי יהא למוזמן ביטוח רפואי במהלך תקופת שהייתו בישראל.
 7. אישור מקורי מאומת ומתורגם כנדרש על היעדר מניעה פלילית של המוזמן, מן הרשויות המוסמכות במדינת מוצאו.
 8. תשלום אגרה – השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח האגרות.

צרו קשר

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה