Skip to content

מהם הנחיות מקדימות לאפוטרופוס?

Anat Levi

Anat Levi

הנחיות מקדימות לאפוטרופוס

הנחיות מקדימות לאפוטרופוס, מאפשר לאדם לקבוע מי ישמש כאפוטרופוס שלו ואף לתת לו הנחיות כיצד לנהוג בנושאים שבסמכותו

הנחיות מקדימות לאפוטרופוס (להלן: "ההנחיות"), הינו מסמך שעריכתו מתאפשרת בעקבות תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: "החוק"). התיקון לחוק בא להרחיב את האוטונומיה של האדם, לקבוע מי ומה יעשה בו וברכושו, כאשר יאבד את כושרו הנפשי/גופני לקבל החלטות בענייניו השונים, התיקון לחוק מאפשר גם עריכת מסמך הבעת רצון וייפוי כוח מתמשך.

אדם כשיר (להלן: "הממנה"), רשאי לקבוע הנחיות למקרה שיאבד את יכולתו לקבל החלטות. ההנחיות כוללות את:

 • זהות האפוטרופוס שימונה לו.
 • נושאים בהם יטפל האפוטרופוס.
 • הנחיות לאפוטרופוס כיצד לפעול בעניין שבסמכותו.

אילו נושאים ניתן לכלול בהנחיות מקדימות לאפוטרופוס?

הנושאים אותם ניתן להסדיר בהנחיות מפורטים להלן:

 • עניינים אישיים

צרכים יומיומיים, מגורים, נושאים חברתיים וכל עניין אישי אחר.

 • עניינים רכושיים

נכסים שונים (או כולם), כספים.

 • עניינים רפואיים

סוג טיפול, זהות המטפל, כל מה שכרוך בבריאותו.

היתרונות בעריכת הנחיות מקדימות לאפוטרופוס

עריכת הנחיות מקדימות לאפוטרופוס, טומנת בחובה יתרונות רבים כמפורט להלן:

 • הממנה קובע את זהות האפוטרופוס.
 • מתן הנחיות של הממנה לאפוטרופוס כיצד להפעיל את סמכויותיו.
 • מניעת סכסוכים משפחתיים לגבי זהות האפוטרופוס של הממנה.
 • ניתן למנות מספר אפוטרופוסים לנושאים שונים ואף לנושא אחד, ולחלק ביניהם את הסמכויות השונות.
 • ניתן למנות תאגיד לאפוטרופוס (רלבנטי בעיקר לאנשים עריריים).

מהם התנאים לעריכת הנחיות מקדימות לאפוטרופוס?

בכדי לערוך את ההנחיות יש צורך בהתקיימות התנאים המצטברים הבאים:

 • הממנה והאפוטרופוס הינם בגירים (מעל 18).
 • הממנה הוא בעל כשירות

"בעל כשירות – מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, מטרותיהן ותוצאותיהן" (סעיף 35א לחוק).

 • הסכמה של האדם שאמור לשמש כאפוטרופוס.
 • חתימת הממנה והאפוטרופוס על מסמך ההנחיות.

אצל מי ניתן לערוך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס?

עריכת הנחיות יכולה להיעשות רק אצל עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי.

הפקדת ההנחיות המקדימות לאפוטרופוס

לאחר חתימה  בפני עורך דין, נדרש להפקיד את מסמך ההנחיות אצל האפוטרופוס הכללי. ההפקדה יכולה להיעשות באחת מהדרכים הבאות:

 • על ידי עורך הדין בצורה מקוונת.
 • על ידי הממנה במסירה אישית ובהצגת תעודה מזהה במחוז הרלוונטי במשרדי האפוטרופוס הכללי.

לאחר ההפקדה האפוטרופוס הכללי ישלח הודעה על אישור/דחיה של בקשת ההפקדה.

ממועד ההפקדה ועד לבקשה למנות את האפוטרופוס, האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה תזכורת אחת לשלוש שנים, לוודא שהוא לא רוצה לשנות את ההנחיות.

כניסה לתוקף ומינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט

היה והממנה יאבד את יכולתו לקבל החלטות, ידון בית המשפט בצורך למנות אפוטרופוס. לבית המשפט שיקול דעת מלא בהחלטתו על זהות האפוטרופוס, עם זאת, הוא ייתן משקל רב להנחיות וככלל יאשר את תוכנן.

"נתן אדם הנחיות מקדימות ומצא בית המשפט כי יש למנות לו אפוטרופוס, ימנה בית המשפט לאפוטרופוס את האדם ששמו צוין בהן כאפוטרופוס ויורה לו לפעול בהתאם להנחיות המקדימות. אלא אם כן התקיימו הנסיבות המפורטות בסעיף 32לא(ג) או (ד), או אם סבר בית המשפט כי מינוי האדם שצוין כאפוטרופוס או כי קיום ההנחיות המקדימות יפגעו פגיעה של ממש באדם" (סעיף 35א(ד) לחוק).

האפוטרופוס יהיה נתון לפיקוח האפוטרופוס הכללי, ועליו לדווח לו על פעולותיו.

מעוניינים לערוך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס? משרד כהן דקר פקס ברוש כאן לשירותכם

במשרד כהן דקר פקס ברוש, תיפגשו עורכי דין מומחים לדיני משפחה, המוסמכים על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס. עורכי הדין שלנו יטפלו בבקשתם וילוו אתכם לאורך כל התהליך.

:03-3724722

       055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top