Skip to content

מסמך הבעת רצון – הדרך למנות אפוטרופוס מחליף

Anat Levi

Anat Levi

מסמך "הבעת רצון" (להלן: "הבעת רצון") נותן פתרון לאחת הדילמות הקשות של אפוטרופוס. המחשבה התמידית המקננת במוחם של הורים לילדים קטנים או בעלי מוגבלות, וכן כל אפוטרופוס האחראי לרווחתו של אדם אחר, היא מה יקרה חלילה אם יפטרו מן העולם? מי ידאג לאותו אדם עליו הם אחראים (להלן: "החסוי")?

במקרה של פטירה, האפוטרופוס עורך צוואה בה הוא מפרט את רצונו, באשר לאופן הטיפול בחסוי הן בהקשר למחליפו והן במתן הנחיות לאותו מחליף.

אך מה קורה, אם עוד בחייו, אותו אפוטרופוס ייהפך לא מסוגל לטפל בחסוי? במקרה כזה צוואה לא תועיל שכן היא רלוונטית רק לאחר הפטירה.

פתרון לכך ניתן בשנת 2017, בעקבות תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962 (להלן: "החוק"), ובתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), תשע"ז-2017 (להלן: "התקנות"). כיום, אפוטרופוס יוכל לערוך מבעוד מועד מסמך הבעת רצון, ולהסדיר בו את סוגיית מחליפו במידה ויאבד את כשירותו הנפשית/גופנית לקבל החלטות.

מהו מסמך הבעת רצון?

מסמך הבעת רצון - הדרך למנות אפוטרופוס מחליף

מסמך הבעת רצון, הדרך בה האפוטרופוס הנוכחי יקבע מי יחליף אותו, במקרה והוא יאבד את כשירותו לשמש כאפוטרופוס

הבעת רצון, מיועד למצבים בהם האפוטרופוס חי, אך אבדה לו היכולת והמסוגלות לדאוג לחסוי עליו הוא אחראי. בכדי להתכונן מבעוד מועד למקרה כזה, יכול האפוטרופוס לערוך הבעת רצון ולהסדיר בו את הדברים הבאים:

 • זהות האפוטרופוס המחליף (להלן: "המחליף") שיכנס בנעליו במידה ויאבד את כשירותו לדאוג לחסוי (סעיף 64(ב) לחוק).
 • הנחיות למחליף כיצד לטפל ולנהוג בחסוי (סעיף 64(ג) לחוק).

מי רשאי לערוך מסמך הבעת רצון?

 • אפוטרופוס שהוא קרוב משפחתו של החסוי, אשר מונה ע"י ביהמ"ש.
 • אפוטרופוס למעשה ( מי שבפועל מתפקד כאפוטרופוס, אף שלא מונה ע"י ביהמ"ש).
 • הורה של קטין, כיוון שהוא משמש כאפוטרופוס טבעי של ילדו הקטין (סעיף 14 לחוק).

היתרונות שבעריכת מסמך הבעת רצון

לעריכה של הבעת רצון מספר יתרונות כמפורט להלן:

 • שליטה של האפוטרופוס על עתיד החסוי, גם לאחר שאיבד את כשירותו

האפוטרופוס יכול לקבוע את זהות המחליף שלו, ובנוסף לתת לו הנחיות באשר לאופן הטיפול בחסוי. כאשר לא נערך הבעת רצון, בית המשפט הוא שיחליט על זהות המחליף.

הורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים. מומלץ להורה גרוש לערוך הבעת רצון, בו ייתנו הנחיות למחליף, זאת בכדי שההחלטות בקשר לקטין לא יישארו בידי ההורה השני בלבד, במידה ויאבדו את כשירותם.

 • מניעת סכסוכים משפחתיים

סכסוכים אלו יכולים להתעורר בשל הצורך למנות אפוטרופוס מחליף לחסוי. ברגע שהאפוטרופוס כבר קבע את זהות המחליף ואף נתן לו הנחיות, הסכסוכים הללו נמנעים.

 • ניתן למנות כמה אפוטרופוסים מחליפים

האפוטרופוס יכול למנות מספר מחליפים לעניינים שונים הקשורים בחסוי (ענייני רכוש, עניינים רפואיים וכו'), ולא להשאיר את מלוא הסמכויות בידי מחליף אחד.

התנאים לעריכת מסמך הבעת רצון?

 • רק עורכי דין שעברו הכשרה אצל האפוטרופוס הכללי, יוכלו לערוך הבעת רצון (סעיף 19(א) לתקנות).
 • "מסמך הבעת רצון ייערך בכתב וייחתם בפני עורך דין" (סעיף 64(ד) לחוק).
 • האפוטרופוס הנוכחי והמחליף הינם בגירים מעל גיל 18.
 • הבעת רצון תיחתם בידי האפוטרופוס הנוכחי והמחליף.

הפקדת מסמך הבעת רצון

לאחר חתימה על הבעת רצון בפני עורך דין, נדרש להפקיד את מסמך הבעת הרצון אצל האפוטרופוס הכללי.

מועד כניסתו לתוקף של מסמך הבעת רצון

מרגע שהאפוטרופוס איבד את כשירותו ויכולתו לטפל בחסוי, יודיע המחליף לאפוטרופוס הכללי על התקיימות התנאים לכניסתו לתוקף של הבעת הרצון (סעיף 32יט (א)(1) לחוק). לאחר מכן, יערוך בית המשפט דיון לצורך מינוי אפוטרופוס מחליף.

כיצד יתייחס בית המשפט למסמך הבעת רצון?

בית המשפט הוא הגוף שממנה את האפוטרופוס המחליף, הוא דן בהבעת רצון ומחליט האם לאשר את תוכנו.

לביהמ"ש שיקול דעת מלא כיצד לנהוג ואין הוא מחויב לפעול על פי ההוראות שבהבעת הרצון. עם זאת, בית המשפט ייתן להבעת הרצון משקל נכבד וכל עוד אין בו פגיעה בטובתו של החסוי הוא יאשר את תוכנו כמות שהוא, זאת בכדי להוציא לפועל את רצונו של האפוטרופוס (סעיף 64א (ו) לחוק).

מעוניינים לערוך מסמך הבעת רצון? משרד כהן דקר פקס ברוש כאן לשירותכם

במשרד כהן דקר פקס ברוש, תיפגשו עורכי דין מומחים לדיני משפחה, המוסמכים על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך מסמך הבעת רצון. עורכי הדין שלנו יטפלו בבקשתם וילוו אתכם לאורך כל התהליך.

:03-3724722

       055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top