דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

פסק דין צ'ק פוינט ומשמעותו

Joshua Pex

הלכת בית הדין הארצי לעבודה בעניין פרומר וצ'ק פוינט שינתה את פניו של המשפט הישראלי ועולם העבודה. עד לאותו פסק דין מהפכני מעסיקים נקטו בנוקשות בכל הקשור למחויבות העובד למקום עבודתו והגבלת חופש העיסוק של העובד לאחר סיום העבודה. במאמר זה יסביר יהושע פקס, עורך דין לדיני עבודה ממשרדנו, מהו פסק דין צ'ק פוינט ומהי חשיבותו לעובדים בשוק העבודה כיום.

עובדות פסק דין צ'ק פוינט

דן פרומר עבד כמהנדס תוכנה בחברת רדגארד וטרם קידומו לתפקיד מנהל הפיתוח של החברה התפטר ומצא עבודה חדשה בחברת צ'ק פוינט. בתחילת יחסי העבודה בין פרומר לרדגארד חתם פרומר על הסכם עבודה המגבילו מלעבוד עבור מתחרה לתקופה של 22 חודשים מהתפטרות. חברת רדגארד תבעה את פרומר בשל הפרה של ההסכם וביקשה סעד משפטי שימנע ממנו לעבוד עבור צ'ק פוינט.

פסק דין צ'ק פוינט

החלטת בית הדין

בית הדין הארצי לעבודה בראשות הנשיא אדלר הכיר ברדגארד וצ'ק פוינט כחברות מתחרות. שתי החברות מייצרות מוצרי VPN לאבטחת מידע, ועל אף ההבדלים בתהליך הייצור, ישנה תחרות בין החברות. משום שפרומר חתם על הסכם העבודה שאוסר על "תחרות ישירה או עקיפה", לכאורה די בכך כדי להחליט כי פרומר הפר את חוזה העבודה ועליו לחדול מעבודתו עבור צ'ק פוינט.

עם זאת, בית הדין הארצי בחר להקטין את המשקל הניתן לתנאי הגבלת העיסוק בהסכם העבודה וקבע כי אין לייחס לו משקל רב. את בית הדין הנחו מספר סיבות משמעותיות. ראשית, חשיבותו של חוק יסוד חופש העיסוק וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו שעליהם יש הגנה מחמירה במשפט הישראלי, כאשר נחוץ חוק אחר וסיבה משמעותית וסבירה המגבילה אותם. בנוסף, בית המשפט מתייחס לפערי הכוחות בין הצדדים ולעובדה שחוסר השוויון בין המעסיק לעובד מקים הגנה מחמירה על זכויות העובד.

בית המשפט מתייחס לשיקולים נוספים בהם התייחסות למקום העבודה כמקור להפקת סיפוק אישי מצד העובד ולא רק כמקור להפקת הכנסה, פגיעת הגבלת חופש העיסוק בתחרות החופשית וקידום המשק וכן, החשיבות של מעבר מהיר וחופשי של מידע במשק לה חשיבות כלכלית וחברתית.

מבלי שיהיו סיבות מוצדקות להגבלת חופש העיסוק של העובד לאחר התפטרותו, בית המשפט יחליט על אי תוקף ההגבלה.

באילו מקרים יכיר בית המשפט בהגבלה על חופש העיסוק?

עם זאת, פסק הדין מציין מספר קריטריונים אשר בהתקיים אחד מהם ניתן להגביל עובד מעבודה עבור חברה מתחרה:

  1. במידה והעובד מחזיק ב"סוד מסחרי" יהיה זה הוגן להגבילו משימוש בסוד המסחרי של החברה עבור חברה מתחרה. סוד מסחרי יהיה כל מידע לו חשיבות מכרעת לתפקוד החברה אשר אינו ידוע לחברות מתחרות. על המעסיק הנוכחי להוכיח את קיומו של הסוד המסחרי, את הפגיעה העשויה להתרחש במידה והעובד ישתמש בסוד המסחרי, היקף הזמן הנדרש להגנה על הסוד ונקיטה בצעדים סבירים מצידו כדי להגן על הסוד המסחרי.
  2. במידה והעובד עבר הכשרה מיוחדת בה השקיע המעסיק משאבים מיוחדים ויקרים, ובעקבות ההכשרה התחייב העובד לעבוד אצל המעסיק לתקופת זמן מסוימת כתמורה להשקעה.
  3. במידה והעובד קיבל תמורה מסוימת עבור הגבלת חופש העיסוק. למשל אם העובד קיבל פיצוי כספי עבור ההתחייבות שלא להתחרות במעסיק הנוכחי בעתיד עם תום יחסי עובד-מעביד. בפרשה אחרת קבע בית המשפט שעל המעסיק לשלם לעובד את המשכורת שהיה עתיד לקבל מהמתחרה כדי שתנאי זה יתקבל בבית המשפט.
  4. במידה והייתה הפרה של חובת תום הלב. במקרה זה יוכל בית המשפט לפרש בהרחבה את האירוע ולהחליט האם העובד או המעסיק החדש התנהלו בצורה לא הוגנת המפרה את חובת תום הלב.

בפסק הדין קבע בית הדין כי רק רשימת הלקוחות אליה היה חשוף פרומר יכולה להיחשב כסוד מסחרי, אך בשל העובדה שעברו 9.5 חודשים מאז עזיבתו כבר לא מדובר בסוד מסחרי. בנוסף, בית הדין קבע כי על המעסיק להוכיח שהעובד אכן יעשה שימוש לא ראוי בסוד המסחרי, אחרת לא תתקבל הכרה בהגבלת חופש העיסוק על העובד.

השפעת פרשת צ'ק על עולם העבודה

פרשת צ'ק פוינט היוותה תפנית משמעותית בעולם העבודה בכך שביטלה את ברירת המחדל להגבלת התקשרות עובד עם מעסיק חדש לאחר עזיבת המעסיק הקיים. כאשר מעסיק רוצה להגביל את עובדו, נטל ההוכחה לצורך בהגבלה מוטל עליו.

למרות שבית המשפט פסק לטובת העובד בפסק דין זה והציב סטנדרט הוכחה מחמיר למעסיק, עדיין יתכנו מצבים בהם בית המשפט יקבל את טעמיו של המעסיק ויכיר בהם כתנאים מוצדקים להגבלת חופש העיסוק של העובד והתקשרותו עם מעסיק חדש. בשל כך ישנה חשיבות מכרעת לייצוג עורך דין מומחה לדיני עבודה שיבטיח את ההגנה על האינטרסים של העובד ויוכיח כי התנאים המתירים הגבלת העסקה לא מתקיימים.

משרדנו בירושלים ותל אביב מתמחים בדיני עבודה עם ניסיון מוכח בתביעות נגד הגבלת חופש העיסוק. נשמח לעמוד לרשותכם.

 

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה