דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

סעיף אי תחרות בחוזה עבודה – מה קובע החוק?

Joshua Pex

סביב הנושא של סעיף אי תחרות בחוזה עבודה קיימת לא מעט חוסר ודאות, הן בקרב עובדים והן בקרב מעסיקים. במאמר זה יסביר עורך דין מומחה לדיני עבודה ממשרדנו על המצב המשפטי, כפי שנקבע בחוק ובפסיקה.

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני עבודה. המשרד מעניק ייעוץ וליווי משפטי עבור עובדים ומעסיקים בנושאים כגון: הסכמי העסקה וסעיפי אי תחרות, זכויות עובדים, פיצויי פיטורים ועוד.

סעיף אי תחרות בחוזה עבודה

מה ניתן לקבוע במסגרת סעיף אי תחרות בחוזה עבודה?

משמעותו של סעיף אי תחרות הינה כי לעובדים שעזבו מקום עבודה שבו התחייבו לאי תחרות במסגרת חוזה עבודתם, אסור למשך תקופה מסוימת להתחרות במקום העבודה הקודם. האיסור יכול לבוא לידי ביטוי, למשל, בדרך של עבודה בחברה מתחרה או הקמת חברה כזו על-ידי העובד לשעבר.

מה קובע החוק בנושא?

החוק הישראלי מכיר בזכות היסוד של עובד לעסוק בכל עבודה חוקית שהיא. לא ניתן להגביל זכות זו, המעוגנת בחוק היסוד חופש העיסוק, באופן שאינו מידתי. בנוסף לכך, חוק החוזים קובע כי תוכן החוזה יכול לכלול כל דבר שהסכימו עליו הצדדים. עם זאת, החוק מאפשר להתערב בהסכמות חוזיות. התערבות תתאפשר, למשל, במקרים בהם מדובר בחוזה שאינו חוקי, או בכזה שנוגד נורמות ציבוריות בסיסיות.

בתי המשפט דורשים קיום של נסיבות המצדיקות סעיף אי תחרות

בתי המשפט קבעו כללים מנחים לבחינת סעיפי אי תחרות בחוזי עבודה. פסק דין מרכזי בנושא ניתן בתחילת שנות ה-2000, אז החלה תעשיית ההייטק לשגשג בישראל. חוזי עבודה רבים בתחום כללו סעיף אי תחרות, לעתים למשך שנים לאחר סיום העבודה. בית המשפט העליון קבע כי אי תחרות, כשלעצמה, אינה יכולה להיחשב כאינטרס לגיטימי של המעסיק. כלומר, בהיעדר אינטרס לגיטימי שכזה, לא יהיה תוקף לסעיף המגביל את זכות העובדים לעבוד אצל מעסיקים אחרים לאחר סיום עבודתם.

יחד עם זאת, במקרים בהם יוכיחו המעסיקים הקודמים כי קיימות נסיבות המצדיקות אי תחרות, יוכר הסעיף כמחייב את העובד. נסיבות כאלה עשויות להיות, למשל, השקעה כספית משמעותית בעובדים בדרך של הכשרה מקצועית. בלא מעט פסקי דין של בתי המשפט ובתי הדין לעבודה, חויבו עובדים לשעבר להשיב כספים בשל כך שהפרו התחייבות לתקופת עבודה מסוימת לאחר הכשרה מקצועית שעברו, ולאחר מכן עברו לחברה מתחרה. 

חשיפה לסודות מסחריים והשפעתה על סעיף אי תחרות

במקרים של היחשפות העובדים לסודות מסחריים בתקופת עבודתם, עשויים בתי המשפט ובתי הדין לעבודה להכיר בסעיף אי תחרות. יתר על כן, במקרים אלה ייתכן חיוב של העובד לאי תחרות אף אם אין סעיף מפורש בחוזה העבודה שקבע זאת. עם זאת, יידרשו מעסיקים לעמוד בתנאים משפטיים שונים על מנת ליצור חיוב שכזה עבור העובדים. ראשית, על המעסיקים להוכיח כי אכן מדובר בסוד הראוי להגנה מכוח חוק עוולות מסחריות. בנוסף, נדרש להוכיח הסתברות גבוהה לשימוש שייעשה על-ידי העובדים בסוד המסחרי, באופן המהווה פגיעה במעסיקיהם לשעבר.

מקרים נוספים שהוכרו כמצדיקים סעיף אי תחרות

קיימות נסיבות נוספות שיצדיקו את הגבלת העובדים להתחרות במעסיקיהם לשעבר, דוגמת תנאי עבודה משופרים או תוספות שכר להם היו זכאים העובדים בתמורה להתחייבותם לאי תחרות. כל מקרה נבחן לפי נסיבותיו. מסיבה זו, קשה להעריך כיצד יתייחסו בתי המשפט ובתי הדין לעבודה לסעיף אי תחרות מסוים. 

לעתים הסעיף יימצא לא מוצדק, כך שיבוטל או לא ייאכף. במקרים אחרים, עשויים השופטים לקצר את תקופת אי התחרות שנקבעה בין הצדדים, כך שתהא סבירה בנסיבות העניין. קיימים מקרים מהשנים האחרונות בהם קיצרו בתי המשפט ובתי הדין את תקופת אי התחרות למספר חודשים מצומצם בלבד. 

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני עבודה

כפי שניתן לראות, סעיף אי תחרות בחוזה עבודה מעלה סוגיות משפטיות רבות ומורכבות. נדרשת בחינה של נסיבות המקרה על מנת להבין האם סעיף אי תחרות עונה על דרישות החוק. אם יש לכם שאלות משפטיות בנושא חוזי עבודה וסעיפי אי תחרות, תוכלו ליצור עמנו קשר ונשמח לעזור. משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בדיני עבודה ומייצג עובדים ומעסיקים בנושאים כגון הסכמי העסקה, זכויות עובדים, פיצויי פיטורים וכיו״ב.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה