דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הסדר טיעון בתיקי תעבורה

Moti Orange
Moti Orange

הסדר טיעון הוא הסכם בין רשויות התביעה לבין הנאשם. במסגרתו מודה הנהג באישום מופחת מזה שיוחס לו בתחילה, תמורת הודאתו. כדי לוודא כי עסקת טיעון היא אכן האלטרנטיבה הטובה ביותר עבור הנהג וכדי להבטיח כי יקבל את תנאי ההסדר המיטיבים, מומלץ לנאשם להיות מיוצג על ידי עורך דין מקצועי ומנוסה. צרו קשר עם משרדנו על מנת לקבל ייעוץ וסיוע של עורך דין תעבורה בעל ניסיון ומוניטין.

מהו הסדר טיעון?

חלק לא קטן מתיקי התעבורה בארץ מסתיימים בהסדר טיעון. במסגרת טיעון לא מתנהל הליך משפטי מלא בבית המשפט, אלא הצדדים להליך – התביעה מחד והנאשם מאידך – מגיעים להסדר ביניהם. הסדר טיעון יכול להתייחס להפחתה בחומרת האישום בלבד או לצמצום סעיפי האישום בהם הואשם הנהג בתחילה והוא יכול גם לכלול הסכמה בנוגע לעונש שיוטל על הנהג בגין העבירה.

לעניין זה, יכולים הצדדים לקבוע בהסדר הטיעון מהו עונשו של הנהג או לקבוע טווח ענישה, אשר נע בין עונש קל מאוד לעונש חמור יותר אך כזה המוסכם על הצדדים, כגון שלילת רישיון נהיגה לזמן קצוב. במצב דברים זה, בית המשפט הוא זה אשר יגזור את עונשו של הנהג בהתאם לטווח שנקבע בהסכם, אלא אם הוא אינו סביר בעיניו. אז יטיל על הנהג עונש חמור יותר בהתאם לשיקול דעתו.

סוגים של הסדרי טיעון

כפי שתיארנו לעיל, ישנם למעשה שני סוגים של הסדרי טיעון. האחד עניינו בחומרת העבירה בלבד, כך שהאישום המיוחס לנהג בהסדר הוא פחות חמור מזה שיוחס לו בתחילה. סוג ההסדר השני קובע גם מה יהיה העונש שיוטל על הנאשם בגין העבירה.

כאשר הסדר הטיעון עוסק בסעיף האישום בלבד ולא מתייחס כלל לעונשו של הנהג, הרי שהצדדים מותירים לבית המשפט את שיקול הדעת המלא לגזור את עונשו של הנאשם. אז, כל צד יציג את טיעוניו לעניין חומרת העונש הראוי לדעתו. מטבע הדברים, התביעה תבקש להחמיר בעונשו של הנהג ואילו עורך דין לתעבורה המייצג את הנהג יבקש להקל עמו, למשל בשל גילו, עבר תעבורתי נקי ועוד.

טיעון בתיקי תעבורה

אישור הסדר טיעון על ידי בית המשפט

כאשר התגבש הסדר טיעון בין התביעה לנאשם, הוא אינו בר תוקף אלא לאחר שבית המשפט נתן את אישורו להסכם. נדגיש, כי בית המשפט רשאי שלא לקבל הסדר טיעון בכל הנוגע לעונשו של הנאשם אולם אין לו אפשרות שלא לקבל את ההסדר בכל הנוגע להפחתת חומרת האישום. ככלל, עמדתם של בתי המשפט באשר להסדרי טיעון היא כי הם מייעלים מאוד את ההליך השיפוטי ומשרתים את עקרון הצדק, שכן התביעה מפחיתה את חומרת כתב האישום בהתאם לראיות שברשותה.

משום כך, בתי המשפט נוהגים לכבד את הסדרי הטיעון המוצגים בפניהם למעט במקרים חריגים למשל, כאשר סברו כי הסדר הטיעון חורג באופן בלתי סביר מהעונש שראוי להטיל על הנהג באותו המקרה. כאמור, בית המשפט רשאי לדחות הסדר טיעון לעניין העונש בלבד ואם בחר לעשות זאת, יטיל על הנהג עונש חמור מזה שהוסכם במסגרת ההסדר, על מנת שיתאים על פי שיקול לדעתו לעבירה.

ייצוג משפטי לנהג

בכל מקרה שבו מוגש כתב אישום נגד נהג בגין עבירת תעבורה, הוא זקוק לייצוג משפטי מקצועי אשר יפעל למזער את הנזק מההליך המשפטי למינימום האפשרי. במקרים רבים, הסדר טיעון יגשים מטרה זו ועורך הדין יפעל להשיג עבור הנאשם את תנאי ההסכם הטובים ביותר. חשוב להבין כי לא פעם, הצעתה הראשונה של התביעה להסדר טיעון היא בדיוק זו, הצעה ראשונה. אם הנהג עומד מולה לבדו הרי שסביר להניח כי יקבלה.

אולם כאשר הוא מיוצג על ידי עורך דין מנוסה, יוכל הוא לנהל משא ומתן מקצועי מול התביעה המבוסס על איכות הראיות שבידיה ועל נסיבות המקרה ולסיים את ההליך בהסדר מיטיב יותר לנאשם. בהזדמנות זו נדגיש, כי כדאי מאוד לקבל ליווי משפטי כבר בשלב חקירת המשטרה, על מנת שעורך הדין יבחן אפשרות לסגירת התיק ללא העמדה לדין ואם יוגש כאמור כתב אישום, יפעל להסדר טיעון מקל עבורו.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה