Skip to content

דיני משפחה

נישואין אזרחיים בישראל

במדינת ישראל אין כיום אפשרות לערוך נישואין אזרחיים. לאחר קום המדינה אומצה הפקודה המנדטורית מימי השלטון הבריטי, שחלקה הוחלף בחוק ישראלי, אולם עם זאת חלקים מהפקודה תקפים גם היום. סעיף 51 לדבר המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1922 עד 1947 קובע כדלקמן: "בכפוף להוראות הסעיפים 64 עד 67 ועד בכלל, יהא השיפוט בענייני המעמד האישי, בהתאם…

קרא עוד

מזונות בן זוג – החובה לפי הדין העברי

מזונות בן זוג (להלן: "המזונות") בדין העברי מוכרים לנו גם בשם "מזונות אישה". החובה במזונות לפי הדין העברי חלה רק על הבעל כלפי אשתו ולא להיפך, במאמר זה נדון בהיקף החובה, גבולותיה והעילות השונות העלולות לאיין אותה. הדין החל במזונות בן זוג החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959 (להלן: "החוק"), הינו החוק העוסק במזונות. סעיף…

קרא עוד

צו הורות פסיקתי

צו הורות פסיקתי (להלן: "הצו"), הינו צו שניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה (להלן: "בית המשפט"). הצו בא לתת מענה להורים אשר מתפקדים כהורים לכל דבר ועניין לילדיהם למרות שאין בניהם קשר ביולוגי. צו זה ניתן בין היתר לזוגות חד מיניים המעוניינים להפוך להורים ולהקים משפחה, להורים לאחר הליך פונדקאות וכדו'. הצו הינו יציר…

קרא עוד

משמורת ילדים

משמורת ילדים (להלן: "משמורת") הינו נושא רגיש ורחב מאוד הכולל בתוכו מנעד רחב של תתי נושאים הקשורים להחזקתו וגידולו של הילד. נושא המשמורת עולה כאשר ההורים אינם חיים יחדיו (גירושין, הורות משותפת, פרידה). החוק העוסק בענייני משמורת הוא "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962" (להלן: "החוק"). במאמר זה נדון בנושא החזקתו הפיזית של הילד וכן בנושאים…

קרא עוד

סיום אפוטרופסות – הדרכים השונות

סיום אפוטרופסות מגיע לאחר מינוי אפוטרופוס. אפוטרופוס הוא אדם אשר ממונה לטפל בעניינים השונים של אדם בוגר אשר אינו מסוגל פיזית/נפשית לקבל החלטות באותם העניינים (להלן: "החסוי") או קטין, שחזקה שעד גיל 18 צריך שיהיה לו אפוטרופוס (הוריו או אדם אחר). ישנם מספר דרכים לקבוע מי ימונה לאפוטרופוס (כפי שיפורט בהמשך). במאמר זה נעסוק בדרכים השונות המביאות…

קרא עוד

בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת ככלל, כאשר אדם בוגר מאבד את יכולתו לקבל החלטות בענייניו בצורה שקולה או כאשר לקטין נדרש אפוטרופוס שכן הוריו (האפוטרופוסים הטבעיים שלו) לא יכולים לדאוג לו, לא בחיים וכדו'. מינוי אפוטרופוס הינו הליך הדורש מעורבות ואישור של בית משפט. החוק שמפרט את השלבים השונים למינוי אפוטרופוס הינו חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,…

קרא עוד

מזונות ילדים לפי החוק האזרחי

מזונות ילדים (להלן: "המזונות") הינם חובה של ההורים כלפי ילדיהם הקטינים ולעיתים גם ילדיהם הבוגרים (כפי שיבואר בהמשך). החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט- 1959 (להלן: "החוק"), מסדיר את הסוגיות השונות בנושא המזונות, מאמר זה יפרט את סעיפי החוק וידון בעיקרו ב"מזונות האזרחיים". הדין החל בנושא מזונות ילדים הורה חייב במזונות ילדיו הקטינים לפי הדין…

קרא עוד

מזונות ילדים לפי הדין העברי

מזונות ילדים (להלן: "המזונות") הינם חובה של הורים כלפי ילדיהם הקטינים ובמקרים מסוימים גם ילדיהם הבגירים. הורים יכולים להגיע להסכמות לגבי תשלומי המזונות (במסגרת הסכמים, כגון: "גירושין", "הורות משותפת", "חיים משותפים" ), במידה ולא הגיעו להסכמות, ביהמ"ש הוא שיכריע את גובה המזונות שעל כל הורה לשלם. במאמר זה נדון בחבות הורים במזונות ילדים לפי הדין העברי.…

קרא עוד

ייפוי כוח מתמשך – המסמך שמאפשר לקבל החלטות על העתיד שלכם

בשנת 2017 נכנס לתוקפו תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: "החוק"). תיקון זה בחוק, מאפשר לאדם לערוך מסמך בשם "ייפוי כוח מתמשך" מהו ייפוי כוח מתמשך? ייפוי כוח מתמשך, הינו מסמך המאפשר לאדם (להלן: "הממנה") למנות אדם אחר (להלן: "מיופה כוח" ו/או "ממונה") לקבל החלטות עבורו, במידה ויאבד את יכולתו לעשות כן. מטרת…

קרא עוד

מהם הנחיות מקדימות לאפוטרופוס?

הנחיות מקדימות לאפוטרופוס (להלן: "ההנחיות"), הינו מסמך שעריכתו מתאפשרת בעקבות תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: "החוק"). התיקון לחוק בא להרחיב את האוטונומיה של האדם, לקבוע מי ומה יעשה בו וברכושו, כאשר יאבד את כושרו הנפשי/גופני לקבל החלטות בענייניו השונים, התיקון לחוק מאפשר גם עריכת מסמך הבעת רצון וייפוי כוח מתמשך. אדם כשיר…

קרא עוד
Scroll To Top