Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

התנגדות לביצוע שטר

Nechama Ovadia
Nechama Ovadia

Andreas Stutz

לקחו את התיק שלי ברצינות המלאה ונתנו לי שירות מיקצועי ואיכותי. התרשמתי מבקיאותו של המשרד ואני יכול רק להמליץ את משרד עו"ד זה במצפון שלם ובחום!

במסגרת הליכי הוצאה לפועל עומדות לזוכה אפשרויות שונות למימוש ההתחייבויות החייב כלפיו. אחת האפשרויות השכיחות היא הגשת בקשה לביצוע שטר / המחאה כנגד החייב. במאמר זה נעמוד בקצרה על זכותו של החייב להגיש התנגדות לביצוע שטר / המחאה והתנאים להגשתה.

מהי התנגדות לביצוע שטר?

במסגרת הליך הוצאה לפועל, יכול הזוכה להגיש בקשה לביצוע שטר נגד החייב. במסגרת תקופת האזהרה רשאי החייב להגיש התנגדות לביצוע השטר ככל ולטענתו הוא אינו חב את הסכום הנתבע בשטר.

התנגדות לביצוע שטר

התנאים להגשת התנגדות לביצוע שטר

חייב אשר מעוניין להגיש התנגדות לביצוע שטר צריך לבצע את הפעולות הבאות:

 • מילוי התנגדות לביצוע שטר בטופס המיועד לכך והגשתו בלשכת ההוצאה לפועל אשר בה נפתח תיק ההוצאה לפועל כנגדו. החייב רשאי להגיש את התנגדותו תוך 20 ימים מיום שנמסרה לו האזהרה.
 • להתנגדות יש לצרף תצהיר לאימות העובדות המפורטות בה.
 • להתנגדות יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • העתק צילומי של תעודת הזהות של החייב
 • ראיות התומכות בטיעוני ההתנגדות
 • העתק הבקשה לביצוע שטר.
 • אם החייב מיוצג יש לצרף ייפוי כוח חתום
 • יש להגיש את ההתנגדות ב- 3 העתקים ללשכת ההוצאה לפועל והעתק נוסף ישלח לזוכה.

דיון בהתנגדות לביצוע שטר

עם הגשת ההתנגדות לביצוע שטר, היא עוברת לטיפולו של ראש ההוצאה לפועל. ככל שההתנגדות הוגשה במועד, מחובתו לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל שבה נפתחה בקשת ביצוע השטר ולהורות על עיכוב ביצוע השטר עד שתתברר התנגדותו של החייב. למעשה, מרגע הגשת ההתנגדות כל הליכי ההוצאה לפועל כנגד החייב מעוכבים ולא ניתן לנקוט כנגדו בשום הליך עד למועד הדיון בבקשת ההתנגדות וההכרעה בה.

לאחר עיכוב ההליכים כנגד החייב, ההתנגדות מועברת לבית משפט השלום לדיון במסגרת הליך "סדר דין מקוצר". בית משפט השלום מקבל את ההתנגדות ככתב תביעה בסדר דין מקוצר ועל בסיסו, ולאחר שמיעת הצדדים בדיון, הוא רשאי להחליט אם לקבל את ההתנגדות או לדחותה.

כאמור לעיל, על החייב להגיש את ההתנגדות תוך 20 ימים מיום המצאת האזהרה לידיו. ככל וחלף המועד והחייב לא הגיש את ההתנגדות בתוך 20 ימים, עליו להגיש את ההתנגדות בצירוף בקשה לארכת מועד  להגשת ההתנגדות יחד עם תצהיר המפרט מדוע הוגשה ההתנגדות באיחור.

הטעמים העיקריים להגשת התנגדות לביצוע שטר

קיימים מספר טעמים עיקריים להגשת התנגדות לביצוע שטר, כפי שנפרט בקצרה:

 • הזוכה אינו מחזיק בשטר כשורה – ישנם פגמים בשטר, לרבות במראהו, מחיקות בשטר עצמו, הבדלים בין החתימה לשם הנפרע וכדומה.
 • זיוף חתימה – החתימה על גבי השטר זויפה.
 • כישלון תמורה – החייב טוען כי לא קיבל תמורה בעבור השטר.
 • מסירה על תנאי – השטר הנדון ניתן למימוש רק במידה והזוכה עומד בתנאים מסוימים למימוש ובמקרה זה, הזוכה לא עמד בתנאים אלו ועל כן השטר שימש רק לביטחון.

מדוע חשוב להיוועץ עם עורך דין בתחום הוצאה לפעול?

נוכחנו לגלות כי קיימים טעמים שונים להגשת התנגדות לביצוע שטר. המחוקק קבע תקופות זמן קצובות אשר במסגרתן יכול החייב להוכיח את התנגדותו במספר דרכים. לעיתים, אף הליכים מוקדמים נכונים יכולים לייעל את ניהול התיק ולחסוך לצדדים זמן וכסף רב. לכן, כדי לבחור את המסלול הנכון, מומלץ לפנות לסיוע עורך דין אשר בקיא בהליכי הוצאה לפועל וינחה אתכם מהי דרך הפעולה הנכונה ביותר עבורכם.

צרו קשר עם עורכת דין לפשיטת רגל ממשרדנו בתל אביב או בירושלים. נשמח לקבוע פגישה ולעזור בהגשת התנגדות לביצוע שטר או כל הליך הוצאה לפועל אחר.


 

צרו קשר

 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top