Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

נוהל משרד הפנים למתן אשרת שהייה לחסידי אומות העולם

Joshua Pex

איתן ברנס

אחרי שלוש וחצי שנים ושני משרדי עורכי דין שלא הצליחו לעזור בסכומים מטורפים שהשקעתי ולשווא. הגעתי אל המשרד של עורך דין מיכאל דקר, ותוך חודשים ספורים הצלחנו יחד להגיע לכך שיש לבן שלי מעמד במדינת ישראל. ועוד לקחו על עצמם לעזור בדברים נוספים. תודה ענקית לכל המשרד ובמיוחד לנטעלי שעזרה והסבירה על כל דבר עם המון המון סבלנות!

איך מקבלים אשרת שהייה בישראל לחסידי אומות העולם? חסידי אומות העולם הם אזרחי מדינות זרות, אשר סייעו ליהודים במהלך רדיפת היהודים על ידי הנאצים ועוזריהם בתקופת השואה. אנשים אמיצים אילו סיכנו את חייהם כדי לעזור ליהודים הנרדפים, לפיכך מוכרים על ידי ארגון יד ושם להנצחת השואה, וזוכים לתנאים מיוחדים על ידי המדינה בכל הקשור לקבלת אשרת שהייה חוקית בישראל. מדינת ישראל, על מנת לעשות צדק היסטורי, החליטה להעניק לחסידי אומות העולם, ילדיהם ונכדיהם – אפשרות חוקית לשהות ולעבוד בארץ.

במאמר זה, עורך דין יהושע פקס –עורך דין הגירה לישראל מהמשרד שלנו, יפרט מהם התנאים והדרישות למתן מעמד חוקי בישראל בהתאם לנוהל מתן אשרת שהייה בישראל לחסידי אומות העולם (בנים / נכדים). נכון להיום, עקב השנים שחלפו מאז תקופת מלחמת העולם השנייה, מדובר בעיקר במתן אשרת שהייה בישראל לבנים ונכדים לחסידי אומות העולם.

תנאים ודרישות לנוהל אשרת שהייה בישראל לחסידי אומות העולם (בנים / נכדים)

אשרת שהייה בישראל לחסידי אומות העולם

על מגיש הבקשה לקבלת מעמד בישראל כבן או נכד של חסידי אומות העולם לקיים את התנאים הבאים:

  1. נוכחות אישית חובה.
  2. טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה/להחלפת סוג האשרה.
  3. אישור "יד ושם" על היות ההורה/ סב הנטען חסיד אומות העולם.
  4. אישור לשכת הקשר להתאמת הזיקה המשפחתית הנדרשת בין מגיש הבקשה לבין חסיד אומות העולם – תעודת לידה ומסמכים רשמיים המוכיחים כי המבקש הוא אכן בן או נכד של אותו חסיד אומות העולם.
  5. דרכון בתוקף לחצי שנה מעבר לתקופת הרישיון.
  6. 2 תמונות חזותיות – עדכניות.
  7. תעודת יושר מקורית ומאומתת (היעדר מניעה פלילית).
  8. תנאי סף לקבלת מעמד בישראל כצאצא של חסידי אומות העולם הוא כניסה לישראל כחוק ושהייה חוקית בישראל.
  9. טופס הצהרת בריאות.
  10. תשלום אגרה – השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות.

הליך הטיפול במתן מעמד בישראל כבן או נכד של חסידי אומות העולם – אשרת שהייה בישראל לחסידי אומות העולם

עובד לשכת משרד הפנים בישראל אשר מקבל את טופס הבקשה, בודק את הפרטים בטופס כולל המסמכים המצורפים לבקשה, על מנת לוודא כי מולאו כל הדרישות המפורטות למעלה. במידה ולא, צורף לבקשה אישור מ"יד ושם", הבקשה תסורב באופן מיידי ותידרש יציאת המבקש מישראל, תוך ציון מועד יציאה נדרש.

יש להדגיש כי באם המבקש  מעמד בישראל כצאצא של חסידי אומות העולם, אינו בעל אשרת שהייה בישראל תקפה כחוק, יש לדרוש יציאתו מישראל בתוך 14 ימים ממועד הודעת הסירוב.

יש לבדוק פרטי המבקש ולוודא כי לא קיימת כל "הגבלה" לגביו, וכן לבדוק כניסות ויציאות קודמות ממדינת ישראל בקובץ בקורת גבולות. כמו כן, באם שהה המבקש בישראל בעבר, תקופת זמן של מעבר לחצי שנה, יעביר עובד הרשות שאילתא למשטרת ישראל בנוגע לעבר פלילי ומידע מודיעיני.

היה ונמצא כי המבקש מעמד בישראל בהתאם לנוהל מתן מעמד בישראל עבור בנים ונכדים של חסידי אומות העולם, למעשה אינו בן/נכד של חסיד אומות העולם או כי קיימת כל מניעה אחרת, תועבר בקשתו לוועדה לשכתית, בראשות מנהל/ת הלשכה אשר תדון בבקשה ותחליט בהתאם.

ילדים קטינים לנכדי חסידי אומות העולם:

נכדים לחסידי אומות העולם יכולים להביא לישראל את ילדיהם הקטינים, על מנת שיוכלו לחיות וללמוד בארץ. מאחר והטיפול בילדי נכדים אינו רשום בחוק, יש לקבל אישור מוועדה מיוחדת של משרד הפנים בירושלים. שיקולי הוועדה בנושא זה הם סובייקטיביים, ואינם רשומים במפורש בנהלי משרד הפנים. עם זאת, עזרתו של עורך דין המומחה לנושאי הגירה תסייע בקבלת תשובה חיובית בנושא.

 אישור הבקשה למעמד בישראל עבור בנים ונכדים של חסידי אומות העולם

 נמצא כי המבקש הינו בן/נכד לחסיד אומות העולם ואין כל מניעה למתן מעמד בישראל, תינתן למבקש אשרת עבודה בישראל מסוג ב/1 כללי – חסיד אומות עולם, למשך שנה אחת, אשר תוארך כל פעם בשנה נוספת ובמצטבר לתקופה של עד 5 שנים. בכל הארכת אשרה יש לבחון כי הבקשה למתן אשרת שהייה בישראל לחסידי אומות העולם – עומדת בכל התנאים והדרישות של נוהל מתן מעמד בישראל לצאצא חסיד אומות העולם.

לאחר תקופה של 5 שנות שהייה בישראל, באם קיימת בקשה להארכת רישיון השהייה בישראל מעבר לחמש שנים, תובא הבקשה לאשרת שהייה בישראל לחסידי אומות העולם (בנים / נכדים) בפני ראש רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים למתן החלטה.

יהושע פקס, עורך דין הגירה לישראל ממשרדנו בתל-אביב

נשמח לעמוד לשירותכם לגבי כל שאלה בקשר לאשרת שהייה בישראל לחסידי אומות העולם או קבלת מעמד חוקי בישראל.

התקשרו לקבל ייעוץ משפטי:

אשרת שהייה בישראל לחסידי אומות העולם

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top