Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תהליך מיזוג חברות

Michael Decker

דרור שניידר

מענה יעיל,זריז,מקצועי ואנושי

מיזוג חברות הוא תהליך מורכב שמצריך הבנה עמוקה בנושא. לא כל מיזוג יאושר, וייתכן שהמיזוג יותנה בתנאים. באילו נסיבות, מדוע ומהם המבחנים המנחים? על כל אלו ועוד במאמרם של עורכי הדין ממשרדנו.

מהו מיזוג חברות?

חוק ההגבלים העסקיים, אשר נקרא כיום: חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988 (להלן: "חוק התחרות הכלכלית", "החוק") עוסק בהגבלים העסקיים הבאים: הסדרים כובלים, מיזוגי חברות, מונופולין וקבוצות ריכוז. סוגי הגבלים אלו קשורים לתופעה העיקרית הכלכלית, אשר כדי לרסן אותה נחקק החוק – תופעת כח השוק.

מיזוג חברות הוא תהליך שבו מתבצעת רכישת עיקר נכסי חברה אחת בידי חברה אחרת או רכישת מניות של חברה, בידי חברה אחרת, בערך שעולה על 25% מסך כל מניות החברה. החוק קובע מהם הכללים בדבר הודעת מיזוג והסכמת הממונה על התחרות.

הרציונל שעומד בבסיס הפיקוח על המיזוגים הוא מניעת חיבור מבני בין עסקים, אם קיים חשש סביר שהתוצאה של חיבור זה, בשוק בו העסקים פועלים, תהיה יצירת כח שוק או חיזוקו, שתוצאות הלוואי שלו יהיו העלאת מחירים, הפחתת התפוקה ופגיעה באיכות השירות.תהליך מיזוג חברות

תחולת הוראות החוק בדבר מיזוג חברות

לא כל עסקאות הרכישה במשק נבדקות, ולכן בסעיף 17 המחוקק קבע כללים, שלאורם ייבחנו עסקאות מסוימות במשק – הכוונה לעסקאות שקיימת לגביהן הסתברות גבוהה יותר לפגיעה בתחרות. ע"פ לשון החוק, הוראות החוק יחולו על מיזוג חברות שמתקיים בהם אחד מאלה:

  1. כתוצאה מהמיזוג החברות המתמזגות יהפכו לבעל מונופולין.
  2. מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על סכום של 359,300,000 שקלים.
  3. אחת החברות המתמזגות היא בעלת מונופול.

הודעת מיזוג והסכמת הממונה

עסקת רכישה שנכנסת לפרק המיזוגים שבחוק מחייבת את הצדדים בחובות מיוחדות, שמקורן הוא בסעיף 19, הקובע כי חברות לא יתמזגו, אלא אם כן ניתנה תחילה הודעת מיזוג והתקבלה הסכמת הממונה למיזוג. אם הסכמת הממונה הייתה מותנית – המיזוג יהיה לפי התנאים שקבע.

שתי החובות העיקריות בסעיף זה הן חובת הדיווח המוקדם – יש לדווח לממונה על המיזוג ולקבל את הסכמתו המוקדמת למיזוג – וכן חובת ההמתנה; הצדדים לא יכולים לבצע פעולות כלשהן ולהתחיל במיזוג עד לקבלת החלטת הממונה ובכפוף אליה.

הממונה ייתן את תשובתו תוך 30 יום מיום שקבל את הודעת המיזוג מהחברות שמעוניינות להתמזג. הוא יודיע להן אם הוא מסכים למיזוג, מתנגד לו או מתנה את המיזוג בתנאים שקבע בהודעתו.

במקרה שהממונה לא נתן הודעה תוך 30 יום, המשמעות היא כהסכמה, אלא אם המועד למתן הודעתו הוארך.

התנגדות למיזוג

כאמור, בסיום הליך בדיקת המיזוג, הממונה יחליט אם לאשר אותו, להתנגד לו או להתנות את אישורו בתנאים.

סעיף 21 לחוק קובע מבחן מהותי, לפיו הממונה יתנגד למיזוג חברות או יתנה אותו בתנאים אם לדעתו קיים חשש סביר, כי כתוצאה מהמיזוג תיפגע באופן משמעותי התחרות באותו ענף או הציבור ייפגע באחת מאלה:

(1)  רמת המחירים של נכס או של שירות.

(2)  איכות נמוכה של נכס או של שירות.

(3)  הכמות המסופקת של הנכס או היקף השירות, או סדירות האספקה ותנאיה.

אם כן, בהיעדר חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות או בציבור, הממונה יאשר את המיזוג. מנגד, אם מתעורר חשש סביר, הממונה יתנגד לתהליך מיזוג חברות או שהוא ינסה לנטרל את הבעיה של התחרות ע"י תנאים מתאימים שיקבע.

ערר על החלטת הממונה

החלטת הממונה אינה סוף פסוק. סעיף 22 לחוק קובע, כי אם הממונה התנגד למיזוג החברות או שהוא התנה את הסכמתו למיזוג בתנאים, כל אחת מהחברות שמבקשת להתמזג, יכולה להגיש ערר לבית הדין תוך 30 ימים מיום שקיבלה את החלטת הממונה.

גם במקרה שבו הממונה הסכים למיזוג (בתנאים או ללא תנאים), כל אדם שעלול להיפגע מהמיזוג, איגוד עסקי וארגון צרכנים, רשאים להגיש לבית הדין ערר על החלטת הממונה. הערר יוגש תוך 30 ימים מיום שההודעה על החלטת הממונה פורסמה בשני עיתונים יומיים.

ועדת הפטורים והמיזוגים

הועדה לפטורים ולמיזוגים הוקמה מכח חוק התחרות הכלכלית, והיא משמשת כוועדה מייעצת לממונה על התחרות. ועדה זו מייעצת לממונה בשלושה תחומים, ביניהם: אישור מיזוגים ומתן פטורים מאישור הסדר כובל.

הוועדה מייעצת לממונה לגבי כל בקשת מיזוג ולגבי כל בקשה לפטור מאישור הסדר כובל שמובאת בפניו. הממונה לא רשאי לאשר מיזוג לפני שהתייעץ עם חברי הוועדה, וכלשון סעיף 24 לחוק: " לא יסכים הממונה למיזוג חברות, בין בתנאים ובין ללא תנאים, אלא לאחר התייעצות עם הועדה".

בהתאם לחוק, בוועדה יהיו חברים חמישה עובדי המדינה בעלי ידע ומומחיות בכלכלה, בראיית חשבון, במנהל עסקים או במשפט, וכן רשימה של שמונה חברים נציגי ציבור. מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אחר שלו או של קרוב שלו, לא יכהן כחבר הוועדה.

המניין החוקי בישיבות הועדה הוא רוב הרכב הוועד, וכי החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות של המצביעים אשר נוכחים באותה ישיבה. במקרה של קולות שקולים, ליושב ראש הועדה יהיה קול נוסף.

עו"ד מיזוגים ורכישות

עורכי דין מיזוגים ורכישות מטפלים בכל הקשור לעסקאות מיזוג ורכישה, אשר לרוב הן עסקאות סבוכות ומורכבות שמצריכות ניסיון וידע רב במספר תחומי משפט כולל חברות, מיסים והגבלים עסקיים.

עורכי דין העוסקים במיזוגים ורכישות נותנים ללקוחותיהם – חברות, רוכשים, מוכרים ומוסדות פיננסיים – את השירותים הבאים: ניהול משא ומתן וניסוח חוזים לרכישת נכסים, מניות, מיזוג ועסקאות נוספות, ביצוע בדיקת נאותות, ייעוץ וליווי הדירקטוריון בנושאי ממשל תאגידי, ייעוץ לגבי תוכניות תמריצים להנהלה ולעובדים בעסקאות מיזוג ורכישה ועוד. בנוסף, עורכי הדין מטפלים בכל העניינים הנלווים לעסקאות המיזוג והרכישה ואשר נובעים מהן, כגון: סיוע בהכנת תשקיפים ודו"חות, קבלת היתרים, הסכמי מימון וליווי לאחר השלמת המיזוג.

עורכי דין המתמחים במיזוגים ורכישות לרוב מייצגים גם תאגידים בינלאומיים שמבצעים עסקאות רכישה בישראל, וכן מלווים חברות ישראליות בעסקאות רכישה בחו"ל. עוה"ד העוסקים בתחום זה נדרשים לשלב את הידע, הנסיון והבקיאות שלהם ביחד עם חשיבה יצירתית, אשר תוביל לתכנון אסטרטגיות יעילות ליישום עסקאות המיזוג והרכישה.

במשרד עורכי הדין שלנו ישנם עורכי דין המתמחים בדיני חברות, ואשר יש להם נסיון רב בעסקאות מיזוג ורכישה. אתם מוזמנים לפנות למשרדנו, ולקבל ייעוץ ומעטפת כוללת של שירותים משפטיים נדרשים במקום אחד.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top