Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תביעה על סכום קצוב

Nechama Ovadia

מיכל זיגדון

נעזרתי בשירות המשרד לתרגום תעודות הלידה של בנותיי.
בימינו, שהתקשורת נעשית לרוב טלפונית או דרך הודעות ומיילים, קיבלתי מכם שירות סבלני, אמין ואדיב, מתחילת ההתקשרות ועד סוף התהליך.
ממליצה מאוד ואם אצטרך שוב שירות של תרגום ללא ספק אתם הכתובת שלי.
תודה רבה!

תביעה על סכום קצוב מוגשת לרוב על מנת לייעל ולקדם את הליכי ההוצאה לפועל ולחסוך בזמן יקר. במאמר עורכת הדין נחמה עובדיה, עו"ד ממשרדנו, העוסקת בתחום הוצאה לפועל, תסביר בקצרה מה הם התנאים של תביעה זו, מי זכאי להגישה וההליכים לניהול התביעה.

מהי תביעה על סכום קצוב?

ניתן להגיש תביעה זו באחד מהמקרים הבאים:

 • מכוח חוזה או התחייבות בצירוף ראייה בכתב. מדובר בסוג תביעה שניתן לחשב בחישוב פשוט את הסכום הנתבע וקיימת ראייה בכתב המעידה ומאשרת את הסכום הנתבע. לדוגמה: חוזה למתן שירותים, כאשר מקבל השירות לא שילם את התמורה הנקובה בחוזה.
 • מכוח עילה בחוק. מדובר בסוג תביעה הקובעת שיש לשלם סכום קבוע בהתאם להוראת החוק הרלוונטית. לדוגמה: תשלום אגרות והיטלים לעיריות ולרשויות.

כל מי שיש בידו התחייבות או חוזה שעל פיו מגיע לו סכום כסף קצוב או סכום בהתאם לחיקוק רשאי להגיש תביעה על סכום זה.

תביעה על סכום קצוב

ההליכים להגשת תביעה על ידי הזוכה

שלב ראשון: מכתב התראה

ראשית,  הזוכה חייב לשלוח לחייב "מכתב התראה" בדואר רשום עם אישור מסירה, המפרט אודות החוב ורצונו של הזוכה להגיש בגין החוב תביעה על סכום קצוב. במידה והחייב סירב לחתום על אישור המסירה או לקבל את מכתב ההתראה, חזקה שההתראה הומצאה כדין.

שלב שני: הגשת התביעה

אם חלפו 30 ימים ממתן ההתראה לחייב, הזוכה רשאי להגיש תביעה ללשכת ההוצאה לפועל באמצעות טופס ייעודי לבקשה זו. יחד עם הבקשה לתביעה על סכום קצוב, הזוכה צריך לצרף את המסמכים הבאים:

 • כתב התביעה
 • ראייה בכתב המעידה על סכום החוב לזכותו
 • מכתב ההתראה שנשלח לחייב
 • אישור מסירת מכתב ההתראה על ידי רשות הדואר
 • ייפוי כוח עו"ד במידה והזוכה מיוצג
 • במידה והחייב השיב למכתב ההתראה, יש לצרף את תשובותו
 • תדפיס משרד הפנים אודות פרטיו האישיים של החייב
שלב שלישי: הדיון בתביעה

לאחר שהזוכה הגיש את כל המסמכים הרלוונטים לכתב התביעה, בסמכות מנהל לשכת ההוצאה לפועל לשלוח לחייב אזהרה אודות התביעה שנפתחה בעניינו המציינת את האפשריות הבאות בפניו:

 • לשלם את החוב הנקוב בכתב התביעה
 • לבצע בעניינו חקירת יכולת
 • לבקש צו תשלומים לסכום הנקוב
 • להגיש התנגדות לתביעה
 • להגיש טענת פרעתי

מידה והחייב לא ינקוט באחת האפשריות המצויינות באזהרה הוא עלול להיחשב כחייב המשתמט מתשלום חובותיו וייתכן ויוטלו על החייב סנקציות ומגבלות בהתאם להוראות החוק.

ליווי מקצועי של עורך דין מול הוצאה לפועל

ככל הליך משפטי, הליך זה מורכב מכללים שמומלץ להיוועץ בהם עם עורך דין מקצועי המתמחה בתחום הוצאה לפועל. לכל שלב בהליך זה ישנן אפשרויות פעולה שונות שיכולות לקדם ולחסוך עלויות רבות וזמן יקר. לכן, במידה ואתם שוקלים להגיש תביעה בתחום פשיטת רגל, בין אם על סכום קצוב או אחרת, פנו לסיוע עו"ד המתמחה בתחום.

קבעו פגישה עם עורכת דין להוצאה לפועל ממשרדנו בתל אביב או בירושלים לקבלת סיוע בהגשת, ניהול, או התנגדות לתביעה.

תביעה על סכום קצוב

:03-3724722

        055-9781688

 : [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top