Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

היתר רישיון נהיגה לפלסטינים תושבי האזור ורצועת עזה

Michael Decker

שלום

תותח עורך דין מיכאל עזר לנו מאוד עם תביעת אבהות ולאחר מכן בהסדרת המעמד של בת הזוג שלי. צוות המשרד נחמד מאוד והיו מאוד יעילים

האם ניתן להסדיר רישיון נהיגה ישראלי לתושבי אזור יהודה ושומרון ורצועת עזה?

מאמר זה נוגע למצב המשפטי הקיים היום במדינת ישראל, בכל הנוגע להסדרת היתר רישיון נהיגה בישראל לפלסטינים תושבי האזור ורצועת עזה. רישיון נהיגה ישראלי עבור תושבים אלו הינו הליך הכפוף לחוקים ותקנות לא מעטות. הסמכות לאשר הנפקת רישיון נהיגה בישראל נמצא אצל משרד התחבורה, צה"ל והמנהל האזרחי. משום כך חשוב להכיר את ההליך להגשת בקשה להנפקת הרישיון, יחד עם ההיתרים הכרוכים בנהיגה בשטחי ישראל.

יש לציין כי הנוהל וגם מאמר זה מתייחסים לאזור יהודה ושומרון בשם "האזור".

היתר רישיון נהיגה לפלסטינים תושבי האזור

היתר רישיון נהיגה לפלסטינים תושבי האזור ורצועת עזה – תקנות כלליות בנוגע לחוקי תעבורה

בהתאם לחקיקה הביטחונית שנכתבה בשנת 1968, סעיפים 3 ו-5 מתייחסים להוראות בדבר תנועה ותעבורה באזור יהודה ושומרון, שם נקבע כי לא ייסעו תושבי האזור בכלי רכב ישראלים אלא בהיתר. זאת בנוסף לתקנה 578ב(1) לתקנת התעבורה משנת 1961, על-פיה "לא ינהג תושב אזור רכב שאינו רשום באזור אלא אם כן יש בידו היתר לכך מאת מפקד כוחות צה"ל באזור או מי שהוא הסמיך לכך".

בדומה לתושבי האזור, חל איסור זה גם על תושבי רצועת עזה. אולם, לגביהם הסמכות למתן ההיתר עומדת בידי שר התחבורה והבטיחות בדרכים או מי שבסמיך לכך.

בעקבות החלטות ביטחוניות שנקבעו, העביר מפקד האזור את הסמכות למתן היתרי נהיגה ברכבים ישראלים לרע"ן (ראש ענף) כלכלה במנהל האזרחי. שר התחבורה הסמיך את רמת"ק (ראש מנהל תיאום וקישור) עזה לתת היתרי נהיגה לתושבי רצ"ע.

רישיון נהיגה ישראלי לפלסטיני לנהיגה ברכב בתחומי ישראל? רק במקרים מיוחדים

על-פי דיני תעבורה ותחיקת הביטחון, חלים הגבלות על מתן רישיון נהיגה ישראלי לתושבי האזור בתוך תחומי ישראל. תקנה מס' 175 לתקנות התעבורה קובעת כי רשות הרישוי תעניק או תחדש רישיון נהיגה ישראלי לפלסטיני תושב האזור רק במידה ושוכנעה לעשות כן מטעמים מיוחדים. למרות זאת, תושב האזור יוכל לנהוג ברכב ישראלי אך ורק אם יינתן לו היתר לכך, אפילו במידה ומחזיק ברישיון נהיגה ישראלי.

ישנם מקרים בלעדיים אשר בהם יהיה ניתן לנפק היתר נהיגה לרכב ישראלי עבור תושב האזור מטעמים הומניטריים, זאת בהתאם לכתוב בנוהל זה.

נוהל טיפול בבקשות על-מנת להעניק היתרי נהיגה בישראל ברכב ישראלי עבור תושב האזור מטעמים הומניטריים.

ההכרעה בשאלה האם ליתן לתושב האזור היתר נהיגה ברכב ישראלי נקבעה לאחר בחינת מכלול השיקולים בכובד ראש. מחד גיסא, ישנו סיכון בטחוני מוחשי למדינת ישראל בהענקת היתרי נהיגה ברכב ישראלי לתושב האזור, לפיכך יש ליתן היתרים אלו בכפוף לבחינת שיקולי הגורמים הרשמיים בנושא. על כן, הוחלטה בתחיקת הביטחון ההגבלה לנהוג ברכב ישראלי אלא אם הורשה הדבר.  בשיווי המשקל שבין צרכים אלו מצד אחד לסיכון הביטחוני מהצד השני, הוכרע כי רק תושב האזור אשר עומד בתנאים המצטברים הבאים יהיה רשאי להגיש בקשה עבור קבלת היתר נהיגה ברכב ישראלי:

  • למבקש ישנו היתר שהייה חוקי בישראל מכוח איחוד משפחות עם בן / בת זוג ישראלי/ת.
  • המבקש מצוי בישראל כחוק למעלה מ-3 שנים רצופות.

למאמר על הליך הגשת בקשה עבור קבלת היתר נהיגה ברכב ישראלי לבעלי רישיון פלסטיני לחצו כאן. לפלסטיני ללא רישיון קודם לחצו כאן. למאמר אודות הנוהל העדכני בנושא ופירוט ההליך והדרישות לצורך קבלת רישיון לחצו כאן.

מאמרים נוספים על זכויות לפלסטינים:

  1. רכישת אזרחות זרה לפלסטינים
  2. הסדרת מעמד בני זוג פלסטינים בישראל

תודה למר יהונתן גבריאלוב בכתיבת המאמר.

צרו קשר עם עורך דין מומחה בהסדרת קבלת היתר נהיגה לפלסטינים ברכב ישראלי

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בענייני הגירה לישראל כולל הסדרת הנפקת היתר נהיגה ברכב ישראלי לפלסטינים תושבי האזור. אנו מטפלים בתיקים רבים ומורכבים בנוגע להיתר הנפקת רישיון ישראלי לפלסטינים ובמקרים נוספים גם לגבי הנפקת אזרחות או ישיבת קבע. נשמח לעזור לכם בטלפונים המוצגים בתחתית הדף.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top