Skip to content

רישיון לעסוק ברפואה בישראל

Saad AbuKhalaf

Saad AbuKhalaf

במאמר זה נסביר את מנגנון קבלת הרישיון לעסוק במקצוע הרפואה בישראל, במיוחד עבור סטודנטים שסיימו את לימודי הרפואה שלהם מחוץ לישראל והמנסים להשיג רישיון ישראלי לעיסוק ברפואה.

באופן כללי, לתושב קבע בישראל או לאזרח ישראלי יש זכות לגשת למבחן הרפואה בישראל, ותושב עם אשרה זמנית רשאי להגיש בקשה גם בתנאי שהוא יקבל תושבות קבע בישראל בתוך 3 שנים מרגע שבקשתו נרשמה וככל שהוא עומד בתנאים שקבע משרד הבריאות בישראל בעניין זה מראש, והחשוב שבהם הוא קבלת תעודה סיום לימודים בהצלחה מאוניברסיטה חיצונית המוכרת בישראל והשלמת תקופת ההכשרה (סטאז') בהצלחה.

אנו במשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש ​​- ירושלים, מציעים פתרונות ייעוץ משפטי בכל הנוגע להשגת רישיון לאנשי מקצוע בתחום הרפואה בישראל, אישור התעודות ותרגומה וכל ההליכים הקשורים בנושא זה.

 לאלו שעברו את בחינת USMLE הבורד האמריקאי

על פי תיקון רשמי שאושר על ידי הוועדה האחראית לקביעת תקנות הרופאים בכנסת, הרופא שעובר את בחינות ה- USMLE זכאי לפטור ממבחן העיסוק ברפואה הישראלי לפני תקופת ההכשרה (סטאז').

הגשת בקשה לרישיון ישראלי לעיסוק על פי USMLE נעשית על פי הכללים המפורטים להלן:

 1. בחינה או פטור על בסיס בחינת USMLE והכשרה (12 חודשים).
 2. קבלת רישיון זמני.
 3. קבלת רישיון קבוע.

 דרישות הבקשה להיבחן לצורך עיסוק לפני תקופת ההכשרה

1. (שליחת הבקשה וצירוף המסמכים הנדרשים, למחלקת רישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות הישראלי בירושלים. (יש להגיש את הבקשה עד 60 יום לפני מועד הבחינה).

2. לאחר האישור מתקבל רישום מושב לבחינה הממשלתית לעיסוק. הבחינות נערכות פעמיים בשנה (מועדי חורף וקיץ).

3. לאחר בדיקת המסמכים על ידי המחלקה לרישוי מקצועות רפואיים, מופנה הרופא לבחינה הממשלתית לפני ההכשרה, ותירשם בקשתו למבחן למועצה הרפואית בישראל.

4. לאחר שיעבור את הבחינה בהצלחה, מקבל הרופא אישור לביצוע הכשרה ויירשם למוסד רפואי בישראל כמתמחה לתקופה של 12 חודשים.

ההבדל בין רישיון זמני לקבוע

 1. הרישיון הזמני לעסוק במקצוע הרפואה בישראל מתקבל לאחר תום תקופת ההכשרה, ועל הרופא לשלוח למחלקת הרישוי למקצועות הרפואה אישור רשמי של הגוף האחראי להכשרתו לאחר סיום תקופת ההכשרה באופן רשמי ובהצלחה.
 2. לאחר בדיקת המסמכים מקבל המבקש מכתב על זכאותו לרישיון זמני. הרישיון הזמני יישלח לרופא בדואר רשום. קבלת הרישיון מותנית בתשלום אגרת רישיון.
 3. רופא שקיבל תעודה מחוץ לישראל ומילא אחר התנאים לקבלת רישיונו, עבד לפחות 12 חודשים רצופים וקיבל הערכה מקצועית חיובית מרופא מומחה, וכן מילא אחר דרישות החוק והתקנות, יהיה זכאי לקבל רישיון קבוע לעסוק במקצוע הרפואה בישראל.

בדיקת מרשם פלילי

לקבלת רישיון על משרד הבריאות לקבל אישור ממשטרת ישראל כי מבקש הרישיון לעיסוק ללא עבר פלילי.

המסמכים הנדרשים

 1. טופס לעובדים במקצוע הרפואה (בשני עותקים).
 2.  תמונה אישית (בשני עותקים).
 3. העתק של תעודת הזהות הספח והכתובת (בשני עותקים).
 4. באשר לשוהים עם ויזה: העתק הדרכון עם אישור המסביר את הסיבה לשהייתו בישראל.
 5. טופס בקשה להיבחן (שני עותקים).
 6. יש לאשר את המסמכים על ידי נוטריון מורשה בישראל (עם הסרט האדום) ועוד עותק (שני עותקים).

התקשר אלינו:

רישיון לעסוק ברפואה בישראל. אנו במשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש ​​- ירושלים, מציעים פתרונות ייעוץ משפטי בכל הנוגע להשגת רישיון לאנשי מקצוע בתחום הרפואה בישראל, אישור התעודות ותרגומם וכל ההליכים הקשורים לנושא זה.

רישיון לעסוק ברפואה בישראל  : 02-9903180     :0546844552    

 : Saadk@lawoffice.org.il 

צרו קשר

Scroll To Top