Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

קציבת מזונות בהליך חדלות פרעון

Nechama Ovadia
Nechama Ovadia

מרים פופ

הי לכולם,אורך דין מבורך ,מאות גדולה.אמין,אמיתי ,מתחשב בכול סיטואציה ספציפי לבן האדם הנותן שירות .שאלוהים הברך אותו ואת משפחתו.🙏🙏🙏תודה לאל שיש כאלו אורך דינים כמו Joshua Pex.ממליצה מאוד בחום.❤❤❤

קציבת מזונות בהליך חדלות פרעון – חייב המצוי בהליך חדלות פרעון וניתן צו כינוס לנכסיו השונים לא יכול לשלם כסף שלא במסגרת הליך חדלות פרעון ובאישור בית המשפט הדן בעניינו. עולה השאלה, מה קורה עם חייב המצוי בהליך חדלות פרעון ונזקף לחובתו תשלום מזונות? כיצד מתמודדים עם זה? במאמר הבא נעמוד על נושא של קציבת מזונות לחייב בהליך חדלות פרעון. נסביר כמה ואיך מותר לשלם, וכיצד משנים את הסכום.

קציבת מזונות בהליך חדלות פרעון

מימוש זכות קציבת מזונות

גרושת החייב או ילדיו של החייב, שקיבלו פסק דין בדבר זכאותם לדמי מזונות יכולים לממשו ובלבד שאותו חיוב חל לאחר מתן צו הכינוס ואין המדובר בחיוב שמקורו טרם מתן צו הכינוס, וזאת באופן הבא.

ראשית – הבאת מידע לגבי צו הכינוס לידי הזכאים למזונות

יש להעביר לידי הזכאים למזונות (האישה או הילדים של החייב) את צו הכינוס שניתן כנגד החייב ולידע אותם בדבר אפשרותם להגיש בקשה לקציבת מזונות לבית המשפט של חדלות פרעון הדן בתיקו של החייב. במידה והחייב לא הביא לידיעתם את צו הכינוס, רשאי הכונס הרשמי ליידע אותם אודות צו הכינוס שניתן.

שנית – הבאת מידע לגבי המזונות לבית המשפט 

הזכאים למזונות צריכים להגיש לבית המשפט הדן בתיקו של החייב את פסק הדין הקובע את חיוב המזונות ולצרף פירוט והסבר למה הם זקוקים כדי לקיים ניהול בית תקין, את ההוצאות הכספיות הכרוכות בכך וכל מסמך שיכול לתמוך בבקשתם.

שלישית – הכרעת בית המשפט לאחר קבלת תגובת הצדדים

לאחר שבית המשפט קיבל לידיו את בקשת הזכאים למזונות, מוגשת גם  תגובת החייב והמנהל המיוחד לבקשה. לעיתים נדרשת גם תגובת הכונס הרשמי. לאחר שמונחות בפני בית המשפט הבקשה והתגובות, בית המשפט בוחן את הבקשה ואת עמדתם של הצדדים ומכריע מהו שיעור הקיצבה שעל החייב לשלם לזכאים למזונות.

יודגש כי בית המשפט אינו כבול לסכום שנקבע בפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה בדבר גובה המזונות, אלא, יכול להחליט על סכום נמוך יותר בהתאם לשיקול דעתו ומצבו הכלכלי והאישי של החייב.

רביעית – המשך תשלום מזונות לאחר קבלת הפטר

בתום הליך חדלות פרעון, החייב מקבל צו הפטר הפוטר אותו מכל חובותיו שקדמו ליום מתן צו הכינוס. אולם, צו ההפטר לא יכול לחול על חוב כספי של מזונות. בשל כך, את ההפרש הקיים בין הסכום שנקבע בקציבה לבין הסכום הקבוע בפסק הדין, החייב מחוייב לשלם לאחר מתן ההפטר. ככל והחייב לא יעשה זאת, יכולים הזכאים למזונות לפעול כנגדו בשל כך.

למה חשוב להיוועץ עם עורך דין מומחה?

חייב המשלם מזונות מחפש לקבל את הליווי וההדרכה המתאימים, על ידי עורך דין בעל ניסיון, אשר ימליץ כיצד ואיך לפעול מול הזכאים למזונות. כאשר מוגשת בקשה לקציבת מזונות, הצגת עמדת החייב לבקשה בפני בית המשפט הינה הכרחית ונחוצה על מנת שבית המשפט יבחן כל מקרה לגופו. חשוב כי עוה"ד המייצג את החייב יציג בפני בית המשפט את התמונה המלאה בדבר מצבו הכלכלי של החייב ויכולתו לעמוד בתשלום דמי המזונות, לצד התשלום החודשי המושת עליו בהליך ודמי מחייתו, ובמידת הצורך אף להפריך את טענות הזכאים.

תחום חדלות הפרעון הינו תחום משתנה ודינמי. לעיתים יכולים להיות מקרים בהם בתי המשפט מכריעים בתיקים באופן לא צפוי. הנושא הכלכלי בחדלות פרעון מושפע רבות משיקול דעתם של הגורמים המקצועיים, בתי המשפט ומעורבותו של החייב בהליך. על מנת שהחייב לא יהיה מופתע מתוצאות מעשיו, עליו לקבל את הליווי המשפטי המתאים ביותר. לכן, ככל ואתם מצויים בהליך פשיטת רגל או מעוניינים לפתוח בהליך חדלות פרעון, כדאי לפנות לקבל ייעוץ של עו"ד הבקיא בתחום ויכול לתת את המענה המתאים למצבכם.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top