Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

צירוף נתבע בהליך אזרחי (מידע משפטי)

Joshua Pex
Joshua Pex

נחום כהן

משרד עו"ד בתל אביב, קטן מימדים אבל פועל ועושה את עבודתו נאמנה. עו"ד ותומכים אחרים (paralegal) אמינים, אדיבים, יודעים להקשיב ולהסביר.
נגישות לחניה של המשרד מונע כאב ראש ללקוחות, וזה אחד היתרונות הנוספים.
בהצלחה

כיצד ומתי יתאפשר יצרוף נתבע בהליך אזרחי? צירוף נתבע להליך משמעותו הגשת תביעה נגד מספר נתבעים, או צירוף של נתבע נוסף אחד או יותר תוך כדי ההליך. בשני המקרים יש לעמוד בתנאים שנקבעו לשם כך בתקנות סדר הדין האזרחי. בכלל זה, על צירוף נתבע להיות דרוש לצורך הכרעה בתביעה ביעילות ובאופן מלא. ככל שהבקשה מוגשת במהלך ההליך, יש להוכיח כי הדבר נדרש עבור קיום הליך שיפוטי באופן הוגן וראוי. להלן יסביר על כך עו״ד יהושע פקס, מומחה למשפט אזרחי ממשרדנו.

צירוף נתבע בהליך אזרחי (מידע משפטי)

באילו מקרים נדרש צירוף נתבעים בתביעות אזרחיות?

קיימים לא מעט מקרים בהם תביעות אזרחיות עשויות לערב מספר נתבעים. לדוגמה, לא פעם תביעות בענייני חוזים כוללות הסכמים חוזיים שנערכו בין יותר משני צדדים. ככל שלאחד מהצדדים לחוזה יש טענות לגבי מספר צדדים אחרים שחתומים עליו, ייתכן כי תוגש תביעה מאוחדת נגד כל אותם צדדים. דוגמה נוספת היא תביעה נזיקית המוגשת נגד מספר צדדים, למשל כאשר לא יודעים מי מהם אחראי לנזק שנגרם. אם נניח אדם ננשך על-ידי מספר כלבים של בעלים שונים, ונגרמו לו כתוצאה מכך נזקים פיזיים, באפשרותו להגיש תביעה נגד הבעלים של כל הכלבים בגין הנזק שנגרם לו. זאת, כמובן, ככל שזהות בעלי הכלבים ידועה. להבדיל מכך, לא פעם קורה שזהות הנתבעים הרלוונטיים מתבררת תוך כדי ניהול התביעה. כפי שנסביר להלן, במקרים אלה, על מנת לצרף את כלל הנתבעים להליך, יהיה צורך להגיש בקשה לבית המשפט לשם כך.

מה הדין החל בנושא צירוף נתבע להליך אזרחי?

כאמור, לא פעם צירוף נתבעים לאותה תביעה נדרש, בשל כך שהתביעה מערבת את כל אותם נתבעים, או נוגעת לאותה השתלשלות עניינים עובדתית. תקנות סדר הדין האזרחי, בהן קבועים מרבית הכללים הפרוצדורליים לגבי תביעות אזרחיות בישראל, מאפשרות הגשת תביעה נגד מספר נתבעים. זאת בכפוף לכך שהדבר נדרש לצורך הכרעה בתביעה באופן יעיל ומלא. ככלל, אם התביעה מוגשת מראש נגד מספר נתבעים, יהיה צורך לפרט במסגרת כתב התביעה לגבי כל אחד מהם מדוע צירופם לתביעה נדרש לצורך הכרעה יעילה ומלאה בה.

חשוב לציין כי נתבעים אשר סבורים כי צירופם לתביעה אינו נדרש יוכלו לטעון נגד צירופם, למשל בדרך של בקשת מחיקתם מן ההליך. ככל שהבקשה תתקבל, ניתן יהיה, לכל היותר, להגיש נגדם תביעה נפרדת. ואולם, בקשה למחיקת נתבעים מן ההליך לא תתקבל אוטומטית. זאת משום שהתקנות קובעות כי כאשר קיים ספק לגבי זהות האדם שיש לתבוע ממנו את הסעד המבוקש על-ידי התובע, עומדת בפני התובע האפשרות להגיש את התביעה נגד מספר נתבעים. במהלך הדיון תתברר שאלת החבות לגבי הנתבעים, כמו גם היקף החבות של כל נתבע.

האם ניתן לצרף נתבעים להליך שכבר מתנהל?

התקנות קובעות כי צירוף מקרים תוך כדי ניהול התביעה הוא דבר שבית המשפט מוסמך לעשות בכל עת, ככל שהדבר נדרש לשם קיום הליך שיפוטי הוגן וראוי. עם זאת, כאשר מוגשת בקשה בפני בית המשפט לצירוף נתבע תוך כדי ההליך, בית המשפט יבחן את הבקשה תוך הבאה בחשבון של שיקולים שונים, וביניהם יעילות ההליך כתוצאה מכך, השלב שאליו הגיע ההליך ושיקולים נוספים. ככלל, יש להגיש את הבקשה בתוך 60 יום ממועד הגשת כתב הטענות האחרון בהליך. ואולם, ככל שהדבר נדרש בשלב מאוחר יותר, כגון מקרים בהם זהות כלל הנתבעים הרלוונטיים לא הייתה ידועה ולא ניתן היה לדעת אותה קודם לכן, בית המשפט עשוי לאפשר את צירופם גם בשלבים מאוחרים יותר. כל מקרה יבחן על פי נסיבותיו.

צירוף נתבעים בתביעה ייצוגית – האם זה אפשרי?

תביעה ייצוגית היא סוג ייחודי של תביעה, במסגרתה מוגשת בקשה על-ידי קבוצה גדולה של תובעים לניהול תביעה בסדר גודל משמעותי, הועסקת אותו עניין משפטי. ניתן להגיש תביעה ייצוגית, למשל, נגד תאגידים גדולים או רשות ממשלתית (כגון עירייה או משרדי ממשלה). ניתן בהחלט להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מספר נתבעים, ככל שהצירוף אכן נדרש לצורך הכרעה בהליך ביעילות ובשלמות. אם מעוניינים לצרף נתבעים נוספים לתביעה ייצוגית תוך כדי שהיא מתנהלת, הדבר עשוי להיות מורכב.

התקנות החלות על תובענות ייצוגיות קובעות לעניין זה כי בקשה לצירוף נתבעים תידון בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, בשינויים המחויבים. לאור השוני של תביעה ייצוגית לעומת תביעות אזרחיות ״רגילות״, והצורך לאשר את הבקשה טרם התביעה, בית המשפט עשוי לתת חשיבות מיוחדת לשלב שבו ההליך מצוי. כך גם עלול לעלות קושי בהוכחה כי הדבר יתרום באופן ממשי להליך. יהיה צורך לשכנע את בית המשפט בכך, על מנת שהבקשה לניהול התביעה הייצוגית אכן תאושר.

צירוף נתבע בהליך אזרחי – צרו קשר עם עורך דין מומחה למשפט אזרחי

לסיכום, הן בתביעות אזרחיות באופן כללי והן בתביעות ייצוגיות, קיימת באופן עקרוני סמכות לבית המשפט להורות על צירוף נתבע או מספר נתבעים להליכים. עם זאת, יהיה צורך לעמוד בכללים המשפטיים שעליהם הסברנו לעיל לשם כך. לכל שאלה נוספת בנושא, או בנוגע למשפט אזרחי באופן כללי, עורכי דין מומחים למגוון ענפי המשפט האזרחי ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב זמינים עבורכם. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top