דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

צו ירושה וצו קיום צוואה

Anat Levi
Anat Levi

קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה, היא הכרחית בכדי שניתן יהיה לחלק את רכושו של המוריש (להלן: "העיזבון") ליורשים השונים.

במאמר זה נדון בהליכים השונים הנוגעים למתן הצווים, למי פונים בבקשה לקבלת הצו? מה נדרש לצרף לבקשה? כיצד ניתן להתנגד למתן הצו? ועוד.

מהו צו ירושה וצו קיום צוואה?

סעיף 2 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), קובע כי ישנן שתי דרכים בהם אדם יכול להפוך ליורש מהעיזבון:

כאשר ישנה צוואה, בכדי לממש אותה לצורך חלוקת העיזבון יש צורך להוציא "צו לקיום צוואה".

כאשר אין צוואה, בכדי לחלק את העיזבון ליורשים על פי דין, יש צורך להוציא "צו ירושה".

צו ירושה וצו קיום צוואה

למי פונים לצורך קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה?

לצורך קבלת הצווים, על היורשים לפנות בבקשה לרשם לענייני ירושה (להלן: "הרשם"), לרשם הסמכות להעניק את הצווים ותוכנם יכלול את הזכויות הבאות:

 • צו ירושה: מי הם היורשים על פי דין ומה חלקם היחסי בעיזבון

דוג': הורה יחיד נפטר, השאיר אחריו שני ילדים, הצו יצהיר ששני הילדים הם היורשים וחלקו של כל אחד הוא 50% מהעיזבון

 • צו קיום צוואה: הצהרה על כך שהצוואה תקפה (מבחינה צורנית), למעט הוראות שבית המשפט מצא שהן בטלות

הגשת התנגדות לצו ירושה וצו לקיום צוואה

לאחר שהוגשה בקשה לקבלת אחד הצווים, על הרשם להודיע על כך ברבים (עיתון יומי) ולהעניק פרק זמן של שבועיים לפחות, בהם כל המעוניין בדבר יוכל להגיש התנגדות לבקשה.

מיהו "מעוניין בדבר"? יורש שנושל מהצוואה, נושה של המוריש וכו'

מקרים בהם הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה למתן צו לבית המשפט

כפי שנכתב לעיל את הבקשה למתן הצווים יש להגיש לרשם, עם זאת סעיף 67א לחוק, מפרט רשימה של מקרים בהם יהיה על הרשם להעביר את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה (להלן: "בית המשפט") בכדי שידון ויכריע בה.

המקרים בהם תועבר הבקשה למתן צו לבית המשפט מפורטים להלן:

 • הוגשה התנגדות לבקשה
 • המדינה או מוסד ממוסדותיה הם צד לבקשה
 • היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו ראו לנכון ליזום הליך לעניין הבקשה או להצטרף להליך
 • האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה אדם שמונה לו אפוטרופוס, קטין או נעדר
 • הצוואה נושא הבקשה היא צוואה בעל פה
 • בצוואה נושא הבקשה קיים פגם או חסר
 • על הירושה חלות הוראות הפרק השביעי לחוק
 • הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט

מה יש להוכיח בבקשה לצו ירושה או צו לקיום צוואה?

כאשר מוגשת בקשה לקבלת אחד הצווים, על המבקש להוכיח בבקשה את הדברים הבאים:

 • מות המוריש

נדרש להוכיח את פטירת המוריש וזמן הפטירה, הדבר יעשה על ידי תעודת פטירה או הצהרת מוות.

חריג: הרשם או בית המשפט, רשאים להתיר למבקש להוכיח את הפטירה וזמנה בדרך אחרת

 • צוואה מקורית (רלוונטי לבקשה לקיום צוואה)

נדרש לצרף את הצוואה המקורית של המוריש (למעט "צוואה בעל פה")

חריג: בית המשפט רשאי להתיר צירוף "עותק" של הצוואה או הוכחת הצוואה באופן אחר שלא כולל צירוף צוואה, ניתן להשתמש בחריג בהתקיים אחד התנאים הבאים:

 • הצוואה המקורית הושמדה (שלא על מנת לבטל אותה)
 • לא ניתן להגיש את הצוואה המקורית

כוחו של צו ירושה או צו קיום צוואה

כוחו של כל אחד מן הצווים תקף כלפי כל העולם, כך קובע סעיף 71 לחוק:

" צו ירושה וצו קיום כוחם יפה כלפי כל העולם כל עוד לא תוקנו או בוטלו".

דוג': כאשר נקבע בצו שיורש יירש נכס מסוים, יוכל אותו יורש לרשום את הנכס על שמו בפנקס הרישום של אותו הנכס על סמך הצו.

תיקון וביטול צו ירושה או צו לקיום צוואה

סעיף 72 לחוק קובע שגם לאחר שניתן אחד הצווים, יכול "מעוניין בדבר" לבקש מהגורם שנתן את הצו (הרשם או בית המשפט), לתקן או לבטל אותו מאחת הסיבות הבאות:

 • עובדות שלא היו בפניו בעת מתן הצו
 • טענות שלא נטענו בפניו בעת מתן הצו

בפירושה את סעיף 72, קבעה הפסיקה שלושה תנאים להתקיימותה, על הטוען לתחולת הסעיף להוכיח את כל התנאים, בכדי שניתן יהיה לתקן או לבטל את הצו:

 • האם קיימת עובדה שלא הובאה בפני בית המשפט או הרשם טרם מתן הצו? או קיימת טענה שלא נטענה בפני בית המשפט בעת שנתן את הצו?

במידה והתשובה חיובית נעבור לתנאי השני:

 • האם אותה עובדה אילו הובאה או טענה אילו נטענה, היו מביאים למתן צו שונה?

במידה והתשובה חיובית נעבור לתנאי השלישי:

 • האם ניתן היה להביא את אותה עובדה או טענה קודם מתן הצו? או במקרה שניתן היה להביא את העובדה או הטענה רק אחרי מתן הצו, האם הדבר נעשה בהזדמנות הסבירה הראשונה?

בפסק הדין טורנר נ' טורנר, הובאו מבחנים אותם ישקול בית המשפט לגבי התנאי השלישי:

א. "מידת האיחור בהגשת הבקשה ובהבאת העובדה והטענה החדשות לפני בית המשפט".

ב. "מהו הסברו של המבקש לאיחור בהגשת הבקשה, ומהי מידת הסבירות או אי הסבירות של הסבר זה".

ג. "האם בעטיו של האיחור נוצר קושי לברר את עובדות המקרה לאשורן, ובמיוחד האם השהיית הגשת הבקשה מקשה על אחד הצדדים המעוניינים בעיזבון בהבאת חומר ראיות לפני בית המשפט לביסוס טענותיו."

מעוניינים לערוך צוואה? להוציא בקשת צו ירושה או צו קיום צוואה? משרדנו כאן לשירותכם

במשרדנו תפגשו עורכי דין מומחים לדיני משפחה המוסמכים גם כמגשרים. עורכי הדין שלנו יעזרו לכם לנסח צוואה שתשקף את מלוא רצונותיכם וילוו אתכם בהליכים השונים עד להפקדתו. כמו כן עורכי הדין שלי יעזרו לכם בבקשות לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה ובהליכים הנלווים אליו.

צרו קשר

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה