Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

צוואה הדדית – הורשת נכסים לבן הזוג

Michael Decker

מיכל זיגדון

נעזרתי בשירות המשרד לתרגום תעודות הלידה של בנותיי.
בימינו, שהתקשורת נעשית לרוב טלפונית או דרך הודעות ומיילים, קיבלתי מכם שירות סבלני, אמין ואדיב, מתחילת ההתקשרות ועד סוף התהליך.
ממליצה מאוד ואם אצטרך שוב שירות של תרגום ללא ספק אתם הכתובת שלי.
תודה רבה!

כיצד עורכים צוואה משותפת שתוריש את נכסי בני הזוג אחד לשני?
צוואה הדדית – כשמה כן היא, צוואה שנערכת באופן הדדי בין שני בני זוג (נשואים או ידועים בציבור). מבחינה מסוימת צוואה כזאת היא חוזה שנחתם בין השניים ומתקיים עד למותו של אחד המצווים, כשמצווה השני מחויב בנקודה זו למלא אחר הוראות הצוואה. מצד שני, באם אחד מהשניים משנה את צוואתו והופך אותה ללא-הדדית, הצוואה השנייה מתבטלת באופן אוטומטי. משרד עורכי הדין שלנו, מתמחה בדיני ירושה בישראל. במאמר זה עורך הדין מיכאל דקר יסביר את היתרונות והחסרונות של צוואה כזו.

צוואה משותפת

מהי צוואה הדדית?

על פי חוק הירושה (2005), צוואות הדדיות מסתמכות האחת על השנייה לקיומן. במילים אחרות, בצוואה של כל בן זוג כתוב במפורש שהאמור בצוואה יתקיים, רק כל עוד מתקיימת גם צוואת בן הזוג השני. זאת על אף שהחוק רואה בדרך כלל בחומרה ועל דרך השלילה ניסיונות להגביל מה אדם יכול או אינו יכול לצוות מעיזבונו. צוואה משותפת היא ייחודית מבחינה זו שתמיד עורכים אותה שני מורישים באופן משותף. לרוב מדובר בבני זוג (בעל ואישה) אשר מסכימים מראש לגבי תוכן הצוואה.

הצורה הפופולרית ביותר של עריכת צוואה הדדית היא כאשר בני הזוג מצווים את כל רכושם במקרה פטירת אחד מבני הזוג לבן הזוג השני, ולשאר קרובי המשפחה רק לאחר פטירת שני בני הזוג, בין אם יחדיו או אחד לאחר השני. עם זאת, אין דבר המונע עריכת צוואה משותפת המורישה את רכוש בני הזוג, יחדיו או לחוד, לקרוב משפחה או צד שלישי אחר.

מתי מתבטלת צוואה הדדית?

כל עוד שני בני הזוג בחיים, אחד מהם יכול להודיע לשני כי ברצונו לסגת מהסכם הצוואה. במקרה ביטול צוואה אחת, מתבטלת אוטומטית גם השנייה. במצב זה בן הזוג השני יכול לערוך צוואה חדשה כרצונו. במידה וילך לעולמו ללא עריכת צוואה חדשה, חלקו בעיזבון יחולק כאילו נפטר ללא צוואה. עם זאת, אם בן הזוג הראשון חיכה "להודיע" על כוונתו לשנות את הצוואה עד שהיה ברור כי בן הזוג השני אינו מסוגל לערוך צוואה חדשה, זאת עקב נסיבות הקשורות לבריאות או ליכולת הבנת המתרחש, יש מקום לטעון כי הודעה זו אינה תקפה, לפיכך חייבים לנהוג לפי הצוואה המשותפת.

לאחר מותו של אחד מבני הזוג, בן הזוג השני יכול לבטל את חלקו בצוואה ההדדית, בתנאי ויוותר על חלקו בירושת רכוש בן הזוג על פי הצוואה, או שיחזיר את חלקו בעיזבון במקרה וכבר ירש אותו.

האם עדיף לכתוב צוואה משותפת כמסמך אחד או שניים?

מבחינה חוקית, אין הבדל. צוואה הדדית יכולה להתקיים כך או אחרת. עם זאת, ייתכן ואחד מבני הזוג ירצה לשנות בעתיד פרטים קטנים לגבי הירושה אשר אין בהם בכדי לבטל את הצוואה. מבחינת הסדר הטוב ונוחות השינוי המעשי, אנו ממליצים לערוך צוואות נפרדות עבור כל אחד מבני הזוג.

האם ישנן דרכים להתעלם מהוראות צוואה הדדית?

באם בן הזוג שנותר בחיים מחליט למכור, לתת במתנה, או להעביר בצורה אחרת את חלקו בירושה לגורם שלישי בטרם ביטל את התחייבויותיו בצוואה המשותפת, היורשים הישירים יתקשו לקבל את ירושתם כחוק ללא מאבק משפטי. במידה ובני הזוג רוצים לוודא ללא צל של ספק כי יורשיהם יקבלו את המגיע להם גם לאחר מותם, וגם במקרה ובן הזוג השורד יחליט לשנות את דעתו ולנהוג שלא ככתוב בצוואה, מומלץ להיעזר בשירותי עורך דין לענייני ירושה. במקרים כאלה ניתן לפעול מבחינה משפטית על מנת להגביל את אפשרויות השימוש של בן הזוג השורד בנכסי הנפטר.

צרו קשר עם משרדנו בירושלים ותל אביב, נשמח לעזור לך בנושא עריכת צוואה משותפת או רגילה, תרגום צוואה, וקבלת ירושה.

צוואה הדדית

:03-3724722

        055-9781688

 : [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top