Skip to content

פטור ממס שבח – חידושים בחקיקה, כל המידע הרלוונטי

Avatar

Alex Brosh

פטור ממס שבח במכירת דירות – חידושים בחקיקה

משרד עורכי דין כהן, דקר, פקס, ברוש - עורך דין מקרקעין - פטור ממס שב

עורך דין מקרקעין חשוב מצד אחד להשלמת העסקה מול הצד שכנגד, הקונה או המוכר של הנכס. אולם מצד שני אין להמעיט בחשיבות של עורך דין מקרקעין בכל הקשור להצהרות מס מול רשויות המדינה, כמו בהשגת פטור ממס שבח. יודגש כי בתחום מיסוי מקרקעין נעשות טעויות רבות, לפיכך חשוב לקבל ליווי צמוד של עורך דין מקרקעין במהלך עסקת מקרקעין בישראל.

 

 

אלכס ברוש – ממשרד כהן, דקר, פקס, ברוש – משרד עורכי דין. הוא עורך דין מקרקעין בעל ניסיון בליווי עסקאות מקרקעין בישראל.

מטרת מאמר זה הינו להבהיר את השינויים העקרוניים אשר חלו לאחרונה בחקיקה בעניין קבלת הפטור ממס השבח במכירת דירות ובתים פרטיים, באופן כללי.

אז מה זה בכלל מס שבח?

כידוע מכירת נכסי מקרקעין, לרבות דירות, בתים פרטיים, מבנים או אדמה, כרוכה בתשלום מס שבח לרשויות המס. חובת התשלום מוטלת על מוכר הנכס. עד לאחרונה, מוכר דירה פרטית או בית פרטי, יכול היה להשתמש בכל מני פטורים שהוענקו לו ע"י החוק.

שינויים בחוק בכל הקשור לקבלת פטור ממס שבח על ידי המוכר

תיקונים שבוצעו לאחרונה בחקיקה הרלוונטית, ביטלו את מרבית הפטורים שעמדו עד כה לרשותו של האזרח.

אחד מהפטורים השכיחים ביותר בטרם כניסתם של התיקונים לתוקף, היווה פטור ממס השבח שניתן פעם בארבע שנים. לפטור זה היה זכאי בעל נכס שרצה למכור דירה כל ארבע שנים, וזאת ללא כל תלות במספר הדירות שהיו ברשותו במועד המכירה. בהתאם לתיקונים החדשים, המסלול האמור לקבלת הפטור ממס השבח בוטל החל מיום 1/1/2014.

פטור מתשלום מס שבח אחר שעמד לרשותו של מוכר דירה יחידה (או בית פרטי יחיד), היה הפטור ממס השבח שניתן פעם ב-18 חודשים. בהתאם לתיקונים החדשים, החל מיום 1/1/2014 המוכר זכאי להשתמש בו, רק בתנאי שהוא הבעלים של הנכס הנמכר לא פחות מ-18 חודשים. מצד שני, המחוקק הקל דווקא על קבלת הפטור האמור, בכך שמוכר שיש לו דירה אחת וגם פחות מ- 1/3 מזכויות בדירה נוספת, גם יכול לבקש ולקבל את הפטור הזה.

פטור מתשלום מס שבח עבור דירה שהתקבלה בירושה

פטור ממס שבח משרד עו"ד כהן, דקר, פקס, ברוש - ייעוץ משפטי

התיקון החדש השאיר את הפטור ממס השבח במכירת דירה שנתקבלה בירושה ללא שינויים.

התנאים דרושים לצורך קבלת פטור ממס שבח;

  • המוכר הוא בן הזוג של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש;
  • לפני פטירתו של המוריש, הוא היה הבעלים של דירת מגורים אחת בלבד;
  • המוריש היה זכאי לקבלת פטור ממס שבח אילו היה בחיים והיה מוכר את הדירה כיום.

באם ניתן, עורך דין מקרקעין ממליץ להשתמש בפטור ממס שבח הנ"ל.

פטור מתשלום מס שבח במכירת 2 דירות קטנות במטרה לרכוש דירה גדולה

טרם כניסתם לתוקף של התיקונים החדשים, החוק העניק את האפשרות לקבלת פטור ממס שבח גם במקרה בו נמכרו שתי דירות קטנות במטרה לרכוש דירה אחת גדולה במקומן, ובתנאי ששווי הדירה הנרכשת היא 3/4 לפחות מערכן של שתי הדירות הקטנות. התיקון החדש שינה את התנאים לקבלת הפטור, בכך שהגביל את הזכאות לפטור זה. כעת, פטור זה יהיה זכאי לקבל אך ורק מוכר שבמועד המכירה של הדירות הקטנות, היה הבעלים של הדירות הנמכרות בלבד.

פטור מתשלום מס שבח עבור העברת דירה במתנה

בעבר, בהעברת דירה במתנה לקרוב משפחה (בהתאם להגדרה הקבועה בחוק), המעביר יכול היה ליהנות מפטור ממס השבח. בהתאם לתיקון החדש, העברת דירה במתנה בין אחים, לא תחויב בתשלום מס השבח, אך ורק בתנאי שהדירה המועברת, נתקבלה על ידי האח המעביר במתנה או בירושה מההורים.

צמצום משמעותי של הזכות לקבלת פטור מתשלום מס שבח

לסיכום – התיקון החדש בנושא הפטור ממס השבח צמצם באופן משמעותי את העילות לקבלת הפטור ממס השבח.

כמו כן, מדובר גם בהחמרת קריטריונים לצורך קבלת הפטורים שנותרו בחוק. יש לזכור, כי מס השבח יכול להגיע לסכומים מכובדים, וחובת התשלום עלולה להשפיע על כדאיות העסקה. מכאן, החשיבות המרובה לתכנון קפדני של כל עסקה ועסקה.

יחד עם זאת, יש לציין שבמקרים בהם אין אפשרות לקבל פטור ממס שבח, התיקון החדש מעניק את האופציה לתשלום מס השבח במסגרת ההגנה הליניארית. המוכרים שירצו להיעזר בהגנה הליניארית ויעמדו בתנאים הקבועים בחוק לכך, יוכלו לקבל הטבות משמעותיות בחישוב מס השבח.

צרו קשר – כהן, דקר, פקס, ברוש – עורך דין מקרקעין – פטור ממס שבח.

לכל שאלה בנושא פטור ממס שבח ו/או רכישה או מכירת מקרקעין בישראל או עסקאות מקרקעין אתם מוזמנים לפנות אלינו.

פטור ממס שבח

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          053-7471900

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: office@lawoffice.org.il

 

 

כהן, דקר, פקס, ברוש – עורך דין מקרקעין

פטור ממס שבח

צרו קשר

Scroll To Top