Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עתירת אסיר – מניעת התייחדות (מידע משפטי)

Michael Decker

נתי אס

יחס אישי ממליץ בחום !!!!!

כיצד ניתן להגיש עתירת אסיר בגין מניעת התייחדות? הזכות להתייחדות ולמפגשים עם בני או בנות זוג היא חלק מזכויותיהם של אסירים (כגון הזכות לחופשה, הזכות לטיפול רפואי וכיו״ב). במקרים בהם הזכות נשללת או נמנעת, ניתן להגיש על כך עתירה בפני בית המשפט לעניינים מינהליים, אשר עשוי להורות על שינוי ההחלטה או בחינתה מחדש. במאמר זה יסביר עורך הדין מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה למשפט מינהלי ולעתירות אסירים, על זכות ההתייחדות של אסירים והדרכים לערער על אי מימושה.

עתירת אסיר – מניעת התייחדות (מידע משפטי)

זכות ההתייחדות שמורה לאסירים אשר להם בני או בנות זוג עמם הם נשואים, חיים כידועים בציבור או שבמסגרת הקשר הזוגי עמם בן או בת הזוג ביקרו אצל האסירים במשך שנתיים רצופות. התייחדות היא זכות שכפופה להגשת בקשת התייחדות ולקבלת היתר מטעם שירות בתי הסוהר (שב״ס). חשוב לדעת כי במידה ושב״ס מסרב לבקשת האסיר להתייחדות, אין מדובר בסוף פסוק, וניתן לעתור כנגד החלטה זו. להלן נסביר הן על התנאים ואופן מימוש הזכאות להתייחדות, והן על אופן הגשת העתירה בנושא.

מהם תנאי הזכאות ואופן מימוש הזכות להתייחדות?

התייחדות היא זכות השמורה לאסירים פליליים או עצורים שאינם זכאים לצאת לחופשות. ככלל, הזכות קמה לאחר שעברו שישה חודשים לפחות ממועד המעצר או החופשה האחרונה. ואולם, קיימת אפשרות לאשר לאסירים שהתחתנו בעודם שוהים בכלא התייחדות באופן חריג, בסמוך לאחר מועד נישואיהם. נהלי השב״ס דורשים כי האסיר או העצור גילו התנהגות טובה בעת תקופת שהותם בכלא, וכי אין מניעה לקיום ההתייחדות מבחינה רפואית.

על מנת לממש את הזכות להתייחדות על האסירים/עצורים להגיש טופס בקשת התייחדות ולצרף אליו אישורים רפואיים שלהם ושל בן או בת הזוג, הצהרה מבן או בת הזוג לצורך ההתייחדות, חוות דעת של עו״ס בית הסוהר והצהרה נוספת, שבה מתחייבים האסירים/עצורים לשמור על הציוד בחדר ההתייחדות. הבקשה תועבר אל מפקד בית הסוהר, אשר מוסמך לאשר או לדחות אותה. אם הבקשה תאושר, יתאפשר קיום התייחדות אחת לחודש, למעט במקרים מיוחדים ובכפוף לשיקול הדעת של שב״ס.

כיצד ניתן להגיש עתירת אסיר בגין מניעת התייחדות?

ככל שמפקד בית הסוהר יחליט לדחות את הבקשה לקיום התייחדות, לראשונה או בכל שלב לאחר שזו כבר אושרה, ניתן לעתור נגד ההחלטה בפני בית המשפט. את העתירה יש להגיש בפני בית המשפט המחוזי שממוקם בתחום השיפוט שבו נמצא בית הסוהר בו שוהים האסירים/עצירים. הדיון בעתירה יתקיים בפני שופט אחד, וייתכן שהוא יתקיים בתוך בית הסוהר עצמו. במידה והעתירה תידחה, ניתן לפנות בבקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון בתוך 30 יום ממועד ההחלטה, או מהמועד שבו הומצאה ההחלטה (אם היא ניתנה שלא בנוכחות האסיר/עצור). חשוב לדעת כי ניתן ומומלץ שאסירים ועצורים יקבלו ייצוג מעורך דין במסגרת עתירת אסיר עקב מניעת התייחדות. בהתאם, רצוי להיעזר בעורך דין מומחה לעתירות אסירים לצורך ייצוג בעתירות אלה.

עתירת אסיר עקב מניעת התייחדות – צרו קשר עם עורך דין מומחה לעתירות אסירים

לעיל הסברנו על הזכות להתייחדות, תנאי הזכאות לה, אופן מימושה והדרכים לערער על שלילת הזכות. לכל שאלה נוספת או צורך בסיוע בנושא, משרדנו זמין עבורכם. עורכי הדין ממשרדנו מתמחים בטיפול בעתירות אסירים ובייצוגם בהליכים מול שב״ס וכל הערכאות המשפטיות. ניתן ליצור קשר עם עורך דין מומחה לעתירות אסירים ממשרדנו באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

בעיית העברת כסף מחו''ל לבנק בישראל

: 03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top