Skip to content

עריכת צוואה – הדרך לקבוע מה ייעשה ברכושכם

Anat Levi

Anat Levi

חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק")  קובע שתי דרכים לפיהן יחולק רכושו של המוריש (להלן: "העיזבון") לאחר מותו, הדרכים השונות הן:

במאמר זה נדון בירושה על פי צוואה. זוהי הדרך בה יכול מוריש (להלן: "המצווה"), לקבוע מה ייעשה בעיזבון שלו וכיצד הוא יחולק ליורשים השונים.

חופש הציווי

עיקרון העל במשפט הישראלי הינו "חופש הציווי", ככלל, באפשרות המצווה לקבוע בצוואה כרצונו ובכלל זה לנשל את כל בני משפחתו מהעיזבון (בניגוד לשיטות משפט אחרות). סעיפי חוק שונים, מראים כמה חשיבות נותן המחוקק לחופש הציווי:

 • מוריש לא יכול (בימי חייו), לערוך עסקאות בהן הוא מעניק או שולל זכות בירושה (סעיף 8 לחוק)
 • סעיף 27 לחוק קובע:

(א) "התחייבות לעשות צוואה, לשנותה או לבטלה או שלא לעשות אחת מאלה – אינה תופסת"

(ב)  "הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה      או לבטלה – בטלה"

ההוראות לעיל ממחישות עד כמה המחוקק רוצה לשמור על חופש הציווי של המצווה עד יום מותו, ולוודא שהצוואה אכן משקפת את רצונו החופשי.

מי אינו כשיר לערוך צוואה

המועד הקובע לבחינת כשירות המצווה הוא מועד עריכת הצוואה. האנשים הבאים אינם כשירים לערוך צוואה:

 • קטין (מתחת לגיל 18)
 • אדם שהוכרז פסול דין על ידי בית משפט
 • אדם שבעת עריכת הצוואה לא היה מסוגל להבין את טיבה (מצבו הנפשי או הפיזי מנע ממנו להבין את טיב הצוואה)

צורות צוואה

החוק קובע ארבע דרכים לעריכת צוואה, נפרט אותן ואת מרכיביהן השונים:

 • צוואה בכתב יד
  • הצוואה כתובה כולה בכתב ידו של המצווה בלבד (לא מודפסת ולא בכתב יד של אדם אחר)
  • תאריך (נכתב על ידי המצווה)
  • חתימה של המצווה
 • צוואה בעדים
  • הצוואה יכול שתהא כתובה בכתב יד המצווה או אדם אחר או שתהיה מודפסת
  • הצהרה של המצווה בפני שני עדים שזוהי צוואתו
  • תאריך
  • חתימה של המצווה והעדים
 • צוואה בפני רשות
  • רשות היא אחד מאלה: שופט/רשם בית משפט/רשם לענייני ירושה/נוטריון/חבר בית דין דתי שלו הסמכות לדון בענייני המעמד האישי של המצווה
  • המצווה יאמר את צוואתו בעל פה בפני הרשות אשר תרשום את הדברים

לחילופין המצווה יכול להגיש את הצוואה כתובה

 • הרשות תקריא את הצוואה שנכתבה או הוגשה למצווה

לחילופין המצווה יכול להקריא אותה

 • המצווה יצהיר שהוא מאשר את הצוואה
 • הרשות תאשר את הצהרתו של המצווה

 

 • צוואה בעל פה

זוהי צוואה שיכולה להיעשות בשני מקרים בלבד כמפורט להלן:

 • "שכיב מרע" (אדם גוסס הנוטה למות)
 • מי שרואה את עצמו (סובייקטיבית) ובנסיבות המצדיקות (אובייקטיבית) מול פני המוות

מרכיבי הצוואה הם:

 • המצווה מצהיר בעל פה על צוואתו בפני שני עדים המבינים את שפתו
 • העדים יירשמו את דברי המצווה, היום בו נאמרו והנסיבות בו נאמרו (להלן: "זיכרון דברים")
 • העדים יחתמו על זיכרון הדברים

צוואה בעל פה מתבטלת אוטומטית בהתקיים כל התנאים הבאים:

 • הנסיבות שהצדיקו את עשייתה חלפו
 • עבר חודש ימים מחלוף הנסיבות
 • המצווה עודנו בחיים

קטין ומי שהוכרז פסול דין, אינם יכולים לשמש כעדים לצוואות הדורשות זאת (צוואה בעדים, צוואה בעל פה).

האם ניתן להכשיר צוואה שלא מקיימת את כל המרכיבים?

דרכים לעשיית צוואה

צוואה היא הדרך בה מוריש יוכל לקבוע את שייעשה ברכושו לאחר מותו

בית המשפט לענייני משפחה (להלן: "בית המשפט"), יוכל להכשיר צוואה "פגומה" מבחינה צורנית (שחסרה חלק ממרכיביה) או בהליכים לעשייתה. בטרם נדון כיצד יעשה זאת, אנו צריכים לעשות הבחנה בין מרכיבי יסוד בצוואה למרכיבים שאינם מרכיבי יסוד.

חשוב לציין: כאשר אחד ממרכיבי היסוד אינו מתקיים הצוואה תהא פסולה ולבית המשפט אין כלל שיקול דעת בעניין.

סעיף 25 לחוק מפרט מהם מרכיבי היסוד של כל אחד מהצוואות:

(1)   "בצוואה בכתב יד – הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה"

(2)   "בצוואה בעדים – הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים"

(3)   "בצוואה בפני רשות – הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו"

(4)   "בצוואה בעל פה – הצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות"

בית המשפט יוכל להכשיר צוואה פגומה בהתקיים כל התנאים הבאים:

 • מרכיבי היסוד בצוואה התקיימו
 • לבית המשפט אין ספק שהיא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה
 • בית המשפט נימק את החלטתו

הפקדת צוואה

ניתן להפקיד את הצוואה אצל "הרשם לענייני ירושה" (להלן: "הרשם"), ישנן הוראות שונות לצורות הצוואה השונות לעניין ההפקדה כמפורט להלן:

 • צוואה בכתב יד וצוואה בעדים

המצווה בלבד (לא אף אדם אחר) רשאי להפקידה אצל הרשם, היא תשמש כראיה לכאורה מרגע הפקדתה ורישומה

 • צוואה בפני רשות

המצווה וכל אדם אחר רשאים להפקידה אצל הרשם, אם זאת מרגע קבלת האישור מהרשות היא תשמש כראיה לכאורה אף בלי הפקדתה

 • צוואה בעל פה

העדים בפניהם נאמרה הצוואה יפקידו את זיכרון הדברים שערכו אצל הרשם, סמוך ככל האפשר לעשייתה

מעוניינים לערוך צוואה? להוציא בקשת צו ירושה או צו קיום צוואה? משרד כהן דקר פקס ברוש כאן לשירותכם

במשרד כהן דקר פקס ברוש, תיפגשו עורכי דין מומחים לדיני משפחה המוסמכים גם כמגשרים. עורכי הדין שלנו יעזרו לכם לנסח צוואה שתשקף את מלוא רצונותיכם וילוו אתכם בהליכים השונים עד להפקדתו. כמו כן עורכי הדין שלי יעזרו לכם בבקשות לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה ובהליכים הנלווים אליו.

הסכם גירושין

:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top